Registerbaserade forskningsdatabaser

Ett antal nationella kvalitetsregister inom cancervården är länkade till andra nationella register. Informationen är samlad i databaser, varifrån forskare kan ansöka om uttag.

Kvalitetsregistren kan till exempel vara länkade till register vid Socialstyrelsen, som Cancerregistret och Dödsorsaksregistret, till register vid Statistiska Centralbyrån samt till register hos Försäkringskassan. Forskningsdatabaser med nationell täckning kan bidra till en ökad kunskap om cancersjukdomar och till en förbättrad cancervård.

Diagnosspecifika forskningsdatabaser

Inom cancerområdet finns för närvarande nio forskningsdatabaser som är kopplade till olika nationella kvalitetsregister genom så kallad megalänkning. Vill du ha mer information ta kontakt med styrgrupen för aktuellt kvalitetsregister. Du hittar kontaktuppgifter under respektive diagnos och kvalitetsregister.

  • Bröstcancer – BC BaSe
  • Kronisk Myeloisk Leukemi – CML BaSe
  • Lungcancer – LC BaSe
  • Lymfom – Lymfom BaSe (under uppbyggnad)
  • Myelodysplastisk Syndrom – MDS BaSe
  • Njurcancer – RCC BaSe
  • Peniscancer – PenCa BaSe
  • Prostatacancer – PC BaSe
  • Tjock- och ändtarmscancer – CRC BaSe 
  • Urinblåsecancer – Bladder BaSe

Forskningsdatabasens namn är en förkortning av diagnos+databas+Sweden (till exempel BC BaSe).