Forskning och innovation

RCC ska arbeta för att stärka den kliniska cancerforskningen i regionen och i landet så att vetenskapliga framsteg snabbt kommer cancerpatienter till del, utveckla strukturer för samarbete med akademisk forskning och den forskande industrin samt främja innovationer i cancervården. 

Innovationerna kan gälla produkter eller processer. RCC ska även bevaka att alla cancerpatienter i en sjukvårdsregion ges samma möjlighet att delta i kliniska studier.


Regionalt innehåll


Universitetssjukvård i Stockholm - Gotlandsregionen

I regionen bedrivs i många avseenden en högkvalitativ och omfattande cancerforskning vid Karolinska Institutet. I synnerhet vad gäller den experimentella delen av forskningen. Den uttalade ambitionen att stärka den kliniska forskningen som finns hos vårdens och forskningens ledning och som sammanfattas i begreppet universitetssjukvård kan innebära förbättringar av kvaliteten för både vård och forskning.

Ambitionen att alla delar av cancerpatientens väg genom vården ska kunna vara del av forskningen ökar möjligheten att genomföra högkvalitativ forskning samtidigt som patienter i alla delar av vården får likvärdig möjlighet att delta i klinisk forskning.

Struktur för bättre användning av kvalitetsregister och biobanker

Utveckling av kvalitetsregister och biobanker ger regionen möjlighet att etablera en unik plattform för ledande forskning av hög kvalitet. Det pågår arbete att bygga upp en struktur för hur vi bättre ska kunna utnyttja och synkronisera våra kvalitetsregister med existerande biobanker och med dem som kommer att byggas upp i vår region. Uppdraget finansieras gemensamt av RCC Stockholm - Gotland och Karolinska Institutets Strategiska Forskningsprogram inom Cancer (StratCan ).

Program 4D — fyra diagnoser

Program 4D är ett  samverkansprogram mellan Stockholms läns landsting, SLL, och Karolinska Institutet, KI. Syftet med programmet är att skapa bättre förutsättningar för vård och forskning som gör det möjligt att omsätta ny kunskap till individanpassad prevention, tidig diagnostik och behandling. 

De fyra diagnoser som ingår i programmet är några av våra vanligaste folksjukdomar, artriter, bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt.

Som en del i programmet har forskningskoordinatorer inrättats vid bröstcentrum på Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Capio St: Görans sjukhus. Det finns också ett antal forskningsstudier som är kopplade till bröstcentrum.

Kontakt

Forskningssamordnare på RCC Stockholm - Gotland

Per Ljungman

hematolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 

 

Läs mer om forskning i cancerplanen

 


Gemensam information uppdaterad: 10 september 2018

Regional faktaägare: Per Ljungman, forskningssamordnare, RCC Stockholm - Gotland
Regional information uppdaterad: 10 september 2018

Regionalt