Rehabiliteringsprocessen

Rätt åtgärder i rätt tid

För att förebygga och lindra fysiska och psykiska besvär hos patienten och erbjuda rätt rehabilitering i rätt tid, krävs en systematisk bedömning av patientens rehabiliteringsbehov. Denna bedömning initieras från vården och ligger till grund för en rehabiliteringsplan som är en del av patientens skriftliga vårdplan, Min Vårdplan. Vid behov ska bedömningen uppdateras under sjukdomsförloppet. Bedömningen fungerar även som underlag vid aktiv överlämning till annan rehabiliteringsvårdgivare.

Innan vårdmötet fyller patienten i Hälsoskattning för cancerrehabilitering via 1177. Skattningsresultatet journalförs därefter automatiskt i patientens journal i TakeCare.

Att genomföra strukturerade bedömningar av rehabiliteringsbehov leder till konkreta åtgärder, en rehabiliteringsplan och är en avgörande del i implementeringen av det Nationella vårdprogrammet I cancerrehabilitering samt i arbetet för en jämlik vård och hälsa i regionen.

Rehabilitering hela vägen

Aktuell vårdgivare inom öppen- och slutenvård ska se till att patienten får sina primära rehabiliteringsbehov bedömda, dokumenterade och att lämpliga åtgärder initieras.Verksamhetschefen har ett lagstadgat ansvar för att patientens behov tillgodoses (HSL, kap 4 och 5). Det betyder att det åligger chefen för varje verksamhetsområde att säkerställa att det finns lokala rutiner och en tydlig ansvarsfördelning vad gäller rehabiliteringsprocessen.

I det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering föreslås att en första bedömning av patientens rehabiliteringsbehov görs av kontaktsjuksköterskefunktionen och att de grundläggande behoven i första hand tillgodoses av läkare och kontaktsjuksköterska. Har patienten särskilda behov ska insatser från kurator, fysioterapeut, dietist, arbetsterapeut, psykoonkologisk sjuksköterska, logoped eller annan profession planeras in.

Om kartläggningen visar att patienten har avancerade eller mycket avancerade behov bör patienten remitteras för bedömning och behandling inom en specialiserad enhet för cancerrehabilitering, till exempel Centrum för cancerrehabilitering.