Implementering av systematiska bedömningar av rehabiliteringsbehov i Region Stockholm

Den nationella cancerstrategin, den nya sjukvårdsregionala cancerplanen för år 2020-2023 och det nationella vårdprogrammet i cancerrehabilitering fastställer att alla patienter som vårdas för cancer i Sverige har rätt till cancerrehabilitering.

Cancerrehabiliteringen ska påbörjas så tidigt som möjligt under sjukdomsförloppet och vara en integrerad del av patientens övriga behandling och kontakter med vården.

Målsättningen är att alla patienter med cancer ska få rehabiliteringsinsatser utifrån sina unika behov. Hänsyn skall tas till att dessa behov kan komma att förändras under sjukdomsförloppet. Det är därför avgörande i cancervården att varje patient får sina individuella rehabiliteringsbehov bedömda på ett strukturerat sätt och att en plan för rehabiliteringsåtgärder upprättas. Det är även viktigt att denna plan återkommande uppdateras och utvärderas.

Hälsoskattning för cancerrehabilitering är ett validerat självskattningsformulär som syftar till att kartlägga den enskilda patientens behov av rehabilitering inom cancervård. I Region Stockholm används individens skattningsresultat som underlag till en individuell rehabiliteirngsplan, som ska ingå i patientens skriftliga vårdplan, Min Vårdplan.