Nationell arbetsgrupp för barncancerområdet

Sedan våren 2020 finns en nationell arbetsgrupp inom ramen för satsningen på stärkt cancervård för barn och unga. I uppdraget ingår att prioritera, planera och samordna insatserna för barncancerområdet.

Arbetsgruppens uppdrag är att

  • prioritera och planera insatserna samt att ta fram en handlingsplan med utgångspunkt i 2019 års analys. Handlingsplanen kommer att avse år 2020–2022.
  • påbörja implementeringen av de prioriterade insatserna
  • samordna, synkronisera insatser som utförs regionalt eller av andra nätverk och grupper
  • sprida pågågende regionala insatser nationellt 
  • verka för att utvecklingen inom barncancer kan följas upp med hjälp av kvalitetsregister
  • stödja och bidra till att utveckla kunskaps- och erfarenhetsutbytet om långtidsuppföljning som bedrivs vid seneffektsmottagningar i samtliga sjukvårdsregioner.

I den nationella arbetsgruppen ingår representanter från landets sex olika regionala cancercentrum. 

Karin Mellgren

barnonkolog, ordförande nationell arbetsgrupp för barncancerområdet

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Univeritetssjukhuset

Christina Landegren

ordförande nationell arbetsgrupp för barncancerområdet

RCC Syd

Per-Erik Sandström

Norrlands universitetssjukhus

Helena Brändström

nationell samordnare vårdprogram och SVF

Sveriges Kommuner och Regioner

Pernilla Grillner

barnonkolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Anders Castor

barnonkolog

Skånes universitetssjukhus

Britt-Marie Holmqvist

överläkare

barn- och kvinnocentrum, Region Östergötland

Eva Turup

processledare, konsultsjuksköterska

Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

Edvin Andersson

utvecklingsledare

RCC Väst

Jonatan Källström

barnläkare

Barncancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Marianne Jarfelt

barnonkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg