Till regionspecifikt innehåll

Våra uppdrag

RCC ska tillsammans med regionerna skapa en mer patientfokuserad, jämlik och tillgänglig cancervård. Arbetet utgår från målen och utredningsförslagen i den nationella cancerstrategin.

RCCs arbete är baserat på tio gemensamma kriterier som regeringen tagit fram och som regionerna ställt sig bakom. De tio kriterierna utgör RCCs huvudsakliga uppdrag och insatsområden och anger förutsättningarna för deras verksamhet och organisation.

Om de tio kriterierna

En nationell cancerstrategi för framtiden, SOU 2009:11 (pdf, nytt fönster)

Nationell samverkan

I RCCs uppdrag ingår att samverka nationellt. Det sker under ledning av Regionala cancercentrum i samverkan – regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Samverkansgruppen träffas minst var tredje vecka och består av de sex RCC-cheferna samt SKRs nationella cancersamordnare, som leder gruppens arbete.

Om RCC i samverkans arbete

Jämlik vård

En stor del av RCCs arbete med den nationella cancerstrategin har som övergripande mål att bidra till en mer jämlik cancervård. En mer jämlik och patientfokuserad vård ingår som en dimension i flera av de kriterier som utgör RCCs samlade uppdrag. Det gäller till exempel nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp och nivåstrukturering.

Om arbetet för mer jämlik cancervård

Socialstyrelsens uppföljningar av RCC

Socialstyrelsen genomför årliga, uppföljande platsbesök hos regionala cancercentrum. Platsbesöken ska genomföras i dialogform och ska stödja och stimulera RCCs arbete och fortsatta utveckling.

Socialstyrelsens uppföljning av RCC

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Fem övergripande uppdrag

Det finns fem övergripande mål för den nationella cancerstrategin som presenterades 2009:

 • Minska risken för insjuknande i cancer.
 • Förbättra kvaliteten i omhändertagandet, utifrån ett tydligt patientperspektiv.
 • Förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten efter en cancerdiagnos.
 • Minska regionala skillnader i överlevnadstid.
 • Minska skillnader mellan olika befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid.

För patienter och anhöriga kan detta bland annat innebära:

 • Tidigare upptäckt av sjukdom.
 • Större möjlighet att vara delaktig i beslut.
 • En tydligare bild av vad som kommer att hända, och när.
 • Bättre information, mindre osäkerhet och mindre oklar väntan.

För sjukvården som kunskapsorganisation handlar det om att utveckla:

 • Ett bättre omhändertagande av ny kunskap.
 • Ökad tydlighet kring beslut om införande av nya metoder.
 • Mer samverkan kring omstrukturering av vården.
 • Tydligare fokus på patient, process och värdeskapande aktiviteter.
 •  Bättre samverkan mellan primärvård och slutenvård kring riktlinjer med fokus på symptom och utredning.
 • Bättre stöd för att ta fram ny kunskap med fokus på den patientnära vården.

Bättre analys, planering, uppföljning och lärande

RCC Väst arbetar även för utveckling av analys och planering på kort och lång sikt avseende:

 • befolkningens behov av vård
 • vårdprocessernas behov av kompetens
 • fördelning av verksamhet inom regionen
 • fördelning av verksamhet över året
 • sjukvårdens ersättningssystem

Vi strävar också efter att utveckla bättre uppföljning och kontinuerligt lärande i hela organisationen genom indikatorer och målnivåer, tätare återkoppling, tydliga processvariabler och rapportering med förbättringsperspektiv.

Läs mer om RCC Västs organisation här.