Till regionspecifikt innehåll

Om uppdraget som företrädare

Som patient- eller närståendeföreträdare kan du bidra på många sätt med patient- och närståendeperspektivet. Du kan till exempel delta i utformandet av patientinformation, påverka innehållet i nationella vårdprogram eller bidra med prioriteringar i förbättringsarbeten.

Patient- och närståendemedverkan sker på flera nivåer i RCCs arbete. Varje RCC har bland annat ett eget patient- och närståenderåd. Patienter och närstående medverkar även i vårdprocessarbeten, i de nationella vårdprogramgrupperna, kvalitetsregistrens styrgrupper samt i andra projekt- och arbetsgrupper.

Patient- och närståenderådet

RCCs patient- och närståenderåd (PNR) ingår som ett självständigt råd i respektive RCCs organisation. Rådet ska bevaka patient- och närståendeperspektivet i cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC. Genom sina samlade erfarenheter ska råden bidra till cancervårdens utveckling för att möta patienters och närståendes behov på ett bättre sätt under hela vårdprocessen. Rådet är inte beslutande utan har en rådgivande funktion.

Vårdprocessgrupper

Varje RCC har mellan 15 och 30 vårdprocessgrupper, både diagnosspecifika och diagnosövergripande. Vårdprocessgrupperna består av vårdpersonal som är kliniskt verksam inom aktuell cancerdiagnos. I dessa grupper har patient- och närståendeföreträdarna möjlighet att direkt vara med och påverka vårdprocessen genom att bidra med patient- och närståendeperspektivet.

Nationella vårdprogramgrupper

De nationella vårdprogrammen bygger på bästa medicinska kunskap och ger vården rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter. Det finns idag närmare 50 nationella vårdprogram inom cancerområdet. Till varje vårdprogram finns en vårdprogramgrupp som ansvarar för att hålla vårdprogrammet uppdaterat. Många av grupperna har patient- och närståendeföreträdare med i arbetet. Grupperna arbetar dessutom utifrån en checklista för patientperspektivet. Checklistan hittar du under rubriken Dokument och blanketter nedan.

Nationella vårdprogram

Checklista

Patientperspektivet i nationella vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Arbetsgrupper för patientinformation till Min vårdplan

Min vårdplan cancer (MVP) är ett verktyg som används för att skapa delaktighet och inflytande för patienter genom hela vårdförloppet, genom sammanhållen information och planering. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att ta fram nationella versioner av MVP för att öka jämlikheten och kvaliteten på informationen.

I varje arbetsgrupp som tar fram patientinformation till en nationell MVP, ingår en eller två patient- och närståendeföreträdare med egen erfarenhet av den aktuella diagnosen. Läs mer på webbsidan om Min vårdplan. 

Min vårdplan

I informationsbroschyren kan du läsa mer om uppdraget som patient- och närståendeföreträdare och hur man genom att engagera sig kan bidra till utvecklingen av cancervården.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Sjukvårdsregionala dokument Mellansverige

Rutiner för ersättning, info till patientföreträdare (pdf)

Formulär för utbetalning av arvode i Mellansverige (pdf)

Reserakning för patientföreträdare i Mellansverige (pdf)

Patient- och närståendeföreträdare i Mellansverige

RCC Mellansveriges patient- och närståendeföreträdare arbetar med övergripande frågor ur cancerpatientens- och närståendes perspektiv. Företrädare finns representerade i såväl patient- och närsteånderådet som i de sjukvårdsregionala vårdprocessgrupperna.

Patient- och närståenderådet Mellansverige

Patientföreträdare vårdprocessgrupper

Patient- och närståenderådet RCC Norr

Inom RCC Norr finns ett patient- och närståenderåd, med representanter för olika patientföreningar. Rådet har en direkt dialog med RCC Norrs ledning. Rådet är även remissinstans bland annat för frågor som rör patientinformation och individuella vårdplaner.

Om Patient- och närståenderådet i RCC Norr

Patient- och närståenderådet RCC Syd

Vi arbetar på flera sätt för att stärka patientens ställning i Södra sjukvårdsregionen, bland annat genom:

  • att ha ett fristående patient- och närståenderåd som fungerar som remissinstans och driver egna utvecklingsprojekt
  • att involvera patienter och närstående i olika förbättringsarbeten
  • att ha ett tydligt fokus på patient- och närståendeperspektivet i utvecklingsarbetet i alla vårdprocesser                     

Patient- och närståenderådet inom RCC Syd