CareMaps

I samarbete med patienter och närstående satsar RCC Stockholm Gotland på att vidareutveckla metodiken CareMaps - ett verktyg för att se, värdera och utveckla relationer i närvaro av cancer.

CareMaps syftar till att stärka de berörda individerna genom att tydliggöra, värdera och utveckla alla de relationer som bidrar till hälsan. Hittills har ett 20-tal workshops med över 200 patienter och närstående genomförts.

Med papper och penna ritar patienten en karta med sina sociala relationer samt relationer med formella och informella vårdgivare. Den svarar bland annat på ”vem bryr jag mig om” och ”vem bryr sig om mig”. Kartan kan också visa på avsaknaden av relationer. Genom att kontinuerligt uppdatera kartan blir det enklare att utveckla relationerna under hela sjukdomstiden och livet.

När någon är sjuk i cancer tar de närstående ofta ett stort ansvar för både vård och omsorg, relationen till dem är därför central. De närmaste närstående kan också använda verktyget utifrån sina perspektiv och här finns en speciell metodik framtagen.

I nära samråd med sjukvården

En väsentlig del av metodiken kring CareMaps är att patienter och närstående förklarar sin individuella CareMap för någon inom den formella vården som då också kan agera vid behov. Workshops med sjukvården har bidragit till att vårdpersonal fått större insikter om både vilka möjligheter och utmaningar patienter och närstående ställs inför. Det ger i sin tur en förståelse för vilka insatser vården kan göra för att stödja patienter och närstående i olika situationer. Arbetet med verktyget har även belyst ojämlikheter i vården mellan regioner/kommuner/stadsdelar.

Ytterligare användningsområden har identifierats

En annan grupp som testat verktyget är närstående till patienter som har avlidit. De har uppskattat att få tänka efter och reflektera över hur nära relationer utvecklades i olika faser. Många är väldigt ödmjuka inför den erfarenhet som de fått och vill gärna bidra med hur de tänkte, kände och agerade i olika situationer genom att dela med sig till andra som just nu befinner sig mitt i allt. Även den formella vården har uttryckt ett stort intresse av att få ta del av denna information på ett strukturerat sätt.

Följeforskning:

Co-Care: Samråd vid kronisk sjukdom.
Patienten i förarsätet! Implementering av patientdrivna innovationer för samråd