CareMaps/CareMapping – utveckling av ett arbetssätt för att, från diagnos till död, se och stärka alla roller och relationer

I samarbete med patienter och närstående, anställda inom omsorg och hälso- och sjukvård, centrum för hälsodata, Karolinska Institutet med flera satsar RCC Stockholm Gotland på att vidareutveckla metodiken CareMaps/CareMapping. Metodiken är ett arbetssätt, att från diagnos till död, se och stärka alla roller och relationer som inverkar på hälsan.

Den största delen av en god hälsa över tid uppnås genom en samverkan och integrering mellan en mängd olika parter. Traditionellt har man inom samverkan och integrering fokuserat på samverkan mellan exempelvis olika hälso- och sjukvårdsenheter eller samverkan mellan hälso- och sjukvården och kommunala insatser. Samverkan med patienter och med den största utövaren av stöd, omsorg och vård, de närstående har inte legat i fokus inom cancersjukdomarna förrän nu.

Arbetssättet, att se alla parter och stärka relationen mellan dessa, som håller på att utvecklas vilar på den teoretiska grunden av kollektiv effektivitet (collective efficacy1) och teorin om förändring (theory of change2).
Arbetssättet handlar mycket om att skapa en samhörighet kring det gemensamma målet, så god hälsa som möjligt i närvaro av långvarig sjukdom och att detta uppnås genom gemensamma insatser. Dessa insatser sker både i samband med vårdmöten och behandlingen men också integrerat i tiden däremellan. En central del av arbetssättet är att lära av andra i likande situation och genom detta skapa en känsla av sammanhang och kollektiv effektivitet.

Arbetssättet hoppas kunna leda till en ökad hälsa för inblandade och effektivare utnyttjande av våra gemensamma resurser. Arbettsättet skall inte innebära mer arbete från formell hälso- och sjukvårdspersonal utan snarare mindre.

Arbetet med utvecklingen av ett nytt arbetssätt följer Medical Reseach councils (MRC) ramverk3 kring utveckling, utvärdering och implementering av komplexa interventioner.

Arbetet befinner sig för närvarande i slutfasen av utvecklingsarbetet och under sen höst och vår inleds arbetet med att pilottesta interventionen i patienter- och närståedes liv och i klinisk rutin.

Pilotdiagnoser är Hjärntumörer, Huvud-Hals cancer och barncancer.

Artiklar:

1. The role of collective efficacy in long term condition management (pdf)

2. Theory of change United Nations Development Group campanion guidance (pdf)

3. A new framework for developing and evealuating complex interventions: update of Medical Research Council guidance (pdf)

Följeforskning:

Co-Care: Samråd vid kronisk sjukdom.
Patienten i förarsätet! Implementering av patientdrivna innovationer för samråd

 

Vid frågor kontakta gärna:

Eskil Degsell, patient- och närståendeföreträdare
RCC Stockhoplm Gotland
eskil.degsell@regionstockholm.se
eskil.degsell@ki.se