Frågor och svar om Min vårdplan via 1177 Vårdguiden

Här hittar du frågor och svar om Min vårdplan cancer via 1177 Vårdguiden. Frågorna riktar sig till regioner och verksamheter som ska börja arbeta med nationell Min vårdplan i Stöd och behandling.

Frågor och svar

A. Min vårdplan är och syftet med den
B. Utveckling och lansering
C. Införande av Min vårdplan
D. Professionens användning av Min vårdplan

 

A. Min vårdplan är och syftet med den

För att skapa delaktighet och trygghet för en patient med cancer och hens närstående ska alla patienter få en individuell vårdplan, digitalt via 1177 Vårdguiden, alternativt utskriven på papper. Planen tas fram tillsammans med patienten och anpassas utifrån individens behov. Den ska göra vårdförloppet sammanhållet och överblickbart samt tydliggöra mål, vem som gör vad och vad patienten kan göra själv.

Min vårdplan, MVP, är en samlad informationsöversikt som bland annat innehåller kontaktuppgifter till viktiga personer, undersökningstider, information om sjukdomen, behandlingar, rehabilitering samt beskrivning av patientens rättigheter och åtgärder för utredning, uppföljning och livet efter behandling. Den digitala versionen innehåller även en meddelandefunktion och möjlighet för patienten att fylla i aktivitetsplaner och formulär.

Min vårdplan är en del av Patientkontrakt och utgår från samma grundläggande principer: delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan, med patientens perspektiv som utgångspunkt.

Patientkontrakt ser till patientens hela engagemang och behov av samordning med vården, medan Min vårdplan cancer endast fokuserar på patienter med cancer och deras behov utifrån cancersjukdomen. Både Min vårdplan och Patientkontrakt utgår från 1177 Vårdguiden i att möta behoven digitalt, där Min vårdplan idag erbjuds inom den befintliga e-tjänsten Stöd och behandling och där Patientkontrakt förbereder för att förbättra helheten för patienten. Även RCC:s patientöversikter (IPÖ) är tillgängliga för patienten via 1177 Vårdguiden och syftar till att skapa en översikt över journaldokumentationen/genomförda händelser i patientens vård och behandling.

Hälsoskattning för cancerrehabilitering är ett viktigt verktyg för att låta patienter med cancer skatta sitt mående, som underlag för vården att kunna ge individanpassat stöd och råd, samt ta fram en rehabiliteringsplan. Enkäten kan antingen aktiveras som ett formulär i patientens Min vårdplan via 1177 Vårdguiden, eller så kan patienten hänvisas till annan formulärtjänst via 1177 Vårdguiden eller INCA patientöversikt, IPÖ. Rehabiliteringsplanen ska alltid dokumenteras i journalen och patienten kan antingen hänvisas till att läsa rehabiliteringsplanen där, eller så kan rehabiliteringsplanen skickas som ett meddelande i Min vårdplan via 1177 Vårdguiden.

En nationell version med kvalitetssäkrade anpassningar per diagnosgrupp ger goda förutsättningar för en mer jämlik information till Sveriges alla patienter med cancer, oavsett diagnos och bostadsort. Nationell Min vårdplan möjliggör även större kapacitet att översätta materialet till olika minoritetsspråk och göra den tillgänglig oavsett modersmål på sikt. Sedan 2009, när den nationella cancerstrategin infördes, är det upp till varje region, sjukhus eller verksamhet att själva ta fram innehållet och även välja om den ska tillgängliggöras digitalt eller inte. Det har lett till stora skillnader, som nu kan jämnas ut.

Det är ett erbjudande till regioner, sjukhus och/eller verksamheter – inte ett krav. Det är upp till deras beslutsfattare att välja om man vill införa Min vårdplan, eller inte.

Det finns många fördelar med att införa den nationella versionen av Min vårdplan. Det handlar framförallt om jämlikhet, kvalitetssäkring, resursbesparande och ett ökat patientfokus.

Min vårdplan bidrar till att informationen till patienter med cancer blir mer jämlik i hela landet. Innehållet är kvalitetssäkrat av patientföreträdare och vårdprofessioner med stor erfarenhet av cancervård. Den bygger även på best-practice från verksamheter som redan har infört sjukvårdregionala, regionala eller lokala versioner via 1177 Vårdguiden.

Dessutom är det resurssparande för den införande verksamheten, dels för att man slipper ta fram egna versioner, dels för att den nationella versionen uppdateras och förvaltas nationellt. En övergång till en digital version via 1177 Vårdguiden innebär ett förändrat arbetssätt, som ofta visat sig effektivisera arbetet med Min vårdplan och underlätta kommunikationen mellan vårdgivare och patient.

Inte minst innebär satsningen på en nationell version ett ökat patientfokus med en stärkt trygghet och delaktighet för patienterna.

Min vårdplan publiceras både för utskrift på papper och som en digital version via 1177 Vårdguiden. En undersökning bland de verksamheter som redan har infört en lokal, regional eller sjukvårdregional version via 1177 Vårdguiden visade att både personalen och patienterna uppskattar möjligheten att kommunicera med varandra via meddelandefunktionen.

Den digitala versionen underlättar för behandlaren att individanpassa informationen till patienten baserat på patientens behov och önskemål och möjliggör att behandlaren kan uppdatera informationen på distans. Min vårdplan via 1177 Vårdguiden kan även överlämnas mellan olika verksamheter och vårdgivare och på så sätt följa med patienten när denna rör sig över verksamhets- och vårdgivargränser.

Min vårdplan erbjuds genom e-tjänsten Stöd och behandling. Stöd och behandling är inte ett journalsystem och får därför inte lagra personuppgifter. Därför måste patientens Min vårdplan i Stöd och behandling avslutas och raderas inom två år.

Då avslutas patientens Min vårdplan efter två år och patienten får en ny Min vårdplan. Patienten kan spara ner information från Min vårdplan genom att skapa PDF-dokument av valda sidor. Meddelanden och formulärsvar kan sparas som skärmdumpar.

 

B. Utveckling och lansering

Vid årsskiftet 2020/2021 kommer de första Min vårdplan att publiceras via 1177 Vårdguiden och för utskrift på papper. Först ut är Min vårdplan Bröstcancer, följt av följande diagnoser eller diagnosgrupper: Peniscancer, Tjock- och ändtarmscancer, Prostatacancer, Äggstockscancer, Tumörer i centrala nervsystemet, Huvud- och halscancer, Urinblåsecancer och Barncancer. För myelom planeras arbetet med att ta fram en nationell Min vårdplan att starta upp i januari 2021.

För att snabbt komma igång med införandet av den digitala versionen är det en fördel om det interna förankringsarbetet och eventuella organisatoriska förändringar redan är klara när Min vårdplan publiceras på 1177 Vårdguiden. Omkring 30 ytterligare diagnosanpassningar kommer därefter att publiceras löpande. En detaljerad lanseringsplan kommer att tas fram. 

Nej, inte just nu. På sikt kommer Min vårdplan även att finnas på arabiska, engelska, persiska och somaliska.

Min vårdplan tas fram i nationella arbetsgrupper bestående av representanter från vårdprofessionen med stor erfarenhet av cancervård, tillsammans med patientföreträdare. Därutöver sker erfarenhetsutbyte med de verksamheter som redan har infört en lokal version via 1177 Vårdguiden. Intervjuer med deras patienter har även genomförs, för att fånga upp behov kring stöd för förankring, implementering, användning och kommunikation. Arbetet leds av nationell samordnare.

 

C. Införande av Min vårdplan

Det är tekniskt mycket enkelt att uppdatera den lokala eller regionala versionen av Min vårdplan till den nationella. Den nationella versionen aktiveras av personal i regionens Stöd och behandlingsförvaltning. De patienter som har fått en lokal version har den kvar till dess att den behöver avslutas och gallras. Nya patienter får den nationella versionen. När ingen patient längre har den lokala versionen inaktiveras den från er enhet. Se vidare instruktioner/material på cancercentrum.se/Min vårdplan.

Observera att ni inte bör inaktivera en version av Min vårdplan om det fortfarande finns patienter som använder den versionen som kan komma att överlämnas till er verksamhet. Alla närmare 40 diagnosversioner kommer inte att vara klara samtidigt.

I samband med uppdateringen är det viktigt att personalen som ska arbeta med den nya versionen av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden går en utbildning och att stöd och rutindokument uppdateras enligt förutsättningarna i den nya versionen.

I mars 2020 har cirka 25 verksamheter infört en lokal, regional eller sjukvårdsregional version av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden. Utifrån deras erfarenheter vet vi att det inför och under införandefasen krävs en tydlig förankring i verksamheten samt personella resurser som regionala projektledare, SoB-förvaltningar och 1177-förvaltningar samt engagerade införande verksamheter. Dessutom behöver man vara medveten om att ett införande kan få organisatoriska och ekonomiska konsekvenser för regionerna/sjukhusen/verksamheterna, till exempel för nya, men ofta effektivare, arbetssätt. Se vidare instruktioner på vår webbplats.

Stöd för införande av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden

RCC i samverkan har tagit fram ett brett material som ska stötta beslutsfattare i förankringsarbetet och ge ansvariga för implementering strategisk och praktisk vägledning i själva införandet av Min vårdplan.

Stöd för införande av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden

Det går att lägga till regional information i Min vårdplan via 1177 Vårdguiden genom att göra regionala tillägg till vissa specifika nationella informationssidor på 1177.se, som länkas till från Min vårdplan. De regionala tilläggen uppdateras då automatiskt när 1177-förvaltningen uppdaterar det regionala tillägget på 1177.se.

Lokala tillägg kan göras direkt Min vårdplan i fältet Information från vårdgivaren och genom dokumentation i meddelanden och sidkommentarer. Se vidare instruktioner/material på cancercentrum.se/Min vårdplan. Verksamheterna rekommenderas också se över informationen i sina kallelser. På sikt ska även kallelseinformationen kunna tillgängliggöras patienten digitalt via 1177 Vårdguiden.

 

D. Professionens användning av Min vårdplan

Det finns ett stödmaterial framtaget för införandet och användningen av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden. Bland annat finns en broschyr som vänder sig till patienter, samt utbildningsmaterial och manualer/checklistor för personal. Diagnosspecifikt stödmaterial publiceras tillsammans med Min vårdplan under respektive cancerdiagnos.

Stöd för införande av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden

Kontaktpersoner för Min vårdplan i din sjukvårdsregion

Versionsuppdateringar sker årligen eller vid behov utifrån ett särskilt revideringsintervall. Information om nya versioner publiceras tillsammans med Min vårdplan under respektive cancerdiagnos.

Patienten når Min vårdplan från en smartphone, läsplatta eller dator via 1177 Vårdguiden. Patienten kan skicka och ta emot meddelanden till och från sin kontaktsjuksköterska, läsa fördjupad information via länkar och besvara formulär. Patienten kan även se vissa instruerande filmer, till exempel om fysisk aktivitet. En annan fördel är att Min vårdplan via 1177 Vårdguiden följer med patienten genom hela vårdprocessen, även när olika vårdgivare i hela landet är involverade. Vårdgivarna kan uppdatera innehållet i Min vårdplan på distans.

Prata med din verksamhetschef om och i så fall när kliniken planerar att erbjuda Min vårdplan digitalt.