Slutrapport - samordnande kontaktsjuksköterska

Projektet Samordnande kontaktsjuksköterska startade i februari 2015 med syfte att ur patientens perspektiv skapa en mer sammanhållen vårdkedja. Projektet avslutades 31 december 2020.

Upplägg av projektet

Fem diagnosområden valdes ut på grund av att de representerade olika aspekter på bristande kommunikation inom patientprocesserna som framkommit i tidigare rapporter.

Den 1 oktober 2017 utökades projektet till att omfatta fler diagnosgrupper inom cancervården. I samband med projektförlängningen gjordes en samordning med den sjukvårdsregionala processledarorganisationen.

Huvudfokus under projektet har varit på följande fem områden:

  • Kontaktsjuksköterska
  • Min vårdplan
  • Aktiva överlämningar
  • Cancerrehabilitering
  • Standardiserade vårdförlopp (SVF)

Utvärdering 

Utvärdering av projektet har genomförts med hjälp genom:

  • patientenkäter inom de patientprocesser som ingick vid projektets start,
  • fokusgrupper med patienter, chefer och kontaktsjuksköterskor 
  • projektledning och projektmedlemmar.

Resultat

Utvärderingen visar att den nya funktionen har lett till betydande förbättringar. Resultat från patientenkäter visar att fler patienter fått en kontaktsjuksköterska och Min vårdplan. Fokusgrupperna visar att kontaktsjuksköterskans roll blivit tydligare bland annat genom arbetet med att ta fram arbetsbeskrivningar vid enheterna. Utvärderingen av patienternas uppfattning finns redovisad i vetenskapliga artiklar.

Projektet har även möjliggjort stöd i kvalitetsarbete som inte funnits tidigare. Den samordnande kontaktsjuksköterskan har varit en resurs som haft möjlighet att arbeta med vårdutveckling. Hen har möjliggjort att förändringsarbete utifrån patientens perspektiv har kunnat genomföras på bred front och därigenom kunnat påverka flöden och processer kring patienten genom hela vårdkedjan.

Artiklar och uppsatser

Flera vetenskapliga artiklar är publicerade. Projektet har också resulterat i tre magisteruppsatser, en populärvetenskaplig artikel samt posterpresentationer på både nationella och internationella konferenser.

Här kan du läsa hela slutrapporten av projektet (pdf. öppnas i nytt fönster)

 

Vid frågor om slutrapporten kontakta projektledaren för projektet Bodil Westman, bodil.westman@regionstockholm.se