Samordnande kontaktsjuksköterska

Under åren 2015 – 2020 har ett projekt för att testa och utvärdera en ny avancerad sjuksköterskeroll - Samordnande kontaktsjuksköterska – genomförts.

Utvärdering och resultat

Patientenkäter 

Utvärdering av projektet har även skett genom patientenkäter. Under 2015 genomfördes en baslinjeundersökning, under 2017 samt 2019 samlades data från patienter inom de aktuella diagnoserna för att kunna följa resultatet som satsningen ger. Arbete med analys av materialet pågår men preliminära resultat visar bland annat att införandet av den nya rollen bidragit till att fler patienter både erbjuds kontaktsjuksköterska och en skriftlig vårdplan, jämlikheten ökar och att patientsäkerheten förbättras.

Fokusgruppsintervjuer

Fokusgruppsintervjuer har genomförts med patienter, kontaktsjuksköterskor och chefer som rapporterar om fördelar med rollen. De samordnande kontaktsjuksköterskorna har bidragit starkt till förbättringar inom cancervården och har haft en central roll inom arbetet med de standardiserade vårdförloppen.

Artiklar och uppsatser

Flera vetenskapliga artiklar är publicerade. Projektet har också resulterat i tre magisteruppsatser, en populärvetenskaplig artikel samt posterpresentationer på både nationella och internationella konferenser.

Under projektet har de samordnande kontaktsjuksköterskorna ingått i RCC:s processledarorganisation. Från och med årsskiftet 2020/2021 har de ett begränsat uppdrag som processledare tillsammans med läkare i de diagnosspecifika processerna. För mer information om deras arbete se respektive diagnos.

En projektrapport kommer sammanställas.

Mer information om projektet kan lämnas av projektledare Bodil Westman, bodil.westman@sll.se