Egenvård

I den individuella vårdplanen, Min vårdplan, bör patienten få möjlighet att medverka i utformningen av sin egen vård och behandling. Detta bör även gälla patientens möjlighet till egenvård. Den bör utformas utifrån varje individs unika situation och förutsättningar.

Med sjukvården som rådgivare

Det bör finnas möjlighet att känna sig stärkt i att kunna påverka sin situation och få förutsättningar för att vara delaktig. Detta ger en bättre hälsa och en effektivare vårdprocess. Sjukvårdens roll i detta är viktig och bör hjälpa patienten genom vårdprocessen för en optimal egenvård.

Egenvård, som sker oavsett plats, består av de uppgifter som individen behöver utföra för att leva med en eller flera sjukdomstillstånd. Åtgärderna bör inte bara vara det som hälso- och sjukvården uppmanat till, utan patienten bör också få verktyg för att stärka sina egna förmågor.

Innehållet i egenvård

I egenvård ingår medicinsk-, beteende- och emotionell hantering.

 • Medicinsk hantering
  Att dagligen hantera både sin sin medicinering och bieffekter av behandlingen.
 • Beteendehantering
  Upprätthålla, ändra eller skapa nya meningsfulla beteenden eller livsroller och att koordinera sin vård och hälsa.
 • Emotionell hantering
  Hitta strategier för att minska den emotionella bördan.

Beroende på upplevda problem, sjukdomsbild och behandling, ser behovet och vårdplanen olika ut för olika personer. Är till exempel smärta det huvudsakliga problemet är det ett egenvårdsprogram med fokus på smärthantering som är i fokus. De övriga delarna i egenvården beaktas då inom ramen för smärthantering.

Mål med egenvård

Målet med egenvård, och hälso- och sjukvårdens stöd gällande egenvården, bör vara lösningsfokuserat samt anpassat till individens egen lärandestil.

 • Problemlösning och beslutsfattande
  En viss kunskap krävs för att kunna fatta rätt beslut. Patienten får inte per automatik en lösning för sina problem. Hen får istället kunskaper om problemlösning. Viktigt att jobba för en motivationshöjning genom att uppmuntra initiativ och visa intresse i vad individien gör i sin egenvård.
 • Resursanvändning
  Resursanvändning handlar om att skapa ett informationsnät och göra individen medveten om vilka resurser som finns tillhands.
  Information ska göra det möjligt att att hantera sitt tillstånd hemma. Egenvårdprogram med diagnosspecifik utbildning som handlar om att leva med en specifik diagnos, epidemiologi, diagnostik, terapi, egenkontroll, psykosociala aspekter, risk-/skyddsfaktorer och nätverkande.
 • Bygga relationer med vårdgivare
  Vid långvarig sjukdom behöver vården vara både lärare och samarbetspartner och professionell handledare. Patienten behöver kunna precisera sina symptom och olika trender i sjukdomstillståndet och kunna vara med att fatta beslut om behandling tillsammans med vården. Fråga på vilket sätt patienten/närstående vill vara delaktig.
 • Planera handlingsplaner och följa upp
  Ta fram en medicinsk handlingsplan som innehåller information om hur medicineringen ska tas som till exempel tabletter och sprutor samt att lära sig känna igen symptom och hur individen ska agera utifrån symtomen.
  Ta fram en emotionell handlingsplan för att hantera olika konsekvenser av sjukdomen som ska informera om till exempel problemlösningsstrategier, avslappningsövningar, kognitiv omstrukturering och att sätta upp mål.
 • Träning för praktiska egenvårdsaktiviteter
  Träna patienten att utveckla färdigheter som hjälper hen att hantera sin sjukdom och i vissa fall handikapp.
 • Livsstil och support – råd och stöd gällande hälsa och livsstil.
  Utgå ifrån patientens motivation och förmåga och motivera utifrån där individen är idag.
 • Egenmätningar
  Egenmätningar handlar om att individuellt mäta det som påverkar hälsan och lära sig av det. Det kan till exempel vara att mäta sömn, puls, fysisk aktivitet. Ge stöd i att söka egna vägar för att uppnå bättre välmående och vara mottaglig för hens resultat av sina mätningar.

Socialstyrelsens definition av egenvård

När någon inom hälso- och sjukvården har bedömt att en person själv eller med hjälp av någon annan kan utföra en hälso- och sjukvårdsåtgärd. 

WHOs definition av egenvård

WHO (World Health Organisation) definierar begreppet egenvård så här: Individers, anhörigas och närståendes förmåga att främja och vidmakthålla hälsa, förebygga sjukdom och hantera hälsorelaterade utmaningar med eller utan stöd av vårdpersonal.
Denna definition har även Region Stockholm antagit och jobbar utifrån.

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för processen egenvård

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för lärandeprocessen

Processledare

Therese Scott Duncan

folkhälsovetare

Karolinska Universitetet