Samverkan med patient och närstående

RCC arbetar med konkreta åtgärder för att cancervården ska vidareutvecklas och bli bättre, tryggare, säkrare och mer effektiv. Målet är att patientens perspektiv ska genomlysa varje del av hälso- och sjukvården; från prevention till tidig upptäckt och vidare till bot eller livets slut.

Patient i samtal med läkarePatienter och närstående har en självklar rätt att vara med och utforma cancervården – såväl övergripande och långsiktigt som i samband med egen vård och behandling. Patientlagen, patientföreträdare, Min vårdplan och funktionen kontaktsjuksköterskor är viktiga beståndsdelar för att detta ska fungera.

Patientinflytande – kunskapsunderlag

RCC har gjort en genomgång av tillämpbara vetenskapliga sammanställningar och publikationer inom området patientmedverkan/samverkan. Arbetetet utgår från cancerstrategins mål om patienters delaktighet och inflytande. En genomgång har också gjorts av guider, principer och strategier från länder som har lång erfarenhet av patientinflytande och patientsamverkan. En förteckning av publikationer och guider återfinns i ett appendix längst bak i rapporten.
Ladda ner sammanställningen (pdf)

Guide för patientmedverkan i kvalitetsregisterarbetet

SKLs kansli för nationella kvalitetsregister har utarbetat en guide för hur man kan öka patientperspektivet i registerarbetet. Särskilt fokus ligger på patientföreträdares medverkan i styrgruppsarbetet eller i andra grupperingar, som hör till ett kvalitetsregister. Guiden kan användas av både patientföreträdare och av andra i registrets styrgrupp.
Ladda ner guiden (pdf)

Läs mer om patientenkäter i kvalitetsregister.

Faktaägare: Arja Leppänen, processledare, jämlik vård och patientsamverkanArja Leppänen, processledare, jämlik vård och patientsamverkan
Gemensam information uppdaterad: 31 oktober 2018

Regionalt