Endoskopiprojektet – mer än förkortade väntetider

Sidan publicerades 18 mars 2019

Kortare väntetid för koloskopi, strukturerad journalföring och standardiserade remisser för endoskopienheterna i Stockholm är några av resultaten efter det nyligen avslutade endoskopiprojektet.

För att öka möjligheten till den snabba handläggningen, som förutsätts i Standardiserat Vårdförlopp kolorektalcancer, startade endoskopienheter och Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland ett projekt för två år sedan som nyligen har avslutats.

Annika SjövallUppdraget var att utveckla endoskopivården i länet genom att arbeta med kvalitetsförbättring som till exempel standardisering, uppföljning och kompetensutveckling.

Annika Sjövall (bilden), processledare för kolorektalcancer på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och verksamhetens representant i styrgruppen, säger att syftet med projektet bland annat var att kartlägga och förstå flöden, ledtider, kvalitet och volymer kopplat till SVF-koloskopi. Man ville också förbättra remisskvaliteten och införa kvalitetsindikatorer i koloskopiberättelsen samt bygga en struktur för fortlöpande kvalitetsförbättring av koloskopier. 

Vilka projektmål hade ni när ni startade?

– Koloskopiprojektet hade flera projektmål. Ett var till exempel att koloskopisterna önskade bättre kvalitet på remisserna. Därför lades, i de beslutstödjande SVF-remisserna för alla cancerdiagnoser, en standardiserad koloskopiremiss i TakeCare med definierade fält för endoskopienheterna. Alla enheter i regionen har nu infört den standardiserade remissen. Detta gör det möjligt att ta ut data på vilka kriterier för välgrundad misstanke som lett till cancerdiagnos, vilket är värdefullt för framtida revision av kriterierna.

– Ett annat mål var att införa standardiserat journalsvar. Vi tittade på lösningen som Danderyds sjukhus har och som innehöll de kvalitetsmått vi önskade. De flesta endoskopienheterna använder nu denna journalmall. Fördelen med standardiserade journalsvar är att det enkelt går att få ut aktuella kvalitetsdata på enhets- och koloskopistnivå som enheterna sedan kan använda för sin interna kvalitetsutveckling. Projektet har också gett i uppdrag till Magtarmrådet att i förvaltningsfasen ta fram en metod för enkel regional mätning, där enheterna kan jämföra sig med regionen.

Har målet för koloskopi inom 10 dagar uppnåtts på alla enheter?

– Dessvärre uppnår 80 procent av fallen inte målet 10 dagar, vilket delvis kan förklaras med att vi inte har haft helt tillförlitliga mätmetoder. Under hela 2016 mättes ledtiderna med hjälp av KVÅ-kodningen, som tyvärr har fungerat bristfälligt, i patientjournalen . I mars 2017 kunde vi börja mäta SVF-ledtider på INCA-plattformen. Genom projektet har vi också utbildat i SVF-registrering och vi ser att förkortning av väntetiden pågår. Under 2018 var mediantiden från remissankomst till utförd koloskopi 12 dagar i regionen.

Arbetade ni med vårdkvaliteten på koloskopienheterna?

– Projektet ordnade koloskopikurser med fokus på praktisk klinisk träning i koloskopiteknik med direkt återkoppling till deltagarna. Kurserna och standardiserad koloskopijournal med sök- och mätbara kvalitetsindikatorer är ett viktigt led i kvalitetsförbättringen. Vi ser också att på en del enheter som infört kvalitetsindikatorer ser man att det finns skillnader i endoskopikvaliteten. Det har lett till att ansvarig har kunnat sätta in riktade stödinsatser på individnivå. Vi vill också kontinuerligt kompetensutveckla koloskopister och etablera en struktur som garanterar vidareutbildning som ett train the trainer-koncept.

Hur många koloskopier görs per år?

– Projektet har kartlagt att Stockholm gör drygt 40 000 koloskopier varje år. Undersökningarna sker på sju sjukhus och sju externa enheter med volymer hos utförarna från knappt 400 till över 6000 koloskopier årligen.

Hur många koloskopister behövs det i framtiden?

Stockholm växer varje år och så gör även antalet koloskopier. Med samma ökningstakt som de senaste 20 åren skulle Stockholm år 2029 behöva utföra drygt 60 000 koloskopier, vilket skulle kräva en ökning av kapaciteten med 30–40 koloskopister.

Läs slutrapporten här

Foto: Melker Dahlstrand