Kunskapsteam Cancer i Primärvården får Gyllene Äpplet

Sidan publicerades 12 februari 2019

Juryns motivering: ”Med en patientgrupp i fokus, där tiden är avgörande för behandlingsresultatet, har det primärvårdsbaserade multiprofessionella teamet byggt en bro mellan vårdgivare genom kunskapsspridning.”

Region Stockholm delar årligen ut priset Gyllene Äpplet. Priset delas ut till den eller de som tagit initiativ som inneburit utveckling för både individ och verksamhet. Utmärkelsen ska även inspirera till förbättringar i andra verksamheter.

Kunskapsteam Cancer i Primärvården (CaPrim) är ett interprofessionellt kunskapsteam som ingår i Akademiskt Primärvårdscentrum, Stockholms läns sjukvårdsområde.

Uppdraget kommer från RCC Stockholm Gotland

I mars 2017 fick de i uppdrag av Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland att underlätta införandet av standardiserade vårdförlopp för patienter med välgrundad misstanke om cancer. Det övergripande målet är att korta utredningstiden. Sedan dess har de åtta vårdutvecklarna, som även jobbar i primärvården och träffar patienter, arbetat intensivt med att inventera behov, sprida kunskap och bygga broar mellan vårdcentraler och andra vårdgivare.

Idag startar 70 procent av alla cancerutredningar i primärvården. Det finns 31 olika standardiserade vårdförlopp för cancerdiagnoser. De tre vanligaste diagnoserna är prostatacancer, bröstcancer och kolorektalcancer.  

– Har man en patient som man misstänker har cancer vill man att det ska gå snabbt att utreda och att vården ska vara bra och jämlik. Det är verkligen tillfredsställande att få vara med att påverka hur samarbetet mellan vårdcentraler och övriga vården ska se ut och att få det att flyta, säger distriktsläkare och vårdutvecklingsledare Eliya Syed.

Sarah Eklöf, också hon distriktsläkare och vårdutvecklingsledare, tillägger:

– Det här är patienter som vi oroar oss för och nu har vi ett sätt att påverka hur det ska gå för dem. Det känns väldigt betydelsefullt.

Eliya Syed och Sarah Eklöf berättar att de via RCC Stockholm Gotland kunnat skapa värdefulla kontakter med de läkare som är processledare för olika cancerformer regionalt. 

– Vi har förstått att de verkligen uppskattar den bro vi har kommit att utgöra mellan primärvård och sekundärvård. Genom oss kan de lättare nå primärvården och vice versa, säger Sarah Eklöf.

En palett av aktiviteter

Kunskapsteamet har inte bara informerat om standardiserade vårdförlopp utan också frågat både sig själva och vårdcentralerna i länet vad som är svårt med att arbeta på ett nytt sätt.

Projektet har mynnat ut i en rad aktiviteter. Ett exempel är att teamet tagit ansvar för att informationen på den digitala beslutsstödsplattformen viss.nu har fått en tydligare struktur.

Ett annat exempel är den interaktiva utbildning som idag 150 av drygt 200 vårdcentraler i länet tagit del av.

Ett tredje exempel är fyra fördjupningsdagar om cancer som primärvårdens representanter bjudits in till. Under fördjupningsdagarna har specialister på olika cancerdiagnoser föreläst, kontaktsjuksköterskor har berättat om sitt arbete och patienter har berättat om sin cancerresa. Ytterligare ett exempel är mallar där det standardiserade vårdförloppet ingår för remisser när det gäller misstänkt kolorektalcancer och bröstcancer. Kunskapsteamet har även ordnat en nätverksdag för alla som arbetar med att införa den nya ordningen i primärvården i hela landet under parollen ”varje primärvårdserfarenhet räknas”.

Rehabilitering nästa steg

Just nu funderar kunskapsteamet på nästa steg. Det handlar om hur patientens resa tillbaka till primärvården ska bli så smidig som möjligt efter en cancerbehandling. 

– Ofta finns det rehabiliteringsbehov kvar efter en cancerbehandling som hör hemma i primärvården. Det kan handla om både fysiska och existentiella problem. Med vårt interprofessionella team där vi både har läkare, distriktssköterskor, kurator, socionom, fysioterapeut och lymfterapeut vill vi fånga upp vad som behövs för att patienterna ska få bästa möjliga vård, säger Eliya Syed.

Vad är standardiserade vårdförlopp?

Meningen är att minska onödig och oviss väntan för patienter som har vissa allvarliga symtom som skulle kunna bero på någon av 31 angivna cancerdiagnoser. De standardiserade vårdförloppen visar vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos samt vilka tidsgränser som gäller. Alla som utreds för en viss cancersjukdom ska behandlas så lika det går. Undersökningarna ska göras i samma ordning och gå så fort som möjligt oavsett var i Sverige patienten bor.

Läs mer om standardiserade vårdförlopp här

Foto: Danish Saroee
Från vänster: Camilla Svensson, Sarah Eklöf, Eliya Syed, Nazmije Kelmendi, Elinor Nemlander, Pia Klernäs och Marie Nilsson. Åsa Gisel saknas.

Från vänster: Elinor Nemlander, Lisa Jelf Eneqvist (SVF-projektledare på RCC Stockholm Gotland), Sarah Eklöf samt Kathrin Wode (onkolog och verksamhetsutvecklare på RCC Stockholm Gotland).