Nyheter

Samverkan
European week against cancer: 5 lunchföreläsningar med experter inom levnadscancer och cancer

Regionala cancercentrum uppmärksammar The Association of European Cancer Leagues europeiska initiativ med webbföreläsningar om det senaste inom forskningen kring levnadsvanor och cancer. Dessa äger rum måndag 27 maj till fredag 31 maj, vid lunchtid mellan tiderna 12:10-12:50. Föreläsningarna riktar sig till personal inom cancervården, primärvården och i vissa fall barnhälsovården.

Stockholm Gotland
Kan min cytostatikabehandling påverkas om jag samtidigt tar rosenrot?

Det är inte ovanligt att cancerpatienter använder eller har frågor om komplementära och integrativa metoder (KIM) under sin cancerbehandling. Kan jag slippa tabletter mot illamående om jag äter ingefära? Kan yoga dämpa vallningar? För att kunna bemöta patienternas frågor på ett professionellt och kunskapsbaserat sätt har onkologiska kliniken vid Södersjukhuset i Stockholm satsat stort – 75 procent av personalstyrkan under våren 2024 har utbildats om KIM.

Samverkan
Remissrunda för nationella vårdprogram, Min vårdplan och stöddokument

I dag går sex nationella vårdprogram, ett stöddokument och två Min vårdplan ut på remiss.

Samverkan
Polypkurs utvecklar teamkommunikation och kvaliteten vid borttagning av polyper

I mars hölls en första omgång av en polypkurs som arrangeras av Svensk Endoskopiskola.

Samverkan
Välbesökt lunchseminarium i Sveriges riksdag om alkohol och cancer

För att öka medvetenheten om sambandet mellan alkohol och cancer hos politiker och beslutsfattare anordnade Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan ett lunchseminarium i Sveriges riksdag. Forskningen har länge visat att det finns ett tydligt samband mellan alkohol och cancer, men flera undersökningar visar att allmänhetens kunskap om det är begränsad.

Samverkan
RCC gör bokslut för 2023

En kampanj ökade kunskapen om screening, allt fler vaccineras för att slippa få livmoderhalscancer, de standardiserade vårdförloppen bidrar till jämlik utredning av cancer och de nationella vårdprogrammen har utvärderats för att fungera ännu bättre. Det är ett axplock ur RCC:s årsrapport för 2023.

Samverkan
Ny mottagning för ärftlig cancer har öppnat i Blekinge

Blekinge öppnar nu en mottagning för ärftlig cancer. Därmed förstärks uppföljningen av personer i Blekinge som lever med en ökad risk för att drabbas av ärftlig cancer.

Samverkan
Stöddokument för regimbibliotek och vårdprogram samlas på ett ställe

Stöddokumenten har länge varit en del av regimbiblioteket och ett efterfrågat kunskapsstöd för områden som är gemensamma för flera nationella vårdprogram. Nu finns alla stöddokument för både regimbibliotek och vårdprogram samlade på ett ställe och i samma format på kunskapsbanken. Det underlättar för användare att hitta dokumenten och för vårdprogramgrupperna att kunna länka till ett och samma dokument.

Samverkan
Lansering av Min vårdplan i barncancervården och ny version av Min vårdplan ALL barn

Nu blir det lättare för barn att läsa texterna i nya versionen av Min vårdplan akut lymfatisk leukemi (ALL). För alla barn som får cancer finns nu även Min vårdplan i barncancervården som kan användas oavsett diagnos.

Stockholm Gotland
28 nya initiativ ska vidareutveckla cancervården i Stockholm och på Gotland under 2024

Regeringens särskilda nationella satsning på cancervården under 2024 med 220 miljoner kronor har bidragit till många och ambitiösa förbättringsförslag i hela landet. Varje RCC har tagit emot ansökningar och fördelar varsin del av medlen mellan initiativ i respektive sjukvårdsregion. Av de 50 ansökningar som skickats in till RCC Stockholm Gotland har 28 valts ut.

Samverkan
Nytt verktyg för sexuell rehabilitering vid prostatacancer – bidrar till förbättrad livskvalitet

Åtta regioner är nu i gång med att använda ett nytt digitalt verktyg för sexuell rehabilitering vid prostatacancer. Och fler regioner är på gång att implementera verktyget, som bland annat lyfter egenvård och reflektion som två viktiga delar av rehabiliteringen.

Samverkan
Alkoholens påverkan på cancerbehandling undersöks i ny rapport

Alkoholkonsumtion är tydligt förknippat med ökad risk för cancerutveckling i flera olika organ. Drygt 4% av nya cancerfall globalt anses orsakas av alkoholkonsumtion och minskad alkoholkonsumtion är därför ett viktigt mål för primär prevention av cancer.

Samverkan
Fler behandlas för urinblåsecancer inom utsatt tid i Helsingborg

Urologimottagningen på Helsingborgs lasarett har lyckats korta tiden till utredning och behandling vid misstänkt cancer i urinblåsan. Tidigare fick omkring sju procent utredning och behandling inom den tid som är målbilden. Under det gångna året har man lyckats höja den andelen till närmare 80 procent.

Samverkan
Framsteg inom analcancervården

Det nationella vårdprogrammet för analcancer har nyligen uppdaterats. Bland annat blir strålbehandlingen mer individanpassad. Anders Johnsson, som varit ordförande för vårdprogramgruppen, ger sin syn på analcancervårdens utveckling och framtid.

Samverkan
Det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering för barn och ungdomar lanseras

RCC lanserar ett efterfrågat vårdprogram för cancerrehabilitering för barn och ungdomar. Vårdprogrammet ska ge vårdpersonal tydliga, evidensbaserade rekommendationer för hur tidiga och sena komplikationer av cancer och cancerbehandling för barn och ungdomar kan förebyggas, utredas och behandlas.

Samverkan
Framtidens IPÖ är diagnosoberoende – Ska bli ett verktyg för fler i cancervården

Utveckling för att skapa en diagnosoberoende IPÖ-lösning har påbörjats under 2024. Målet är att bredda tillämpningen från dagens åtta diagnoser och att genom den nya lösningen kunna erbjuda IPÖs nyttor till alla cancerdiagnoser.

Samverkan
RCC:s stöd till förbättringsarbete del i  en långsiktig satsning

I flera regioner finns fortfarande tid kvar att söka medel till förbättringsprojekt inom patologi, bilddiagnostik, rehabilitering och palliativ vård. Cancersamordnaren Kjell Ivarsson ser fram emot att följa initiativen under året. Han ser förbättringsprojekten som ett startskott, inte en punktinsats.

Samverkan
Nationell webbutbildning ska stötta i arbetet med strukturerad cancerrehabilitering

För att stödja regionerna i att arbeta mer strukturerat med cancerrehabilitering, enligt det uppdaterade vårdprogrammet, lanserar RCC i samverkan en ny webbutbildning. Utbildningen vänder sig till personal inom specialistsjukvården som arbetar med patienter med cancer och är kostnadsfri.

Stockholm Gotland
Livskvalitet och hopp viktigt när man möter realism i palliativ vård

Artikelserie: 4/4 Palliativ vård. Barncancersatsningen har möjliggjort ett utbyte av kunskap och erfarenheter mellan Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB) och Karolinska Universitetssjukhuset med ett av de största barnsjukhusen i världen The Hospital for Sick Children (SickKids) och Princess Margaret inom områdena omvårdnad, forskning, radioterapi och palliativ vård av barn med cancer. Under hösten 2023 besökte olika grupper med varierade yrkesroller Kanada.

Stockholm Gotland
Viktigt arbete pågår för såren som aldrig läker

Tumörsårsprojektet startade i januari 2019 med syfte att utvärdera om konsultation på distans, genom ett digitalt beslutsstöd, fungerar som metod för sårbedömning och behandling av patienter med tumörsår. Målet har varit att åstadkomma en sammanhållen vårdprocess, öka kompetensen om maligna tumörsår hos vårdpersonal och skapa mer trygghet för patienterna. Nu har arbetet sammanfattats i en rapport.