Nyheter

Stockholm Gotland
Studie tittar på om alla erbjuds en jämlik cancervård under livets sista år

Att eftersträva en jämlik cancervård är en självklarhet, det gäller också för personer som befinner sig i ett palliativt skede. Därför har den palliativa processen på RCC Stockholm Gotland studerat hur sjukvården i Region Stockholm fungerar under livets sista år. Men hur ser det ut om man förutom sin cancersjukdom också är skör (frailty) av andra orsaker, exempelvis har demens eller psykisk ohälsa?

Stockholm Gotland
Ny regional cancerplan lyfter sex målområden som ska stärka cancervården 2024–2027

Idag lanseras en ny cancerplan för Region Stockholm och Region Gotland vid ett direktsänt evenemang. Insatserna ska främja en jämlik hälsa och cancervård samt bidra till lägre risk för cancer i befolkningen. Planen ska skapa förutsättningar för nya eller effektivare möjligheter att både hitta och behandla cancer, underlätta livet med och efter cancer för patienter och närstående. Dessutom ska den främja kompetensförsörjningen inom olika delar i vården som berörs av cancersjukdomar.

Stockholm Gotland
Kan AI-modeller stötta primärvården att upptäcka cancer?

Elinor Nemlander, specialist i allmänmedicin och doktorand på KI, är tre år in i forskningen som utgår från temat tidig upptäckt och tidiga fynd av cancer i primärvården. Genom att använda bland annat Machine Learning (ML), en typ av AI-modell, hoppas hon bidra till att hitta cancer tidigare. RCC Stockholm Gotland stöttar forskningsprojektet ekonomiskt.

Samverkan
Ny webbutbildning i palliativ vård för läkare

Nu släpps en webbutbildning i palliativ vård för alla läkare och läkarstuderande. Utbildningen ska bidra till ökad vårdkvalitet och höjd kompetens inom den palliativa vården.

Stockholm Gotland
SOL-teamet förbättrar livskvaliteten för cancersjuka barn

I Stockholm pågår en ny satsning på palliativ vård av barn. SOL-teamet är en tvärdisciplinär arbetsgrupp som både konsulterar vårdpersonal vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset kring symtomlindring och livskvalitet, och direkt stöttar patienterna antingen på kliniken eller i hemmen. Pilotprojektet är en del av den nationella barncancersatsningen.

Samverkan
Uppdaterat nationellt vårdprogram och SVF för huvud- och halscancer

Det nationella vårdprogrammet för huvud-halscancer har nu reviderats och samtidigt har SVF för huvud-halscancer uppdaterats. I denna revision har en del förändringar införts, flera är sådana som successivt genomförts i den kliniska vardagen sedan föregående revision av vårdprogrammet 2019.

Samverkan
Nu finns en Min vårdplan i 1177 för alla med cancerdiagnos

Fler patienter får nu tillgång till verktyget Min vårdplan i 1177, oavsett cancerdiagnos. Det görs möjligt genom nya diagnosövergripande Min vårdplan i cancervården. Verktyget riktar sig främst till patienter med diagnoser där det ännu inte tagits fram en vårdplan.

Samverkan
Satsning på patientinformation i regimbiblioteket – Nu finns översättningar till engelska och arabiska

Sedan 2018 finns patientinformation kopplad till alla regimer i regimbiblioteket. Nu finns patientinformationen även tillgänglig på andra språk än svenska. Regimbiblioteket har i dagsläget översatt över 500 patientinformationer till engelska och 250 till arabiska.

Samverkan
Rekordstort intresse för det uppdaterade vårdprogrammet för cancerrehabilitering

Intresset för lanseringen av det uppdaterade vårdprogrammet för cancerrehabilitering är rekordstort. Närmare 700 personer har anmält sig till webbinariet den 27 november där bland annat uppdateringarna i vårdprogrammet kommer att presenteras närmare.

Stockholm Gotland
Satsning för ett mer jämlikt OPT-deltagande

I samband med prostatacancer månaden som inträffar under november genomförs en satsning för ökad jämlikhet i OPT-deltagande.

Samverkan
Varje år får cirka 530 kvinnor livmoderhalscancer – Sverige satsar på att bli fritt från livmoderhalscancer till 2027

En nationell kampanj som uppmanar till att ”ta sticket mot HPV” är i full gång i samtliga regioner med målet att utrota livmoderhalscancer. Kvinnor födda 1994–1999 erbjuds gratis vaccin mot och samtidig provtagning av det virus som orsakar sjukdomen, humant papillomvirus (HPV). Regionala cancercentrum publicerar nu data som visar aktuella framsteg i respektive region.

Stockholm Gotland
CaPrim – kunskapsteamet cancer i primärvården – permanentas

Pilotprojektet CaPrim utbildar personal inom primärvården att upptäcka cancer i ett tidigare skede. Nu blir projektet permanent.

Samverkan
Remissrunda för nationella vårdprogram, SVF och patientinformation till Min vårdplan

I dag går tre nationella vårdprogram, ett standardiserat vårdförlopp och två Min vårdplan för cancer ut på remiss.

Samverkan
Nytt avstamp i satsningen för en jämlik cancerrehabilitering

Ett nytt, uppdaterat vårdprogram för cancerrehabilitering är nu tillgängligt. Det nya vårdprogrammet satsar på en tydlig definition av cancerrehabilitering och ett strukturerat arbetssätt för att förbättra rehabiliteringsprocessen och möjliggöra en mer jämlik cancerrehabilitering i hela landet.

Samverkan
”Att utvärdera och kontinuerligt förbättra kunskapsstöden är centralt”

Det välbesökta och uppskattade nationella regimbiblioteket för cancerläkemedel är under ständig förbättring. Att utvärdera och samla in önskemål från användarna är en viktig del i utvecklingen av kunskapsstödet, menar AnnSofie Fyhr, verksamhetutvecklare vid RCC Syd.

Samverkan
Organiserad prostatacancertestning i Sverige – en lägesbild

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer hos män och tidig upptäckt är avgörande för framgångsrik behandling. I Sveriges regioner pågår just nu flera projekt för att utvärdera organiserad prostatacancertestning.

Stockholm Gotland
Statsministern och sjukvårdsministern besöker Kraftens hus Stockholm

Stödet till cancerberörda är en angelägen fråga för regeringen. Idag besökte Ulf Kristersson och Acko Ankarberg Johansson mötesplatsen Kraftens hus Stockholm som är en ideell förening för cancerberörda vilken har initierats av och stöds av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Samverkan
RCC presenterar en ny cancerpreventionsplan för 2024-2030

Enligt WHO går 30-50 procent av alla cancerfall att förebygga. RCC har regeringens uppdrag att bidra i det folkhälsopolitiska arbetet för förbättrade levnadsvanor. Cancerpreventionsplanen visar vägen för hur RCC ska bidra till ett minskat insjuknande i cancer, minska de omotiverade skillnaderna i insjuknade och utfall av cancer samt till förbättrad hälsa vid och efter cancersjukdom.

Samverkan
Flera vinster med task-shifting under SVF-utredning

Standardiserade vårdförlopp (SVF) kan användas som ett verktyg för att mäta och analysera verksamheten. På Karolinska Universitetssjukhusets mottagning Övre Buk, har ett försök med kontaktsjuksköterskeledda nybesök under utredning av två cancerformer – esofagus och ventrikel – genomförts. Genom att jobba med processerna och byta ut en kirurg mot en kontaktsjuksköterska har flera tydliga kvalitets- och effektivitetsvinster kunnat iakttas.

Samverkan
Prognosinstrumentet för hudmelanom – ett viktigt digitalt verktyg för att beräkna sjukdomsspecifik överlevnad

Prognosinstrumentet för hudmelanom har uppdaterats och finns nu tillgängligt på engelska och kan även laddas ner som en app vilket gör verktyget mer lättillgängligt.