Nyheter

Nyheter från RCC Stockholm Gotland
Samverkan
”Samarbete nyckeln för att komma till rätta med brister i den palliativa vården”

Ojämlik tillgång till vård, brister i styrning och avsaknad av kompetensutveckling är några av de problem som Cancerfondens rapport om svensk palliativ vård visar. Samarbete är nyckeln och Regionala cancercentrum i samverkan har en viktig roll för att stötta kommuner och regioner. Det menar nationella cancersamordnaren Kjell Ivarsson.

Samverkan
RCC fortsätter höja kunskapen om kopplingen mellan solvanor och hudcancer

Fler än vart sjunde cancerfall är hudcancer och diagnosen blir allt vanligare i Sverige. Solvanor är den största riskfaktorn. Strålsäkerhetsmyndighetens årliga enkät bland befolkningen visar att yngre – personer födda 1995–2005 – har en lägre kunskap om att hudcancer blir allt vanligare i Sverige. RCC jobbar hårt för att vända den trenden.

Samverkan
Viktigt att utveckla användningen av rehabiliteringsplaner för patienter med cancer

Idag är inte cancerrehabiliteringen jämlik. Det kan bero på att hälso- och sjukvården inte identifierar patientens rehabiliteringsbehov eller inte upprättar en individuell rehabiliteringsplan. Nu har Socialstyrelsen tagit fram en kodningsanvisning för koder ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) som gäller när man ska upprätta en rehabiliteringsplan.

Samverkan
Årets processledare och årets kontaktsjuksköterskor 2024 utsedda

Idag utses årets processledare och årets kontaktsjuksköterska i varje sjukvårdsregion. Processledare och kontaktsjuksköterskor spelar en avgörande roll i utvecklingen av cancervården och implementeringen av den nationella cancerstrategin i det dagliga arbetet.

Stockholm Gotland
Årets kontaktsjuksköterska och årets processledare 2024 driver på arbetet för en mer jämlik cancervård

RCC uppmärksammar varje år kontaktsjuksköterskans och processledarens viktiga roller genom att dela ut utmärkelser under RCC- dagarna i maj. RCC Stockholm Gotland gratulerar år 2024 Jenny Puglisi och Svetlana Bajalica Lagercrantz som tilldelats utmärkelsen för sitt engagemang och driv för en bättre cancervård.

Samverkan
Utveckling av barncancervården under 2023

I en nyligen publicerad årsrapport presenterar den nationella arbetsgruppen för barncancer framsteg och insatser som gjorts under 2023 för att förbättra vårdkvaliteten för barn och unga.

Samverkan
Tre regioner nu anslutna till mammografiregistret – och fler står på tur

Mammografiregistret tillkom redan år 2020, men tekniska problem har gjort att Sveriges regioner inte har kunnat ansluta sig förrän helt nyligen. Tre regioner har i dagsläget hunnit ansluta sig och fler står på tur.

Samverkan
Ny version av Min vårdplan skelett- och mjukdelssarkom

Runt 400 personer insjuknar varje år i någon form av sarkom i Sverige. Nya versionen av Min vårdplan skelett- och mjukdelssarkom är mer enhetlig med Min vårdplan buksarkom och gynekologiska sarkom, eftersom det finns många likheter i diagnostik och behandling.

Stockholm Gotland
Ett extra samtal till prostatacancerpatienter minskar oro och avbokningar

Södersjukhusets strålbehandlingsenhet testar en ny metod för att förbereda patienter som ska genomgå strålbehandling för prostatacancer. Personalen upplevde att patienterna hade svårt att uppfatta instruktionerna innan strålstart. Undersköterskor på avdelningen började därför ringa upp patienten innan, gå igenom kallelsen och svara på frågor. Tidigt visade det sig att samtalet fångade upp och minskade oron hos patienten samt skapade en bättre kontakt mellan patient och sjukvård. Resurser på avdelningen kunde nyttjas på ett effektivare sätt – och dessutom minskade om- och avbokningarna avsevärt.

Samverkan
Uppdaterat SVF för skelett- och mjukdelssarkom förtydligar formuleringen kring välgrundad misstanke

Det standardiserade vårdförloppet (SVF) för skelett- och mjukdelssarkom har uppdaterats och fastställdes i RCC i Samverkan den 9 april. Sarkom är en sällsynt grupp av tumörer med varierande prognos och medicinska utmaningar. Totalt insjuknar cirka 400 patienter årligen i skelett- och mjukdelssarkom i Sverige varav cirka en tredjedel drabbas av skelettsarkom och resterande av mjukdelssarkom.

Samverkan
Nationellt arbete ledde till invigning av intermediärvårdssalar på Barnkliniken i Umeå

I början på maj invigdes intermediärvårdssalarna på Norrlands Universitetssjukhus (NUS) i Umeå. Nu kan svårt sjuka barn med cancer erbjudas säkrare vård i salarna och personalens arbetsmiljö förbättras ytterligare. Arbetet med att öppna salarna är ett resultat av ett regionalt initiativ i Göteborg som den nationella arbetsgruppen för barncancer har arbetat vidare med och som nu införs på barnkliniken.

Samverkan
RCC på Vitalis

Ska du till Vitalis 13-16 maj? Det är ett bra tillfälle att ta del av flera av RCC:s utvecklingsprojekt. Här listar vi de seminarier där RCC:s medarbetare deltar som föreläsare. Du träffar oss också i paneler, samtal och debatter. Flera seminarier går också att följa på distans. 

Samverkan
Handlingsplan för precisionsdiagnostik ska underlätta jämlikt införande

Utvecklingen av precisionsmedicin på cancerområdet rör sig i snabb takt och innebär stora möjligheter. Men skräddarsydd behandling kräver utvecklade metoder för diagnostik, och även dessa måste följa med i den snabba utvecklingen. Det är både en fråga om utrustning och om gemensamma arbetssätt för handläggning och tolkning av analyssvar.

Samverkan
Specialistteam för cancerrehabilitering har hittat nya vägar att nå patient och profession

I Region Västernorrland har ett specialistteam för cancerrehabilitering skapats för att möta behoven i regionen – nu har man nått ett välfungerande arbetssätt där samverkan är kittet. I centrum står ansvaret för utbildningar, handledning och konsultativt stöd till samtliga professioner i hela regionen. Och genom cancerskolan stöttas patienterna att få en bättre bild av vad cancerrehabilitering innebär för dem.

Samverkan
Utbildningen Barn och cancer – skolsköterskans roll relevant och värdefull enligt CES-utvärdering

I en samskapande process har RCC Stockholm Gotland tillsammans med skolsköterskor tagit fram en webbutbildning på temat barn och cancer och skolsköterskans roll. En ny utvärdering visar att den samskapande processen har varit en styrka och att utbildningen upplevs som välgjord, relevant och pedagogiskt utformad.

Samverkan
Ny undersökning visar på en stor efterfrågan av tydligare och mer omfattande information om cancerrehabilitering

För att bättre förstå vad för stöd och informationsmaterial som patienter och närstående önskar kring cancerrehabilitering har RCC i samverkan genomfört en enkätundersökning. Totalt deltog över 500 personer anonymt. Resultaten visar en stor efterfrågan av mer och tydligare information om cancerrehabilitering.

Samverkan
Förstudie ska undersöka förutsättningarna för nationella kallelsekanslier för cancerscreening

Förutsättningarna för nationella kallelsekanslier för till exempel bröstcancerscreening och screening för livmoderhalscancer ska utredas i den nya förstudie som Regionala cancercentrum i samverkan just nu tar fram. Idag finns redan ett nationellt kallelsekansli för screening för tjock- och ändtarmscancer.

Stockholm Gotland
Ny organisation stärker arbetet med cytotoxiska läkemedel

Under våren 2023 startade Södersjukhuset i Stockholm ett förbättringsarbete kring hanteringen av cytotoxiska läkemedel. Målet var att effektivisera samt förbättra nyttjandet av kliniska resurser. På Onkologiska kliniken har man sedan september förra året arbetat utifrån den nya organisationen. Genom strukturerat arbete, täta avstämningar och förtydligande av rollfördelning har man nu lyckats nå verksamhetens behov på ett säkert och effektivt sätt.

Samverkan
European week against cancer: 5 lunchföreläsningar med experter inom levnadsvanor och cancer

Regionala cancercentrum uppmärksammar The Association of European Cancer Leagues europeiska initiativ med webbföreläsningar om det senaste inom forskningen kring levnadsvanor och cancer. Dessa äger rum måndag 27 maj till fredag 31 maj, vid lunchtid mellan tiderna 12:10-12:50. Föreläsningarna riktar sig till personal inom cancervården, primärvården och i vissa fall barnhälsovården.

Stockholm Gotland
Kan min cytostatikabehandling påverkas om jag samtidigt tar rosenrot?

Det är inte ovanligt att cancerpatienter använder eller har frågor om komplementära och integrativa metoder (KIM) under sin cancerbehandling. Kan jag slippa tabletter mot illamående om jag äter ingefära? Kan yoga dämpa vallningar? För att kunna bemöta patienternas frågor på ett professionellt och kunskapsbaserat sätt har onkologiska kliniken vid Södersjukhuset i Stockholm satsat stort – 75 procent av personalstyrkan under våren 2024 har utbildats om KIM.