Framtagning av regional cancerplan 2024-2027

Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Stockholm och på Gotland har givit RCC uppdraget att ta fram en ny sjukvårdsregional cancerplan för åren 2024- 2027. Arbetet inleddes direkt i RCC:s ledningsgrupp och under vintern och våren kommer en bred förankringsprocess genomföras i workshops med berörda intressenter.

Nedan redovisas hur arbetet planeras framskrida under året.

Februari 2023

  • 21/2 RCCs processleder-organisation (50-tal personer med deltids-uppdrag på RCC där de flesta arbetar i vården eller med forskning, här finns även patient- och närstående representanter.

Mars 2023

  • 27/3 Patient- och närståenderådet (PNR) på RCC. Ett drygt 20-tal patient- och närståendeföreningar är represen-terade i rådet.
  • 29/3 Region Gotland: patient- och närstånde-representanter från Gotlands föreningar, medarbetare och chefer från vården och politiker mefl.
  • 29/3 Öppen workshop för allmänheten på Gotland. 18.00 -20.00 på Visby Lasarett

April 2023

  • 18/4 Öppen workshop för allmänheten i Stockholm. Kl 18.00 -20.00 på Odenplan 7A
  • 19/4 RCC:s personal
  • 27/4 RCC:s nätverk för 1:a linjens chefer i cancervården
  • 28/4 Region Stockholm: PNR, verksamhetschefer, verksamhets-utvecklare och chefläkare från vården, politiker, politiska sekre-terare, forskare, företrädare för hälso- och sjukvårdsförvaltningen, fackförbund, representanter för ideella verksamheter utanför vården och läkemedelsindustrin, ordförande i regionala arbetsgrupper inom Regionalt programområde (RPO) cancersjukdomar, ordförande från andra RPO, hälsoinformatörer, representanter från regionledningskontoret och Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Socialstyrelsen.

Maj - september 2023

  • RCC internt arbete med att ta fram planen.

Oktober 2023

  • Hälso- och sjukvårdsnämnden förväntas fatta beslut om planen.

 

Ta del av den regionala cancerplanen för 2020 - 2023