Mål 1: Befolkningens levnadsvanor ger god hälsa och minskad risk att drabbas av cancer

Enligt Världshälsoorganisationen WHO kan 30–50 procent av all cancer förebyggas. Det viktigaste åtgärderna är att arbeta med preventiva åtgärder och tidig upptäckt av cancer. Att arbeta förebyggande är även betydelsefullt utifrån ett jämlikhetsperspektiv, då bland annat socioekonomiska faktorer visar skillnader i både insjuknande och dödlighet i cancer.

Nedan är en sammanfattning av målets delmål och regionala prioriteringar.

Mer information om:

Regional cancerplan 2020-2023 (pdf, nytt fönster)
Respektive diagnos/process

1:1 Delmål: Ökad kunskap om riskfaktorer för cancer och levnadsvanor kopplade till cancersjukdom

RCC Stockholm Gotland har sedan flera år tillbaka utvecklat samarbete med intressenter som kommuner, stadsdelar, föreningar och organisationer. I huvudsak har det skett via arbetssättet Goda vanor för ett friskare liv. Samarbetena utvecklas ytterligare för att nå ut, både till särskilt utsatta grupper men även till den breda allmänheten.

Regionala prioriteringar

1:1:1 Breddinföra arbetssättet Goda vanor för ett friskare liv i hela sjukvårdsregionen, i samverkan med kommuner/stadsdelar och andra intressenter.

1:1:2 Stärka samarbetet med andra samhällsaktörer inom preventionsarbete för att nå särskilt utsatta grupper i samhället.

1:1:3 Särskild satsning på barn och unga kring goda levnadsvanor.