Integrativ cancervård

Forskning som publicerats i RCC:s regi visar att minst var fjärde cancerpatient använder någon form av komplementär metod. Studien visar också att endast en av tre patienter diskuterar denna behandling öppet med sin vårdgivare inom cancervården.

Hälso- och sjukvården behöver få denna viktiga information för att kunna tolka eventuella symtom, biverkningar och labbvärden rätt så att man inte drar fel slutsatser som skulle kunna påverka behandlingsresultatet. Patienter och närstående behöver få adekvat information för att kunna fatta beslut kring den egna hälsan i dessa frågor. Det är viktigt att ha en dialog och våga lyfta frågan med vårdprofessionen för att avgöra vad som är lämpligt i enskilda situationer.

Hittills har processen för komplementär och integrativcancervård Stockholm Gotland slutfört eller startat:

 • På uppdrag av RCC i Samverkan utvecklat den nationella tre-dagars kursen ”Komplementär och integrativ medicin (KIM) vid cancer”. Hittills har den givits en gång per termin sedan våren 2021.
 • Ett informationsmaterial riktat till både patienter och vårdpersonal har tagits fram. Broschyren har varit mycket uppskattat och har fått stor spridning regionalt och nationellt. Senast uppdaterad dec 2022.
 • En informationsfilm om KIM användning hos personer med cancer har tagits fram.
  Film om patienters motiv till användning av KAM (2:55 min)
 • Initiativ och genomförande av årlig konferens för forskare, vårdpersonal samt patient- och närståenderepresentanter - Svenskt Forum för Integrativ Cancervård. Hittills har konferensen genomförts tre gånger 2018, 2019, 2022 (paus under covid-19 pandemin).
 • Skräddarsydda utbildningsinsatser avseende KIM för professionerna inom cancervården samt för patient- och närståendeorganisationer (föreläsningar och workshops).
 • Samarbete med den ideella föreningen Kraftens Hus kring frågor som rör KIM och dess kvalitet och säkerhet.
 • Publikation av resultat från kvalitativ intervjustudie med patienter och onkologer kring situationer där någon konventionell cancerbehandling väljs bort och så kallad alternativmedicin används istället.
 • Slutfört en nationell multicenter randomiserad placebokontrollerad studie av ett växtbaserat läkemedel vid avancerad pankreascancer.
 • Processen samarbetar tätt med ett internationellt nätverk av forskare och kliniker.

2023 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

3.3.3 Stödja utvecklingsarbete och forskning inom medicin, omvårdnad, rehabilitering, integrativ cancervård, palliativ vård, patient-och närståendesamverkan, digital hälsa och vård samt jämlik vård.
Fortsatt anordnande av årlig konferens - Svenskt Forum för Integrativ Cancervård.

Presentation av resultat avseende överlevnad och livskvalitet från multicenter randomiserad placebokontrollerad studie av ett växtbaserat läkemedel vid avancerad pankreascancer.

Fortsatt samarbete med den ideella föreningen Kraftens Hus kring frågor som rör KIM och dess kvalitet och säkerhet.

4.1.5 Främja dialogen mellan patienter, närstående och hälso- och sjukvårdspersonal om komplementär och integrativ medicin (KIM) genom information och utbildningsinsatser för att möjliggöra välinformerade beslut kring egenvård.
Fortsatt drivande av den nationella tre-dagars kursen ”Komplementär och integrativ medicin vid cancer” två gånger per år.

Fortsatt uppdatering och nationell spridning av broschyren ”Om du funderar på komplementär- och alternativmedicin” samt av informationsfilm om KIM för professionerna.

Fortsatta skräddarsydda utbildningsinsatser avseende KIM för professionerna inom cancervården samt för patient- och närståendeföreningar.

Fortsatt samarbete med övriga aktörer inom RCC, kunskapsorganisationer, professionerna inom cancervården och akademin avseende säkerhet, forskning och fortbildning om KIM.

Fortsatt uppdatering av information om KIM i Min Vårdplan samt vårdprogram.

Processledare

Kathrin Wode

läkare

Karolinska Universitetssjukhuset

 

Johanna Hök Nordberg

leg. apotekare

Karolinska Institutet