Huvud- och halscancer

Strax under 400 patienter drabbas av Huvud-halscancer i Region Stockholm och Region Gotland. Det sker en ökning av antalet fall med cirka 3% per år. Cancer i mellansvalget står för den största ökningen, de flesta orsakade av HPV-virus.

Utredning av Huvud-halscancer har i Region Stockholm koncentrerats till Nya Karolinska Solna (NKS) medan patienter från Region Gotland utreds på Visby lasarett. Onkologisk behandling sker på NKS för hela regionen. Viss kirurgisk behandling sker på Visby Lasarett. För Stockholmspatienter sker all kirurgisk behandling på NKS, liksom mer avancerad kirurgisk behandling av patienter från Gotland.

Hittills har Huvud-och halscancerprocessen Stockholm Gotland slutfört eller startat följande:

  • Initierat och implementerat Min Vårdplan (MVP) Huvud-halscancer som bildat modell för den nationella versionen av MVP, som utarbetats av en nationell arbetsgrupp där processledare omvårdnad från Region Stockholm ingått. Materialet har varit ute på remiss och i december 2022 så har övergången skett från den tidigare regionala versionen till den nya nationella versionen (både i digital och analog version).
  • Infört digital version av MVP (eMVP) Huvud-halscancer, inom det onkologiska flödet. Implementering av nationell version eMVP och analog version har även under december startat för patienter i utredning och kirurgi.
  • Implementerat en obligatorisk fråga i samband med upprättande av MVP – ”Vad är viktigt för mig” – som ett led i att öka patienternas delaktighet.
  • Initierat och genomfört profilerade Huvud-halscancer veckor inom specialiserad cancerrehabilitering sluten vård där Tema Cancer och Medicinsk tandvård aktivt deltar på plats.
  • Optimerat flödet och den rehabilitering som startar vid behandlingsstart. Regelbundna möten med hälsoprofessioner. Implementerat ”Hälsoskattning” för att bedöma rehabiliteringsbehov.
  • Startat sjuksköterskeledd uppföljning av patienter efter genomgången kirurgi.

2023 fokuseras arbetet i den regionala cancerplanen på följande delmål och regionala prioriteringar:

1:1 Ökad kunskap om riskfaktorer för cancer och levnadsvanor
Två kontaktsjuksköterskor har utbildats i rökavvänjning och arbetar med att forma och strukturera sjuksköterskeledd mottagning för patienter som önskar hjälp att sluta röka. Planer finns att starta ytterligare mottagning och samtal pågår med andra instanser som är aktiva i dessa frågor utanför sjukhuset.

Fortsatt arbete med att implementera de nationellt framtagna evidensbaserade livsstilsråd som finns.

2:2 Öka andelen cancerfall som upptäcks i tidigt stadium
Diskutera eventuell kampanj med direktinformation till allmänheten om tidiga symtom vid HH-cancer (”3-veckors regeln”).

3:2:1 Fortsätta arbetet med implementering och utvärdering av SVF för att nå de nationellt uppsatta målen.
Fortsatt arbete med analys och förbättringsprojekt inom SVF. En ny koordinator har inskolats. Fortsatt arbete att styra upp överflyttning av patienter mellan Gotland och Stockholm. Ett nytt rapporteringssystem via Take Care har införts på NKS och koordinator arbetar med implementeringen av detta.

Under 2022 har andelen som uppnått de nationella målen (80 %) för ledtiderna ökat jämfört med föregående år (kirurgi 74%, medicin 69%, strålbehandling 57%).

3:3:3 Stödja utvecklingsarbete och forskning inom medicin, omvårdnad, rehabilitering, integrativ cancervård, palliativ vård, patient-och närståendesamverkan, digital hälsa och vård samt jämlik vård
Startat PROM inför behandlingsstart för patienter med munhålecancer februari 2021.
Ansvariga är RCC Väst. Fortsatt arbete med inkludering av patienter i studien under 2023.

4:1:1Underlätta och möjliggöra egenvårdsaktiviteter och andra former av rehabilitering genom forskning, utveckling, information och utbildning.
Medverkan i forskningsprojekt som skall beskriva patientens erfarenheter av delaktighet i sin egen vård. Identifiera faktorer av betydelse för delaktighet. Vi har inkluderat 20 patienter och tre kontaktsjuksköterskor i denna studie, inklusion pågår för andra diagnoser och sammanställning av resultat kommer under senare delen av 2023.

4:2:1 Kontinuerlig uppföljning av arbetssättet hälsoskattning
Fortsatt följa upp hälsoskattning inför/under utredning. Hälsoskattningen är implementerad i uppföljningsfasen efter onkologisk eller kombinationsbehandling innehållande strålbehandling. Fortsatt uppföljning av sjuksköterskeledd mottagning efter kirurgi.

4:1:3 Bidra till kvalitetssäkring av palliativ cancervård och öka tillgänglighet för patienter och närstående i hela vårdkedjan, genom information, utbildning och samverkan
Utöka samarbetet med specialiserad palliativ vård, fortsatt utbildning tillsammans.

Planerar ytterligare workshop och vid behov föreläsning kring omvårdnad av Huvud Halscancer för att stärka samarbete och kunskap. Deltar i projekt på tema cancer kring palliativ vård som syftar till att stärka samarbetet.

Planering pågår för webbinarium angående Huvud/Halscancer riktade mot akutsjukvården och den palliativa vården.

Processledare

Mats Lidegran

läkare

Karolinska Universitetssjukhuset

 

Helena Ullgren

omvårdnadsansvarig

Karolinska Universitetssjukhuset