Hudcancer

Hudcancer hör till de vanligaste tumörsjukdomarna i Sverige, årligen diagnosticeras cirka 4 500 melanom, nästan 10 000 skivepitelcancrar och cirka 50 fall av Merkelcellscancer.

Hudcancer ökar också snabbt, antalet invasiva melanom är mer än fyra gånger så många som i början av 90-talet och även skivepitelcancer ökar. Ökningen är starkt relaterad till UV-bestrålning. Detta motiverar såväl primär- som sekundärpreventiva insatser.

Tidig upptäckt och kirurgiskt borttagande av melanom är fortfarande avgörande för prognosen. Nya behandlingar med målsökande läkemedel och checkpointhämmare har markant förbättrat överlevnaden vid metastaserad sjukdom och kan påtagligt förlänga tiden till återfall. Dessa läkemedel har nu även visat mycket god effekt som neoadjuvant och adjuvant behandling vid lokoregional sjukdom och operabel kliniskt metastaserad sjukdom. Utvecklingen av dessa behandlingar går snabbt och utvärdering av resultat avseende nyttan av behandlingar och även allvarliga biverkningar är nödvändiga.

Hudcancerprocessen Stockholm Gotlandhar hittills bland annat slutfört eller startat:

  • Tagit fram broschyren ”Skydda dig mot hudcancer” som finns att tillgå i väntrummen på hud- och onkologmott på Karolinska samt hudmottagningarna på SöS och DS samt broschyren ”Egenkontroll av huden för dig som haft malignt melanom”, tillsammans med Melanomföreningen, kontaktsjuksköterskor och specialistläkare på Karolinska.
  • I samverkan med CaPrim/primärvården genomfört ”Skydda dig mot hudcancer”, en utbildning för primärvården om sunda solvanor och deltagit i information riktad till allmänheten.
  • Validerat arbetssätt med Teledermatoskopi i regionen och startat breddinförande.
  • Infört nya rekommendationer och genetisk rådgivare för Familjära melanomverksamheten.
  • Deltagit i uppdatering av det nationella vårdprogrammet för maligna melanom och framtagande och i implementering av vårdprogram för Merkcellscancer och skivepitelcancer.
  • Regional arbetsgrupp för hudtumörer har träffats varje termin och patientrepresentant är sedan 2022 engagerad i gruppen.
  • Deltagit i utveckling av Individuell patientöversikt för melanom (IPÖ).
  • Utvecklat möjlighet för alla sjukhus i Stockholm att delta på gemensam MDK. 
  • Arrangerat utbildning i behandling av maligna tumörsår till primärvård/ASIH, i samverkan med CaPrim.

2023 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

1:1 Delmål: Ökad kunskap om riskfaktorer för cancer och levnadsvanor kopplade till cancersjukdom
Fortsätta det påbörjade arbetet med primär prevention genom samverkan med ”Goda vanor”-projektet, CaPrim och Melanomföreningen.

Tillsammans med CaPrim arrangera en regional fortbildningsdag främst riktad till primärvården, men öppen för alla intresserade läkare och sjuksköterskor, våren 2023 och även under hösten om intresse finns. Prevention kommer att ingå i programmet.

3.1.3 Fortsätta arbeta för förbättrad inrapportering, lättillgängliga och behovsanpassade utdata i cancerregistret, i de cancerspecifika kvalitetsregistren och patientöversikterna

Registreringen i Region Stockholm försvåras av många involverade aktörer och komplicerade vårdkedjor. I samarbete med registerhållare för det nationella melanomregistret skall vi se över var rapporteringen brister för att kunna förbättra täckningen.

Tillsammans med avtalshandläggare och ansvariga på regionalt cancercentrum motivera fler hudmottagningar att rapportera till kvalitetsregistret för maligna melanom digitalt.

Fortsätta implementera Individuell patientöversikt (IPÖ) för melanom för att följa patienter med systemisk onkologisk behandling, som del av ett nationellt lett projekt.

3.1.4 Fortsätta stödja, utveckla och implementera nationella vårdprogram samt regionala anpassningar
Genom aktivt deltagande i vårdprogramgrupperna.

3.2.1 Fortsätta arbetet med implementering och utvärdering av SVF för att nå de nationellt uppsatta målen.
Arbeta för att fler remisser sänds digitalt då pappersremisser leder till förlängda handläggningstider.

Fortsätta breddinförandet av Teledermatoskopi för att förkorta ledtider vid misstänkta melanom.

3:3:3 Stödja utvecklingsarbete och forskning inom medicin, omvårdnad, rehabilitering, integrativ cancervård, palliativ vård, patient-och närståendesamverkan, digital hälsa och vård samt jämlik vård
För en bättre uppföljning och kunskap i hela vårdkedjan fortsätter arbetet med att implementera Individuell patientöversikt för melanom. Det innebär en bättre uppföljning av patienter med systemisk onkologisk behandling samt att ett patientnära arbete genom PROM utarbetas och implementeras.

Fortsätta arbeta för snabb tillgång till och införande av nya systemiska behandlingar och tillgång till tidiga kliniska prövningar för melanom men även för Merkelcellscancer och kutan skivepitelcancer.

3:4 Delmål: Öka kunskapen i primärvården om cancer, cancerrehabilitering och seneffekter
Pilotprojekt ”Digital remittering och bedömning av maligna tumörsår”, ett samarbete mellan palliativa enheter och specialistsjuksköterskor på Karolinska sjukhuset, S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset pågår och kommer att utvärderas under hösten 2023. Målsättningen är en sammanhållen vårdprocess för tumörsårspatienter över professions- och specialitetsgränser som är patientfokuserad, säker, jämlik och av hög kvalitet.

Informera personal och ansvariga inom primärvården och äldreomsorgen om vikten av att i tid erbjuda operation av hudtumörer även till äldre personer, eftersom en senare snabb tillväxt kan leda till svårigheter att genomföra kirurgi.

Breddinförande av Teledermatoskopi fortsätter och i samband med detta pågår kontinuerliga utbildningsinsatser riktade mot primärvården.

Arrangera regional fortbildningsdag främst riktad till primärvården, men öppen för alla intresserade läkare och sjuksköterskor, våren 2023 och även under hösten om intresse finns.

 

Processledare

Inkeri Leonardsson Schultz

överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset

 

Hanna Eriksson

biträdande överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset