Cancerplan 2020 egenvård

Hittills har egenvårdsprocessen Stockholm Gotland slutfört eller startat

 • Utvecklat utbildningen Delaktighet, aktiv egenvård och jämlik cancervård tillsammans med processledarna för lärande och jämlik vård. Genomfört 8 utbildningsinsatser i Region Stockholm samt Örebro, för team inom cancervården (ASIH, hematologi, onkologi och kirurgi).
 • Jobbat för att få in en bredare syn på egenvård i vårdprogrammen, och därigenom påverkat innehållet i vårdprogram för hjärntumörer samt bukspottkörtelcancer.
 • Påbörjat ett egenvårdskapitel i vårdprogrammet för palliativ cancervård (ett regionalt tillägg till det nationella vårdprogrammet för palliativ vård).
  Genomfört workshops/informationstillfällen för cancerpatienter/närstående i Stockholm och på Gotland gällande deras syn på egenvård.
 • Genomfört workshops/informationstillfällen för professionen i Stockholm och på Gotland (utöver utbildningsinsatserna).
 • Samarbetat med processerna ”lärande”, ”jämlik vård”, ”cancerrehabilitering”, ”palliativ vård” samt ”integrativ cancervård”.
 • Startat ett initiativ att samarbeta med Kraftens Hus Sjuhärad.
  Föreläst om egenvård på Gyncancerdagarna (i Stockholm, Umeå och Malmö).
 • Skrivit artiklar för Nätverket mot gynekologisk cancer och Tidningen Cancervården.
 • Föreläst/haft workshop på GAP (Global Academic Programs).

2020 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

4.1.1 Underlätta och möjliggöra egenvårdsaktiviteter och andra former av rehabilitering genom forskning, utveckling, information och utbildning.
Fortsätta påverka vårdprogrammens information gällande egenvården. Innefattar vad egenvård är utifrån WHO:s definition samt forskningen inom området.

Färdigställa egenvårdskapitel i vårdprogrammet för palliativ cancervård (ett regionalt tillägg till det nationella vårdprogrammet för palliativ vård).

Finnas tillgänglig och vara rådgivande i de projekt som berör egenvård.

Samverka med processen för cancerrehabilitering med målet att i Hälsoskattning för cancerrehabilitering även kunna utföra egenvårdsbedömning, som sedan följs upp av hälso- och sjukvårdspersonal.

4.1.2 Öka kunskapen hos hälso-och sjukvårdspersonal och personal inom kommunal omsorg om egenvård och delaktighet genom riktade utbildnings- och stödinsatser.
Fortsätta utbilda personal i cancervården och nu även primärvården om egenvårdens innehåll. Involvera patienter och närstående mer i utformningen av utbildningen.