Urinblåse- och urinvägscancer

I regionen insjuknar ca 700 patienter per år med urotelial cancer i njurbäcken, uretär, urinblåsa och urinrör.

Utredning av patienterna sker med start i primärvård följt av urologisk specialistbedömning, oftast hos en av regionens 11 privaturologiska enheter. Den leder oftast till diagnostiska ingrepp vid regionens sjukhus. För de flesta räcker det därefter med upprepade kontroller, några erhåller terapeutiska urinblåssköljningar och en minoritet (cirka 20 procent) har cancer av den graden att större kirurgi (cystektomi) behövs. För regionen sker cystektomierna vid Nya Karolinska i Solna.

Standardiserat vårdförlopp är infört för makroskopisk hematuri. Ett kontinuerligt arbete fortgår för att öka kvalitén på data till SVF register och nationella kvalitetsregister.

Andelen av patienter som får behandling i tid har efter en initial förbättring tyvärr minskat och detta beror framför allt på de förändrade patientflödena i regionen med påföljande problem att operera inom angivet tidsintervall.

2020 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

3:1:1 Fortsätta arbetet med analys och uppföljning kring jämlikhet, jämställdhet och mångfald och anpassa riktade åtgärder
Informationsaktivitet: föreläsning till primärvård och privata urologmottagningar angående SVF och VISS. En per termin.

Regionala nätverksmöten kontaktsjuksköterskor inom urologisk cancer. Två per termin.

3 1:3 Fortsätta arbeta för förbättrad inrapportering, lättillgängliga och behovsanpassade utdata i cancerregistret, i de cancerspecifika kvalitetsregistren och patientöversikterna.
Fortsatt arbete med information om hur data om utredning och förlopp nu finns lätt tillgängligt via ”Rodret” på RCC:s hemsida.
Mejlutskick under 2020.

Fortsatt utveckling av samarbete med alla inblandade regionala vårdgivare kring cancer övre urinvägarna i den regionala vårdprogramgrupp som nu finns.
Protokollförda möten i den regional vårdprogramgruppen 2020–2023.

3 2:1 Fortsätta arbetet med implementering och utvärdering av SVF för att nå de nationellt uppsatta målen
Fortsatta kontinuerliga möten och samverkan med regional grupp (koordinatorer, övriga inrapportörer, SVF-INCA ansvarig från RCC & processledare), med syfte att nå en gemensam och ökad förståelse av SVF-förloppet. Ett per termin.

Överenskommelse kring lämpliga mätpunkter att koda och följa i region Stockholm-Gotland.
Klart under 2021.

Fortsatta möten med samtliga aktörer kring inledningen av SVF med hänsyn till regionens förutsättningar. Möten efter behov. Överenskommelse klar under andra kvartalet 2020.

Fortsatt utveckling av samarbete bland alla inblandade regionala vårdgivare kring cancer övre urinvägarna i den regionala vårdprogramgrupp som nu finns. Utvärdering 2023.

4 1:1 Underlätta och möjliggöra egenvårdsaktiviteter och andra former av rehabilitering genom forskning, utveckling, information och utbildning.

4 2:1 Implementera och kontinuerlig uppföljning av arbetssättet hälsoskattning

4 2:2 Förbättra samverkan kring det socioekonomiska- och psykosociala stödet till patienter, till exempel genom att etablera en mötesplats för patienter, närstående och samhällsaktörer
Planering pågår för ett offentligt möte kring urinblåsecancer med medverkan av patientföreningen ILCO, urologspecialister inom öppen- och slutenvårdsurologi samt från Nya Karolinskas cystektomiteam. Ett möte under 2020, vilket är prioriterat.

4 2:3 Öka kunskapen om sexuell hälsa och fertilitet i samband med cancer genom information och utbildning av bland annat kontaktsjuksköterskor och personal i primärvården

4 3:1 Fortsätta att stödja utvecklingen av kunskapsteam Cancer i primärvården ”CaPrim”
Medverka till att det i högre utsträckning, i den regionala vårdprogramsgruppen, lyfts frågor kring hur vi i regionen arbetar med bedömning/åtgärder av seneffekter samt cancerrehabilitering. Vid dessa tillfällen ta ansvar för att Caprim bjuds in.
Protokollfört under möte i den regionala vårdprogramsgruppen under 2020.

4 6:1 Fortsatt stödja samverkan mellan olika vårdformer genom implementering av Aktiva överlämningar och Min vårdplan i hela regionen.
Arbete pågår med att nationellt ta fram sammanhållen information för patienter med urinblåsecancer. Genom nationell samverkan ökar förutsättningarna för en mer jämlik information nationellt. När informationsmaterialet är klart planeras att i region Stockholm-Gotland påbörja implementering av en sammanhållen patientinformation i digital Min vårdplan. Sammanställt och implementerat senast 2022.

I pågående arbete med att implementera och utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen ingår att förbättra möjligheten till aktiva överlämningar av patienterna inom regionen. Avrapportering under fjärde kvartalet 2023.

4 6:2 Öka tillgängligheten till rehabilitering som ger alla patienter samma rättigheter till exempel genom att medverka i utformandet av vårdavtal.
Arbeta för mer regelbunden kontakt med HSF för förtydligande kring kssk-funktion (bör arbeta med uppföljning) samt Caprim för förbättrade överlämningar till primärvården.
Avrapportering under 2021.