Sarkomcancer

Cirka 200 patienter inom Stockholm - Gotland regionen nydiagnostiseras och behandlas för sarkom varje år. Tillgång finns till samlad och samverkande expertis inom diagnostik, kirurgisk behandling, onkologisk behandling, rehabilitering och psykosocialt stöd samt forskning. Sarkomcentrum ansvarar för regional MDK och deltar i nationell MDK. Karolinska Universitetssjukhuset är nu ett nationellt Sarkomcentrum

Hittills har sarkomprocessen Stockholm-Gotland slutfört eller startat:

  • Tillsatt regionala processledare inom medicin och omvårdnad
  • Påbörjat arbetet kring MVP i digital form
  • Tillsatt koordinatorer med ansvar för korrekt registrering i SVF
  • Tagit fram mål och aktiviteter för att utveckla arbetet med SVF på Karolinska Universitetsjukhuset
  • Arbetat med att förbättra kunskapen om SVF inom sarkomflödet
  • Genom samordnande kontaktsjuksköterska stöttat kontaktsjuksköterskor på både kirurgi och onkologisidan

2020 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

3:2:1 Fortsätta arbetet med implementering och utvärdering av SVF för att nå de nationellt uppsatta målen
I nära samarbete med SVF-koordinatorer pågår det fortlöpande utbildning och information för samtliga inblandade i processen. Detta sker både skriftligt och muntligt.

4:3:1 Fortsätta att stödja utvecklingen av kunskapsteam Cancer i primärvården ”CaPrim”
- Erbjuda gemensamma utbildningsdagar
- Utse kontaktpersoner från både sjukhus och primärvård

4:6:1 Fortsatt stödja samverkan mellan olika vårdformer genom implementering av Aktiva överlämningar och Min vårdplan i hela regionen.