Min vårdplan

RCC i Samverkan fattade 2020 beslut om att ta fram och förvalta nationell patientinformation till Min vårdplan och vara utgivare för nationell Min vårdplan via 1177. En organisation för det har etablerats och flera deltagare från Stockholm Gotland är drivande i arbetet.

Idag finns nationell Min vårdplan publicerad för 13 cancerdiagnoser. Aktivt arbete pågår att implementera Min vårdplan för de verksamheter som handhar dessa diagnoser. Regional samordnare leder arbetet ihop med införandestödjare från Stöd och behandling och med stöd av processledare inom respektive diagnos. Cirjka 3000 nationella Min vårdplan har startats i regionen vid slutet av 2022.

Regionala prioriteringar i cancerplanen 2020 - 2023 som processen arbetar med eller har avslutat:

4.1.1 Underlätta och möjliggöra egenvårdsaktiviteter och andra former av rehabilitering genom forskning, utveckling, information och utbildning.
Ett stort arbete har gjorts nationellt med att ta fram generell patientinformation där en stor del utgörs av egenvårdsråd. Dessa är användbara inom flera cancerdiagnoser och underlättar för verksamheterna att tillgängliggöra individanpassade egenvårdsråd. Egenvårdsråden kan även användas till patienter där det ännu inte finns nationell diagnosspecifik patientinformation.

4:2:1 Implementera och kontinuerlig uppföljning av arbetssättet hälsoskattning
Det finns möjlighet att använda formuläret Hälsoskattning som underlag för bedömning av cancerrehabiliteringsbehov i Min vårdplan via 1177. Vid implementering av nationell Min vårdplan ser verksamheterna över arbetssätten kring Min vårdplan och där ingår att hitta arbetssätt för bedömning av rehabiliteringsbehov som fungerar tillsammans med Min vårdplan.

4.6.1 Fortsatt stödja samverkan mellan olika vårdformer genom implementering av Aktiva överlämningar och Min vårdplan i hela regionen.
Min vårdplan via 1177 möjliggör för patienten att ha kvar samma Min vårdplan vid vårdövergångar mellan olika enheter. Efter att nationell Min vårdplan implementerats kan överlämning även ske mellan regioner. För att överlämningen ska fungera krävs samverkan mellan verksamheterna och där aktiv överlämning blir en förutsättning för en fungerande process.

Implementerade nationella Min vårdplan digitalt samt i pappersformat

 • Bröstcancer – samtliga bröstcancerenheter 
 • Huvud/halscancer –  kirurg- och onkologsidan på Karolinska Universitetssjukhuset
 • Tjock- och ändtarmscancer – kirurg- och onkologsidan på Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset, kirurgsidan på Södertälje, Ersta och Danderyds sjukhus samt Visby Lasarett 
 • Tumörer i CNS – Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Visby Lasarett 
 • Prostata – Visby lasarett
 • Gynekologisk cancer – mottagningen för gynekologisk cancer på Karolinska Universitetssjukhuset för äggstocks-, livmoderhals- och vaginalcancer
 • Barn ALL – barnonkologen på Karolinska Universitetssjukhuset 

Har inlett planering/förberedande arbete för att implementera Min vårdplan under 2023

 • Tjock- och ändtarmscancer – kirurg- och onkologisk mottagning på Capio Sankt Görans Sjukhus
 • Prostata – Prostatacancercentrum på Capio Sankt Görans Sjukhus och Södersjukhuset samt mottagningen för urologiska sjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset
 • Urinblåsa – mottagningen för urologiska sjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset
 • Skelett- och mjukdelssarkom – sarkom-ortopedimottagning och onkologen på Karolinska Universitetssjukhuset
 • Myelom – hematologen Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
 • Utredning av misstänkt cancer – Diagnostiskt centrum i Södertälje och på Danderyds sjukhus
 • Lungcancer – Lungonkologiskt centrum på Karolinska Universitetssjukhuset