Lärandeprocessen

Stödprocessen för lärande syftar till att underlätta lärande och delaktighet för patienter inom cancervården. Det sker främst genom att öka den pedagogiska kompetensen hos hälso- och sjukvårdspersonalen.

I Cancerplanen 2020-2023 och Patientlagen 2015 betonas betydelsen av att patienten är välinformerad och delaktig i sin vård och behandling för att uppnå en jämlik vård med hög kvalitet. Trots samhällets och vårdens mångåriga intentioner att öka patienters delaktighet har studier visat på fortsatt otillfredsställelse med både delaktighet och information. Att få information är inte detsamma som att förstå den. För att underlätta patienters förståelse av sin situation krävs pedagogisk kompetens hos hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Sedan 2014 har olika resurser utvecklats för att underlätta lärande och delaktighet för patienter och öka den pedagogiska kompetensen hos hälso- och sjukvårdspersonal inom cancervården. Resurserna baseras på forskning om patienters lärande och delaktighet. För patienter och närstående har en webbsida utvecklats som förberedelse för deras delaktighet i utveckling av vård och forskning inom cancer, det har också hållits ett flertal workshops för patient- och närståenderepresentanter.

Regionala prioriteringar i cancerplanen som processen arbetar med eller har avslutat:

3:1:4 Fortsätta stödja, utveckla och implementera nationella vårdprogram samt regionala anpassningar

  • Text om Patienters lärande och delaktighet är framtagen till det regionala palliativa cancervårdprogrammet 2021 men har inte publicerats då vårdprogrammet lades ned. Texten planeras nu istället att utvecklas vidare under 2023 med syfte att införas i Kunskapsstödet till vårdpersonal och kan även anpassas till olika vårdprogram.

4:1:1 Underlätta och möjliggöra egenvårdsaktiviteter och andra former av rehabilitering genom forskning, utveckling, information och utbildning

  • Utveckling av en utbildning till patienter och närstående om delaktighet, lärande och egenvård som planerades ske 2021-2022 genomfördes ej p g a pandemin istället prioritererades att digitalisera personalutbildningen Patienters delaktighet. 
  • Under våren 2022 planerades och genomfördes flera workshops med cancerberörda i samarbete med projektgruppen för Kraftens hus. Syftet var att inventera vilket behov av egenvårdsaktiviteter och rehabilitering utanför sjukvårdens resurser som Kraftens hus kunde möta. Projektgruppens medlemmar utgjordes av RCC:s PNR och medarbetare och den gemensamma planeringen och genomförandet av workshops kan ha bidragit till en indirekt pedagogisk kompetensutveckling för gruppen.
  • Under 2023 öppnar Kraftens hus för cancerberörda i Stockholm och utbildningar planeras att utvecklas utifrån besökarnas behov.

4:1:2 Öka kunskapen hos hälso-och sjukvårdspersonal och personal inom kommunal omsorg om egenvård och delaktighet genom riktade utbildnings- och stödinsatser

  • Utbildningen Patienters delaktighet som hittills genomförts för ca 145 medarbetare vid åtta olika vårdenheter, kommer fortsättningsvis att erbjudas både i digital och fysisk form till alla vårdteam i cancervården. På grund av pandemin kunde utbildningen inte genomföras fysiskt som planerat under 2020-2021. Processledarna för lärande och egenvård utvecklade då en digital version av samma utbildning i samverkan med processledarna för jämlik cancervård och palliativ cancervård. Utbildningen utvecklades under 2021 och erbjöds personal i cancervården under 2022. Några vårdteam har gjort förfrågningar om utbildningen men ännu inte deltagit. Enskilda individer har tagit del av de öppna föreläsningarna. Annonsering av utbildningen har skett kontinuerligt men personliga kontakter planeras ske under 2023.

    Utbildningen kommer att utvecklas vidare under 2023 för att kunna användas även för vårdpersonal inom mammografiscreeningen då Mammografiutredningen visat på behov av att utöka kvinnors deltagande i screeningprogrammet.
    Utbildning Patienters delaktighet i cancervården

  • Pedagogisk kompetensutveckling för vårdpersonal och studenter inom cancervården har genomförts under åren för att de ska kunna underlätta patienters lärande och delaktighet. Pedagogisk kompetensutveckling för vårdpersonal och sjuksköterskestudenter på grund- och avancerad nivå kommer även att genomföras under 2023.