Rehabilitering

Cancerrehabilitering är aktuell för alla patienter med cancer i hela sjukdomsprocessen från diagnos, under och efter behandlingar samt i den palliativa fasen. Den ska påbörjas så tidigt som möjligt under sjukdomsförloppet och vara en integrerad del av patientens övriga behandling och kontakter med hälso- och sjukvården.

Alla patienter ska få rehabiliteringsinsatser utifrån sina individuella behov. Hänsyn skall tas till att behoven kan komma att förändras under sjukdomsförloppet. Därför är systematisk bedömning utgångspunkten för att rätt åtgärder sätts in i rätt tid. Insatser ska erbjudas i syfte att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av sjukdomen och dess behandling. Cancerrehabilitering innebär att se hela människan i sitt livssammanhang. Målsättningen är förebygga funktionsnedsättningar samt bibehålla eller återfå bästa möjliga funktionsförmåga och ett aktivt deltagande i samhällslivet trots konsekvenser av cancer- och cancerbehandling. Alla patienter ska få cancerrehabilitering på grundläggande nivå.

Vid särskilda och mer avancerade behov ska patienten erbjudas insatser från professioner med specialistkompetens inom rehabilitering. Då ska även en skriftlig individuell rehabiliteringsplan upprättas.

Hittills har processen för cancerrehabilitering Stockholm Gotland slutfört eller startat följande:

  • Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering har reviderats och ny version planeras fastställas i juni 2023.
  • Systematiska bedömningar av patienters rehabiliteringsbehov ökar i regionen. År 2022 genomfördes 70% fler skattningar, jämfört med året innan.
  • En regional arbetsgrupp för cancerrehabilitering (s.k. RAG) med formellt mandat att driva rehabiliteringsfrågor är nu etablerad i Stockholm.
  • Utbildningssatsning i psykosocialt stöd till läkare ”De nödvändiga samtalen”, fortgår.
  • Regional utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor har genomförts med tema: prevention, rehabilitering, aktiva vårdövergångar och komplementär och integrativ medicin (KIM).
  • Etableringsstöd till centrum för cancerrehabilitering.
  • Regionalt nätverk för bäckencancerrehabilitering har startat.

2023 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

3:1:4 Fortsätta stödja, utveckla och implementera nationella vårdprogram samt regionala anpassningar
Implementering av det reviderade nationella vårdprogrammet i cancerrehabilitering.

Fortsatt arbete i regional arbetsgrupp (RAG) med implementering av vårdprogrammet.

4:1:1 Underlätta och möjliggöra egenvårdsaktiviteter och andra former av rehabilitering genom forskning, utveckling, information och utbildning

4:2:1 Implementera och kontinuerlig uppföljning av arbetssättet Hälsoskattning
Fortsatt stöd primär- och specialistvård med ökad kunskap om systematiska bedömningar av rehabiliteringsbehov. Genom till exempel framtagandet av nationella utbildningar till professionen som publiceras under 2023.

Utvärdera den kliniska implementeringen av självskattningsformuläret Hälsoskattning, genom till exempel samanställning av regionala data.

Arbeta för målsättningen att alla cancerpatienter i regionen, med särskilda och avancerade rehabiliteringsbehov ska ha en skriftlig rehabiliteringsplan upprättad i sin journal.

4:3:1 Fortsätta att stödja utvecklingen av kunskapsteam Cancer i primärvården ”CaPrim
Utbildningssatsning för primärvården i cancerrehabilitering lanseras våren 2023.

4:6:1 Fortsatt stödja samverkan mellan olika vårdformer genom implementering av Aktiva överlämningar och Min vårdplan i hela regionen
Fortsätta arbeta för aktiva överlämningar mellan vårdgivare för att säkerställa en god och säker rehabiliteringsprocess.

4:6:2 Öka tillgängligheten till rehabilitering som ger alla patienter samma rättigheter till exempel genom att medverka i utformandet av vårdavtal
Arbeta för att regionen kan erbjuda cancerrehabilitering som möter patientens rehabiliteringsbehov på grundläggande, särskild och avancerad nivå.

Fortsätta stödja diagnosspecifika processer i uppbyggnaden av standardiserade arbetssätt gällande cancerrehabilitering.

Arbeta för att cancerrehabilitering finns tillgänglig på alla vårdnivåer (primär- och specialiserad vård).

Fortsätta stödja Centrum för cancerrehabiliterings arbete med en mer jämlik specialiserad cancerrehabilitering.

Fortsatt stödja uppstart av Kraftens Hus i Stockholm.

 

Processledare

Ylva Hellstadius

verksamhetsutvecklare

Centrum för cancerrehabilitering, Stockholm

 

Anton Hillblom

kurator

Centrum för cancerrehabilitering, Stockholm