Vår värdegrund

”Våra värdefulla och tydliga mål når vi tillsammans genom ansvarsfull kommunikation, respektfullt bemötande och med bred och hög kompetens” .

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland har tillsammans med alla medarbetare i verksamheten tagit fram värdeord utifrån synsättet ”Så här är vi när vi är som bäst och skapar resultat”.

Måluppfyllelse

Med värdefulla och tydliga mål håller vi riktning och fokus som hjälper oss att nå målen.  Det uppnår vi genom att återkommande utvärdera och revidera våra mål, involvera brett samt att skapa delaktighet när vi utvecklar och tar fram nya mål.

Kompetens

Med bred och hög kompetens och mångfald tar vi tillvara teamets och varandras olikheter samt lär av varandra som en värdeskapande tillgång i arbetet.  Det uppnår vi genom utbildningsinsatser, noggrann rekrytering samt genom att dela med oss och ta ansvar för vår egen och teamets utveckling.

Kommunikation

Med öppen, respektfull och tydlig kommunikation skapar vi delaktighet och öppnar upp för att lyfta fram både det som fungerar och det som inte fungerar. Det uppnår vi genom att skapa forum där alla tar eget ansvar för att delta i diskussioner om vår verksamhet och gemensamma arbetsmiljö.

Respekt

Med att alltid värna om ett respektfullt bemötande gentemot varandra och våra samarbetspartners skapar vi en tillitsfull arbetsmiljö. Det uppnår vi genom att kontinuerligt arbeta med frågan och se till att skapa tid för reflektion samt tar ansvar för att hantera konflikter. Vi pratar med varandra istället för om varandra!

Så här tog vi fram värdegrunden

Värdegrundsarbetet startade upp med en gemensam planeringsdag i oktober 2018 med alla medarbetare på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland . Medarbetarna djupintervjuade varandra tre och tre kring en situation i sitt arbetet som ledde till ett positivt resultat eller ett lyckat möte. Uppgiften var att beskriva en situation i sitt arbete som kunde betecknas av en "så-här-är-vi-när-vi-är-som-bäst-känsla" och som ledde till ett positivt resultat och var värdeskapande för individen och verksamheten. Utifrån samtalen fick man sedan vaska fram fyra värdeord som fångade vad som bidrog till det positiva resultatet.

Värdeorden delades upp i två dimensioner:

  • Produktivitet - handlar om att skapa resultat
  • Positivitet - handlar om individen och teamets arbetsmiljö.

En arbetsgrupp tillsattes som tillsammans sammanställde resultatet från medarbetarnas intervjuer med varandra och tog utifrån det fram fyra gemensamma värdeord; Måluppfyllelse, kompetens, kommunikation och respekt. Under varje värdeord formulerades texter för att beskriva innebörden av respektive värdeord. Texterna stämdes av och justerades med verksamhetens medarbetare på två APT-möten. Medarbetarna fick också svara anonymt på ett antal frågor via mentometerknappar. Efter mötena justerades texterna utifrån medarbetarnas synpunkter. Värdegrunden fastställdes därefter på avdelningens ledningsgrupp. Arbetsgruppen kom också med förslag på hur värdegrunden ska kommuniceras internt och externt.