Cancerplan 2020 integrativ cancervård

Forskning som publicerats i RCC:s regi visar att minst var fjärde cancerpatient använder någon form av komplementära metoder. Studien visar också att endast en av tre patienter diskuterar denna behandling öppet med sin vårdgivare inom cancervården.

Hälso-och sjukvården behöver få denna viktiga information för att kunna tolka eventuella symtom, biverkningar och labbvärden rätt så att man inte drar fel slutsatser som skulle kunna påverka behandlingsresultatet.
Patienter och närstående behöver få adekvat information för att kunna fatta beslut kring den egna hälsan i dessa frågor. Det är viktigt att ha en dialog och våga lyfta frågan med vårdprofessionen för att avgöra vad som är lämpligt i enskilda situationer.

Hittills har processen för komplementär och integrativcancervård Stockholm Gotland slutfört eller startat:

  • enkätstudie för kartläggning av cancerpatienters användning av komplementära metoder i Stockholm. Artikel publicerad 2019

  • ett informationsmaterial riktat till både patienter och vårdpersonal har tagits fram. Det har varit mycket uppskattat och har fått stor spridning i hela landet

  • en informationsfilm baserad på resultaten från ovanstående artikel har tagits fram. Den riktar sig till professionerna inom cancervården.

  • ett internationellt nätverk—”Forum för Integrativ Cancervård”—med årliga möten har bildats för att öka kunskapen inom området; två konferenser har hållits höst 2018 och 2019; 2020 års konferens är under planering

  • föreläsningar om ämnet har hållits både på nationella och internationella konferenser och skräddarsydda utbildningar för vårdpersonal, patienter och närstående har genomförts, till exempel utbildningsdagar med PNR, PKC, RCC Syd och RCC Norr

  • randomiserad, placebokontrollerad multicenterstudie på ett växtbaserat läkemedel. Startades 2016, beräknas bli klar 2021

  • datainsamling avslutat för kvalitativ intervjustudiestudie med onkologer avseende dialogen om komplementär- och alternativmedicin

  • datainsamling avslutat för kvalitativ intervjustudie med patienter som valt bort någon konventionell cancerbehandling och använt så kallad alternativmedicin.

2020 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

3.3.3 Stödja utvecklingsarbete och forskning inom medicin, omvårdnad, rehabilitering, integrativ cancervård, palliativ vård, patient-och närståendesamverkan, digital hälsa och vård samt jämlik vård.
Presentation av resultat från kvalitativ intervjustudie med patienter som valt bort någon konventionell cancerbehandling och använt så kallad alternativmedicin.

Presentation av resultat från kvalitativ intervjustudie med onkologer avseende dialogen om komplementär- och alternativmedicin.

Fortsatt anordnande av årlig nordisk forskningskonferens Forum för Integrativ Cancervård för fortbildning och samarbete.

3.1.3 Fortsätta arbeta för förbättrad inrapportering, lättillgängliga och behovsanpassade utdata i cancerregistret, i de cancerspecifika kvalitetsregistren och patientöversikterna.
Pilotprojekt om patientrapporterade data avseende användning av komplementärmedicin och koppling till befintliga kvalitetsregister och patientöversikterna enligt förslag av SOU 2019:15 (så kallad KAM utredning)

4.1.5 Främja dialogen mellan patienter, närstående och hälso- och sjukvårdspersonal om komplementär och integrativ medicin (KIM) genom information och utbildningsinsatser för att möjliggöra välinformerade beslut kring egenvård.
Fortsatt samarbete med övriga aktörer inom RCC, kunskapsorganisationer, professionerna inom cancervården och akademin avseende säkerhet, forskning och fortbildning om KIM.

Skräddarsydda utbildningsinsatser avseende KIM för professionerna inom cancervården samt för patient- och närståendeorganisationer.

Fortsatt uppdatering och nationell spridning av broschyren ”Om du funderar på komplementär- och alternativmedicin” samt av informationsfilm om KIM för professionerna.