Sköldkörtelcancer

Inom Stockholm-Gotland regionen nydiagnostiseras och behandlas mellan 100–150 patienter med sköldkörtelcancer varje år. Tack vare den goda prognosen så är prevalensen hög, vilket medför att patientgruppen är förhållandevis stor. Karolinska Universitetssjukhuset är det enda sjukhuset i regionen som handhar denna patientgrupp både avseende kirurgi och den onkologiska behandlingen.

Tyreoideacancer delas in i fyra grupper: Papillär (PTC), Follikulär (FTC), Medullär (MTC) och Anaplastisk (ATC) tyreoideacancer. De två vanligaste PTC och FTC brukar benämnas Differentierad tyreoideacancer (DTC) och står för ca 90% av alla tyreoideacancerfall.

Den årliga incidensen i Sverige är cirka 550 fall per år. DTC är 3 gånger vanligare hos kvinnor än hos män. För ATC och MTC är könsfördelningen lika. Man har noterat i stora delar av världen att incidensen i DTC ökat kraftigt på senare år. Orsaken till ökningen är inte klarlagd men man har spekulerat i att fler fall diagnosticeras eftersom ultraljud har blivit vanligare som screeninginstrument, men också i att omgivningsfaktorer kan bidra till fler fall.

Tyreoidea är ett strålkänsligt organ och joniserande strålning är den enda känd riskfaktor för tyreoideacancerutveckling. Radioaktiv strålning i samband med kärnkraftsolyckor, till exempel den vid Tjernobyl 1986, har medfört en ökad tyreoideacancerincidens på flera hundra gånger hos framför allt barn i de drabbade geografiska områdena.

Prognosen är generellt mycket god med en 10 års överlevnad på över 90%, vilket varit detsamma trots incidensökningen. Behandlingen är operation, total tyroidektomi samt borttagande av lymfkörtlar som är engagerade, på halsen. Därefter ges Radiojod för att slå ut eventuellt kvarvarande celler. Beroende på tumörstorlek och lymfkörtelstatus ges thyroxin (Levaxin) som suppressionsbehandling ( för att pressa ned (TSH) tyroideastimulerande hormon) eller som substitution.

Hittills har sköldkörtelcancerprocessen Stockholm Gotland slutfört eller startat:

  • Tillsatt regionala processledare inom medicin och omvårdnad.
  • Arbetar med att förbättra kunskapen om SVF inom sköldkörtelflödet

2021 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

MÅL 3: Minska dödligheten i cancer

Fortsätta arbeta för förbättrad inrapportering, lättillgängliga och behovsanpassade utdata i cancerregistret, i de cancerspecifika kvalitetsregistren och patientöversikterna.
Fortsätta stödja, utveckla och implementera nationella vårdprogram samt regionala anpassningar.

Delmål: Cancer utreds utan fördröjning enligt Standardiserade vårdförlopp (SVF)
Fortsätta arbetet med att regelbundet utvärdera SVF för att nå de nationellt uppsatta målen.
Stödja forskning och utveckling som stärker förutsättningarna för tidig upptäckt av cancer.

Delmål: Införa och utvärdera nya cancerbehandlingar
Stödja utveckling och kvalitetssäkring av diagnostik som ökar förutsättningarna för individualiserad behandling.
Öka deltagandet i kliniska prövningar och övrig forskning inom cancerområdet genom riktade informations- och utbildningssatsningar.
Stödja utvecklingsarbete och forskning inom medicin, omvårdnad, rehabilitering, integrativ cancervård, palliativ vård, patient-och närståendesamverkan, digital hälsa och vård samt jämlik vård.

Delmål: Stärka kompetensförsörjningen inom cancervården
Stödja utveckling, införande och utvärdering av nya arbetssätt för optimalt nyttjande av kompetens och resurser.
Fortsätta arbetet med etablering av kompetensnätverk inom bland annat patologi och radiologi

MÅL 4: Ökad hälsa och livskvalitet hos patienter med cancer och deras närstående

Delmål: Öka förutsättningarna till egenvård
Underlätta och möjliggöra egenvårdsaktiviteter och andra former av rehabilitering genom samtalsstöd, information och utbildning.
Öka kunskapen hos hälso-och sjukvårdspersonal och personal inom kommunal omsorg om egenvård och delaktighet genom riktade utbildnings- och stödinsatser.
Bidra till kvalitetssäkring av palliativ cancervård och öka tillgänglighet för patienter och närstående i hela vårdkedjan, genom information, utbildning och samverkan.

Delmål: Bättre uppföljning av cancerpatienters hälsa
Förbättra samverkan kring det socioekonomiska- och psykosociala stödet till patienter, till exempel genom att etablera en mötesplats för patienter, närstående och samhällsaktörer.
Implementera och kontinuerlig uppföljning av arbetssätt Hälsoskattning.

Delmål: Öka kunskapen i primärvården om cancer, cancerrehabilitering och seneffekter
Fortsätta att stödja utvecklingen av kunskapsteam Cancer i primärvården, CaPrim.

Delmål: Stärka en sammanhållen cancervård för att undvika omotiverade skillnader i befolkningen avseende tillgänglighet och uppföljning efter cancer
Fortsatt stödja samverkan mellan olika vårdformer genom implementering av Aktiva överlämningar och Min vårdplan i hela regionen.
Öka tillgängligheten till rehabilitering som ger alla patienter samma rättigheter till exempel genom att medverka i utformandet av vårdavtal.