Cancerplan 2020 prostatacancer

I Stockholm-Gotland regionen diagnosticerades år 2018, 1894 män med prostatacancer. Av dessa hade drygt 1550 (82 procent) patienter potentiellt botbar sjukdom, medan cirka 250 (13 procent) patienter hade regional eller fjärr-metastaserad sjukdom.

Kurativ kirurgi, så kallad robot-assisterad prostataektomi (RALP), utförs vid 4 landstingssjukhus samt 2 privata sjukhus i regionen. Strålbehandling ges vid 2 kliniker i regionen medan medicinsk onkologisk behandling ges vid 3 kliniker i Stockholm samt i Visby.

Hittills har prostatacancerprocessen Stockholm-Gotland slutfört eller startat:

  • Förbättrad rapportering till Nationellt kvalitetsregister t.ex basdata och ePROM.
  • Implementering och rapportering av SVF
  • Deltagit i stöd och utveckling av diagnostik och behandling av icke botbar sjukdom
  • Deltagit i utredning av prostatacancer centrum
  • Utvecklat MDK inklusive teknisk möjlighet till distansuppkoppling
  • Arbetat med uppdatering och implementering av Nationellt Vårdprogram
  • Deltagit aktivt i processen för Vårdval specialiserad urologi
  • Deltagit i utveckling av INCA patientöversikt prostatacancer
  • Utbildning av primärvården via CaPrim (Cancer i Primärvården)
  • Deltagit i utveckling av beslutsstöd för primärvården inom prostatacancer

2020 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

2:2 Öka andelen cancerfall som upptäcks i tidigt stadium

2:2.4 Vidareutveckla existerande screeningprogram, testa och utveckla nya, till exempel organiserad prostatacancertestning samt lungcancerscreening i samband med mammografi.
Vi arbetar på initiativ från SKL med införande av ”organiserad prostatacancertestning” i region Stockholm Gotland.

2:3 Ökad kunskap kring ärftlig cancer

2:3.1 Stödja initiativ som ökar kunskapen om genetik och cancer i de regionala cancerspecifika patientprocesserna
Vi arbetar med att utveckla en fungerande vårdkedja för omhändertagande av män med förhöjd risk för ärftlig prostatacancer inom ramen för strukturerad PC-testning

3:1 Minska de omotiverade skillnaderna i dödlighet i cancer

3:1.4 Fortsätta stödja, utveckla och implementera nationella vårdprogram samt regionala anpassningar
Vi deltar aktivt i nationella vårdprogramgruppen för prostatacancer samt den regionala vårdprogramgruppen där detta arbete är prioriterat.

3:2 Cancer utreds utan fördröjning enligt Standardiserade vårdförlopp (SVF)

3:2.1 Fortsätta arbetet med implementering och utvärdering av SVF för att nå de nationellt uppsatta målen

3:2.2 Stödja forskning och utveckling som stärker förutsättningarna för tidig upptäckt av cancer.

3:3 Införa och utvärdera nya cancerbehandlingar

3:3.4 Fortsätta arbeta för förbättrad inrapportering, lättillgängliga och behovsanpassade utdata i registret
För en bättre uppföljning och kunskap i hela vårdkedjan för prostatacancer fortsätter vi arbetet med att implementera IPÖ (INCA patientöversikt prostatacancer) inom ramen för NPCR (Nationella prostatacancerregistret).

3:4 Stärka kompetensförsörjningen inom cancervården

3:4.2 Fortsätta arbetet med etablering av kompetensnätverk inom bland annat patologi och radiologi
Delta i fortbildning av radiologer avseende MRT prostata

4:3 Öka kunskapen i primärvården om cancer, cancerrehabilitering och sen effekter

4:3.1 Fortsätta att stödja utvecklingen av kunskapsteam Cancer i primärvården ”CaPrim”
Fortsatt delta i utbildningsinsatser inom primärvård och annan öppenvård.

4:6 Stärka en sammanhållen cancervård för att undvika omotiverade skillnader i befolkningen avseende tillgänglighet och uppföljning efter cancer

4:6.1 Fortsatt stödja samverkan mellan olika vårdformer genom implementering av Aktiva överlämningar och Min vårdplan i hela regionen.