Huvud- och halscancer

Strax under 400 patienter drabbas av Huvud-halscancer i Stockholm-Gotland regionen. Det sker en ökning av antalet fall med cirka 3 % per år. Cancer i mellansvalget står för den största ökningen, de flesta orsakade av HPV-virus.

Utredning av Huvud-halscancer har i Region Stockholm koncentrerats till Nya Karolinska Solna (NKS) medan patienter från Gotland utreds på Visby lasarett. Onkologisk behandling sker på NKS för hela regionen. Viss kirurgisk behandling sker på Visby lasarett. För Stockholmspatienter sker all kirurgisk behandling på NKS, liksom mer avancerad kirurgisk behandling av patienter från Gotland.

Hittills har Huvud-och halscancerprocessen Stockholm Gotland slutfört eller startat följande:

  • Initierat och infört Min Vårdplan (MVP) Huvud-halscancer som bildat modell för den nationella versionen av MVP. Den har under hösten 2020 utarbetas av en nationell arbetsgrupp. Arbetet fortskrider under våren 2021.
  • Infört digital version av MVP (eMVP) Huvud-halscancer, inom det onkologiska flödet. eMVP kommer även att införas nationellt. Skall då även inkludera utredning/kirurgi.
  • Implementerat en obligatorisk fråga i samband med upprättande av MVP – ”Vad är viktigt för mig” – som ett led i att öka patienternas delaktighet.
  • Initierat och infört profilerade Huvud-halscancer veckor inom specialiserad cancerrehabilitering sluten vård.
  • Optimerat flödet och den rehabilitering som startar vid behandlingsstart. Regelbundna möten med hälsoprofessioner. Implementerat ”Hälsoskattning” för att bedöma rehabiliteringsbehov.

2021 fokuseras arbetet i den regionala cancerplanen på följande delmål och regionala prioriteringar:

1:1 Ökad kunskap om riskfaktorer för cancer och levnadsvanor
Två kontaktsjuksköterskor har utbildats i rökavvänjning och arbetar med att forma och strukturera sjuksköterskeledd mottagning för patienter som önskar hjälp att sluta röka. Planer finns att starta ytterligare mottagning och samtal pågår med andra instanser som är aktiva i dessa frågor utanför sjukhuset.

Fortsatt arbete med att implementera de nationellt framtagna evidensbaserade livsstilsråd som finns. Tre nätverksträffar med fokus på rökning har genomförts, nya medlemmar från strålbehandling, samt en ÖNH-läkare har knutits till gruppen. Sjuksköterskeledd mottagning är implementerad på en av enheterna och där kan patienter även ur andra tumörgrupper inom ME Huvud-hals lunga hud få hjälp.

2:2 Öka andelen cancerfall som upptäcks i tidigt stadium
Diskutera eventuell kampanj med direktinformation till allmänheten om tidiga symtom vid HH-cancer.

3:2:1 Fortsätta arbetet med implementering och utvärdering av SVF för att nå de nationellt uppsatta målen
Fortsatt arbete med analys och förbättringsprojekt inom SVF. Nya koordinatorer skall inskolas. Fortsatt arbete att styra upp överflyttning av patienter mellan Gotland och Stockholm.

Under 2020 har andelen som uppnått de nationella målen för ledtiderna ökat jmf tidigare år (83% palliativ, kirurgi 74%, medicin 59%, strålbehandling 64%). Dock har cirka 10% färre patienter inremitterats med misstanke om cancer och 44 färre patienten har startat behandling 2020 jmfr 2019. Fortsatt uppföljning via kvalitetsregistret i vilken grad detta lett till senare cancerstadium vid upptäckt.

3:3:3 Stödja utvecklingsarbete och forskning inom medicin, omvårdnad, rehabilitering, integrativ cancervård, palliativ vård, patient-och närståendesamverkan, digital hälsa och vård samt jämlik vård
NKS är ett av deltagande center i Skandinavisk Nutritionsstudie som undersöker hur olika center arbetar med nutrition och hur det påverkar patienterna. Metoderna är enkät, intervju och journalgranskning. Utfallsmått är bland annat hälsorelaterad livskvalité och vikt. Första delen av studien (enkäter) genomförd – dock vilande nu under covid-19 pandemin.
Startat PROM, inför behandlingsstart för patienter med munhålecancer februari 2021.
Ansvariga är RCC Väst.

4:3:1 Fortsätta att stödja utvecklingen av kunskapsteam Cancer i primärvården ”CaPrim”
I samarbete med CaPrim ges föreläsningsserier för ST läkare i allmänmedicin om tidiga symtom vid Huvud-halscancer.

4:6:1 Fortsatt stödja samverkan mellan olika vårdformer genom implementering av Aktiva överlämningar och Min vårdplan i hela regionen
Texter för utredning och de vanligaste kirurgiska ingreppen framtagna och inlämnade för att få in i det nationella materialet som är under utveckling. Processledare omvårdnad deltar i nationell grupp.

Implementeringsarbete och utveckling av elektronisk Min Vårdplan tillsammans med olika patientrepresentanter. Implementering i utredning och det kirurgiska flödet kommer att ske efter den nationella versionen är lanserad (troligen senare delen av 2021).

Fortsatt arbete och implementering av en obligatorisk fråga ”Vad är viktigt för dig?” alternativt ” Vad är viktigt att jag vet om dig?” i Min vårdplan.

4:2:1 Implementera och kontinuerlig uppföljning av arbetssättet hälsoskattning
Påbörja implementering av hälsoskattning, inför/under utredning. Hälsoskattningen är implementerad i uppföljningsfasen efter onkologisk eller kombinationsbehandling innehållande strålbehandling.

4:1:3 Bidra till kvalitetssäkring av palliativ cancervård och öka tillgänglighet för patienter och närstående i hela vårdkedjan, genom information, utbildning och samverkan
Utöka samarbetet med specialiserad palliativ vård, fortsatt utbildning tillsammans. Planerar ytterligare workshop och vid behov föreläsning kring omvårdnad av Huvud Halscancer för att stärka samarbete och kunskap. Deltar i projekt på tema cancer kring palliativ vård som syftar till att stärka samarbetet. 

4:5:1 Pilottesta och utvärdera ny modell för ”Ny medicinsk bedömning”
Huvud-Halscancer ingår i pilotprojektet ”modell för Ny Medicinsk Bedömning” som siktar på att bli nationell. Projektet fördröjt av pandemin.