Hudcancer

Hudcancer ökar snabbt i Sverige och melanom är en av de mest aggressiva formerna av hudcancer. Under senaste året har antalet invasiva melanom fortsatt att öka med knappt 4500 fall per år vilket är mer än fyra gånger så många som i början av 90-talet.

Proportionellt har allt fler in situ-melanom diagnostiserats senaste åren liksom även tunna melanom, båda med mycket god prognos. Det finns dock relativt stora regionala skillnader. I Stockholm - Gotland regionen diagnosticerades över 800 invasiva hudmelanom år 2018 med en incidens på 31 fall per 100 000 individer för kvinnor och 42 fall per 100 000 individer för män mellan åren 2014 - 17.

Antalet personer som avlider av melanom har dock inte ökat i samma takt. År 2018 dog 508 patienter i sjukdomen. Även medianåldern för diagnos har ökat och incidensen är högre hos äldre melanompatienter som även har flera negativa histopatologiska faktorer. Sammantaget leder detta till sämre melanomspecifik överlevnad.

Detta motiverar såväl primär- som sekundärpreventiva insatser. Tidig upptäckt och kirurgiskt borttagande av melanom är fortfarande avgörande för prognosen. Vid misstanke eller stark (välgrundad) misstanke om melanom ska utredning ske med diagnostisk excision, teledermatoskopisk konsultation eller remiss till hudspecialist.

Den histopatologiska bedömningen vid melanom är avgörande för korrekt handläggning och prognosbedömning men är komplicerad. Behovet av molekylär patologi ökar snabbt.

Nya behandlingar med målsökande läkemedel och checkpointhämmare har markant förbättrat överlevnaden vid metastaserad sjukdom och kan påtagligt förlänga tiden till återfall. Durationen av behandlingssvaret varierar dock mellan patienterna och det saknas fortfarande behandlingsprediktiva markörer. Dessa läkemedel har nu även visat mycket god effekt som adjuvant behandling vid lokoregional sjukdom.

Denna bakgrund ställer därför diagnostik och behandling av melanom inför stora utmaningar:

 • Fortsatt mycket varierande väntetider från primär- till specialistvård i regionen.
 • Brist på specialister, till exempel patologer med melanomkompetens, kirurger, radiologer och onkologer påverkar väntetider på PAD- och röntgensvar samt tid till nybesök och start av behandling, samtidigt som melanomincidensen fördubblats under det senaste årtiondet.
 • Införandet av utökade molekylära analyser för denna patientgrupp.
 • Snabb utveckling av nya behandlingar även för tidigare stadier av sjukdomen och därmed större patientgrupper som är i behov av högspecialiserad vård.
 • Behov av ökat antal kliniska prövningar, bland annat med fokus på behandling av molekylära subgrupper.
 • Införandet av Patientöversikten för att registrera och följa upp patienter med systemisk onkologisk behandling.

Hittills har Hudcancerprocessen Stockholm Gotland slutfört eller startat följande:

 • Primär prevention:
  - solarieinventering i kommunen (telefoninventering; det finns inga solarier kvar i kommunal regi i Stockholm)
  - Samverkan med Caprim/primärvården ”Skydda dig mot hudcancer”/sunda solvanor, utbildning ut mot primärvården
  - Samverkan med projektet Goda vanor för ett friskare liv och processledare Arja Leppänen gällande sunda solvanor
 • Sekundär prevention: Validering av arbetssättet med teledermatoskopi i regionen (med utbildning till specialistläkare och allmänläkare). Utvärderat och utvecklat arbetssättet regionalt med målet att breddinföra för tidig upptäckt.
 • Infört nya rekommendationer och genetisk rådgivare för Familjära melanomverksamheten
 • Nya nationella vårdprogram för Merkcellscancer, kutan skivepitelcancer och uppdateringar av nationella vårdprogrammet för melanom följs regionalt för lika vård och patientrepresentant deltar. Lika tillgång till nya systemiska behandlingar för melanom inklusive kliniska prövningar.
 • Kvalitetssäkrat data genom uppdatering av SVF-flödet hudmelanom. Lokalt arbete på sjukhusen att via SVF identifiera flöden som kan förbättras. Aktivt arbete via processledarna att nå ut i regionen med målsättningen att fler aktörer (ÖPV/vårdval) ska registrera SVF.
 • Deltagit i utveckling av INCA patientöversikt för melanom (IPÖ)
 • Genom nya godkännande processen för immunbehandlingar har godkännande av adjuvant behandling genomförts via Nationella Vårdprogramgruppen för melanom
 • Möjlighet för alla sjukhus inklusive Visby lasarett att delta på gemensam MDK har delvis uppnåtts.
 • Broschyren ”Skydda dig mot hudcancer” har uppdaterats och finns att tillgå i väntrummen på hud- och onkologmott på Karolinska Universitetssjukhuset samt hudklinikerna på Södersjukhuset AB och Danderyds sjukhus.
 • Broschyren ”Egenkontroll av huden för dig som haft malignt melanom” har tagits fram tillsammans med Melanomföreningen, kontaktsjuksköterskor och specialistläkare på Karolinska, Tema cancer – centrum för hudtumörer.
 • Infört text i VISS.nu om seneffekter efter melanombehandling.
 • Utbildning i behandling av maligna tumörsår till primärvård/ASIH, i samverkan med Caprim.

2020 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

1:1 Delmål: Ökad kunskap om riskfaktorer för cancer och levnadsvanor kopplade till cancersjukdom
Fortsätta det påbörjade arbetet med primär prevention genom samverkan med ”Goda vanor”-projektet, CaPrim och Melanomföreningen för att nå ut med information om sunda solvanor till alla delar av regionen, med fokus på yngre vuxna.

2:3:1 Stödja initiativ som ökar kunskapen om genetik och cancer i de regionala cancerspecifika patientprocesserna
Stödja initiativ som ökar kunskapen om genetik och melanom.

3.1.3 Fortsätta arbeta för förbättrad inrapportering, lättillgängliga och behovsanpassade utdata i cancerregistret, i de cancerspecifika kvalitetsregistren och patientöversikterna

3.1.4 Fortsätta stödja, utveckla och implementera nationella vårdprogram samt regionala anpassningar

3.2.1 Fortsätta arbetet med implementering och utvärdering av SVF för att nå de nationellt uppsatta målen.
Tillsammans med avtalshandläggare och ansvariga på regionalt cancercentrum fokuseras arbetet på att öka kunskapen och etablera arbetssättet med SVF hos vårdgivarna inom Vårdval specialiserad hudsjukvård

3:2:2 Stödja forskning och utveckling som stärker förutsättningarna för tidig upptäckt av cancer
Fortsatt breddinförande av teledermatoskpi för tidig upptäckt av melanom och även inkludera Gotland samt följa upp effekten av tidig diagnostik.

Implementera Patientöversikt för melanom för att följa patienter med systemisk onkologisk behandling som del av ett nationellt lett projekt.

3:3:3 Stödja utvecklingsarbete och forskning inom medicin, omvårdnad, rehabilitering, integrativ cancervård, palliativ vård, patient-och närståendesamverkan, digital hälsa och vård samt jämlik vård
För en bättre uppföljning och kunskap i hela vårdkedjan fortsätter arbetet med att implementera INCA patientöversikt för melanom. Det innebär en bättre uppföljning av patienter med systemisk onkologisk behandling samt att ett patientnära arbete genom PROM utarbetas och implementeras.

Fortsätta arbeta för snabb tillgång till och införande av nya systemiska behandlingar och tillgång till tidiga kliniska prövningar för melanom men även för Merkelcellscancer och kutan skivepitelcancer.

3:4:1 Stödja utveckling, införande och utvärdering av nya arbetssätt för optimalt nyttjande av kompetens och resurser
Fler specialister och ST-tjänster behövs bland annat inom onkologi, patologi, radiologi och kirurgi.

Fortsätta arbeta för genomsam MDK mellan sjukhusen i Stockholm där även Gotland kan delta regionalt.

4:1:1 Underlätta och möjliggöra egenvårdsaktiviteter och andra former av rehabilitering genom forskning, utveckling, information och utbildning
Samverkan med vårdgivarna inom Vårdval specialiserad hudsjukvård gällande gemensam patientinformation, bland annat broschyren ”Egenkontroll av huden för dig som haft malignt melanom”.

4.2.1 Implementera och kontinuerlig uppföljning av arbetssättet hälsoskattning
Hälsoskattning införs för patienter med hudmelanom på Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB och Danderyds sjukhus.

4.3 Delmål: Öka kunskapen i primärvården om cancer, cancerrehabilitering och seneffekter
Leda och utvärdera projektet Anpassning och implementering av digitalt beslutsstöd för maligna tumörsår. Kvalitetsregistret RiksSårs digitala beslutsstöd för sårbedömning och sårbehandling av svårläkta sår anpassas till maligna tumörsår, och implementeras i primärvård och palliativ vård. Arbetssättet möjliggör en sammanhållen vårdprocess för tumörsårspatienter över professions- och specialitetsgränser som är patientfokuserad, säker, jämlik och av hög kvalitet.

4.6.1 Fortsatt stödja samverkan mellan den specialiserade öppenvården, primärvården och slutenvården genom implementering av gemensam patientinformation och Aktiva överlämningar i hela regionen