Tjock- och ändtarm samt analcancer

Tjock- och ändtarmscancer (kolorektal cancer) är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år drabbas cirka 4 100 personer av tjocktarmscancer och 2 100 av ändtarmscancer. De flesta som insjuknar, 75 procent, är över 65 år. Analcancer är däremot en ovanlig sjukdom som drabbar omkring 150 personer årligen i Sverige. Analcancer är vanligast i åldrarna 65–70 år.

Tjocktarmscancer är lika vanligt hos män som hos kvinnor medan ändtarmscancer är något vanligare hos män.

Femårsöverlevnaden har förbättrats för både tjocktarms- och ändtarmscancer under de senaste decennierna.

Den vanligaste typen av analcancer är skivepitelcancer. En starkt bidragande orsak till skivepitelcancer i analregionen är HPV-infektion. Analcancer är också något vanligare hos kvinnor än hos män.

I Stockholm-Gotlandregionen diagnostiseras årligen drygt 1000 patienter med kolorektalcancer och cirka 60 patienter med analcancer.

Kolorektalcancer opereras på sex enheter i regionen, varav medicinsk onkologisk behandling ges på fyra och strålbehandling på två enheter. Sedan 2008 har regionen ett etablerat screeningprogram för kolorektalcancer.

Analcancer behandlas inte i regionen, förutom i palliativ situation. Karolinska Universitetssjukhuset är dock sedan januari 2021 regional enhet för utredning och uppföljning av analcancer.

Under 2020 har kolorektalcancerprocessen och analcancerprocessen Stockholm Gotland arbetat med:

  • Utveckling av bäckencancerrehabiliteringen på Centrum för Cancerrehabilitering, inte minst med nya arbetssätt med anledning av Covid-pandemin.
  • Texter till elektronisk Min Vårdplan tarmcancer vilken ska implementeras 2021.
  • Fortsatt utveckling och utökat Tarmcancerveckor inom Specialiserad cancerrehabilitering i slutenvård.
  • Genomfört analyser av Patientrapporterade mått (PROM och PREM).
  • Standardiserat Rehabiliteringsförlopp Rektalcancer, utvärdering pågår.
  • Nationella Vårdprogrammet Kolorektalcancer har reviderats och ny version kommer publiceras våren 2021.
  • Nya och fler möjligheter att få ut kvalitetsregisterdata både utanför och innanför inloggning har implementerats.
  • Inventering av behov av ökad utbildning/kompetens kring palliativ kolorektalcancervård utförd. Analys av data pågår i samarbete med palliativprocessen och Palliativt kunskapscentrum.
  • Uppbyggande av struktur för Karolinska som regional analcancernod, vilket implementerats januari 2021.

2021 fokuseras arbetet i den regionala cancerplanen på följande delmål och regionala prioriteringar:

2:3:1 Stödja initiativ som ökar kunskapen om genetik och cancer i den regionala kolorektalcancerprocessen samt 3:3:1: Stödja utveckling och kvalitetssäkring av diagnostik som ökar förutsättningarna för individualiserad behandling
Pilotprojekt inför införande av regional rutinmässig genetisk testning, så kallad reflextestning, hos alla patienter <80 år med kolorektalcancer. Detta kan identifiera risk för ärftlig kolorektalcancer och har prognostiskt värde med betydelse för beslut om cytostatikabehandling samt predikterar respons på immunterapi.

3:1:4 Fortsätta stödja, utveckla och implementera nationella vårdprogram samt regionala anpassningar
Ny version av nationella Vårdprogrammet Kolorektalcancer publiceras våren 2021. Regionala vårdprogramgruppen ansvarar för regional implementering och konsekvensanalys.
Arbete med att implementera en snabbare process för uppdatering av Nationella vårdprogrammet kolorektalcancer startar 2021, då utvecklingen av nya behandlingsmetoder sker så snabbt att metoden med författande och remissrundor är alltför långsam i dagsläget.

3:1:3 Arbeta för förbättrad inrapportering, lättillgängliga och behovsanpassade utdata i Svenska Kolorektalcancerregistret och patientöversikterna
I samarbete med styrgruppen för Svenska Kolorektalcancerregistret och RCC Norr fortsätter förbättringen av funktionen att innanför och utanför INCA-inloggning få ut kvalitetsregisterdata.

3:2:1 Fortsätta arbetet med implementering och utvärdering av SVF för att nå de nationellt uppsatta målen
Arbetet med att förkorta ledtider så målen för SVF uppfylls fortsätter med lokala arbetsgrupper på varje sjukhus. SVF-koordinatorer fortsätter i de flesta fall att vara processledarnas ingång till respektive arbetsgrupp.

4:1:3 Bidra till kvalitetssäkring av palliativ cancervård och öka tillgänglighet för patienter och närstående i hela vårdkedjan, genom information, utbildning och samverkan
Mot bakgrund av resultat av inventering av behov starta projekt kring palliativ kolorektalcancervård. I samarbete med palliativprocessen, vårdgivare, ASIH och Palliativt kunskapscentrum.


4:2:1 Implementering och uppföljning av bedömningsinstrumentet Hälsoskattning för cancerrehabilitering
Kolorektalcancerprocessen arbetar tillsammans med Kontaktsjuksköterskenätverket Kolorektalcancer med att införa Hälsoskattningen för cancerrehabilitering på ett strukturerat sätt. Resultatet ska leda fram till ett samtal med kontaktsjuksköterska och patient där en rehabiliteringsplan upprättas. Införandet pågår såväl i pappersform som i digital form.

4:2:3 Öka kunskapen om sexuell hälsa och fertilitet i samband med cancer genom information och utbildning av bland annat kontaktsjuksköterskor och personal i primärvården samt 4:3:1 Fortsätta att stödja utvecklingen av kunskapsteam Cancer i primärvården ”CaPrim”
Inom projekt för bäckencancerrehabilitering genomförs utbildning om sexuell hälsa, tarmproblem och urinvägsdysfunktion både lokalt på flera sjukhus och regionalt på Centrum för cancerrehabilitering samt föreläsningsserier i primärvården i samarbete med CaPrim.

RCC finansierar 2021 flera projekt som drivs på olika sjukhus i Region Stockholm där fokus är cancerrehabilitering enligt ovan.

4:4:1 Underlätta och möjliggöra egenvårdsaktiviteter och andra former av rehabilitering genom forskning, utveckling, information och utbildning
Inom Bäckencancerrehabmottagningen på Centrum för Cancerrehabilitering kommer flera grupper startas för att täcka de specifika behoven hos olika patientgrupper med kolorektalcancer och analcancer, så fort Covid-situationen tillåter. Till dess fortgår digitala alternativ för cancerrehabilitering som tagits fram under 2020.
Utvärdering av Standardiserat Rehabförlopp Rektalcancer fortgår under 2021.

4:6:1 Fortsatt stödja samverkan mellan olika vårdformer genom implementering av Aktiva överlämningar och Min vårdplan i hela regionen
I samarbete mellan kolorektalcancerprocessen och Kontaktsjuksköterskenätverket Kolorektalcancer fortsatt arbete med aktiva överlämningar och utveckling av Min Vårdplan.
Texterna till elektronisk Min Vårdplan (eMVP) är under utarbetande och implementering av eMVP ska starta för kolorektalcancerprocessen våren 2021.