Övre GI

I regionen insjuknar varje år cirka 200 patienter levercancer samt cirka 120 patienter med cancer i gallblåsa och gallvägar. Den regionala processen arbetar integrerat med samtliga diagnoser inom övre gastrointestinalcancer.

Utredning av patienterna sker på alla akutsjukhus i regionen medan kirurgisk behandling är centraliserad till Karolinska universitetssjukhuset Huddinge sedan många år tillbaka. Från 2019 finns onkologisk behandling även på Huddinge som tillsammans med onkologen på Karolinska Universitet i Solna behandlar dessa patienter.

Hittills har övre GI-cancerprocessen Stockholm Gotland slutfört eller startat:

  • Standardiserat vårdförlopp är infört för de fyra patientgrupperna. Ett kontinuerligt arbete fortgår för att öka kvalitén på data till SVF register och nationella kvalitetsregister. Andelen av patienter som får behandling i tid har förbättrats över tid och ligger nära eller över målet utom för matstrupe och magsäckscancer. Ett fokuserat förbättringsarbete pågår inom detta område.
  • Vi arbetar med utvärdering av de patientenkäter som genomförts inom SVF projektet. Resultatet av utvärderingen används i förbättringsarbetet kring patienterna.

2021 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

3:1:1 Fortsätta arbetet med analys och uppföljning kring jämlikhet, jämställdhet och mångfald och anpassa riktade åtgärder.
En växande grupp av patienter i regionen med cystiska förändringar i bukspottkörteln följs kontinuerligt med regelbundna radiologiska kontroller. En andel av dessa patienter erbjuds, enligt strikta kriterier, varje år operation av bukspottkörteln med syfte att förebygga cancer eller att behandla cancer i tidigt skede.

3:1:2 Fortsätta stödja, utveckla och utvärdera nivåstrukturering regionalt och nationellt.
Nationell nivåstrukturering för lokalt avancerad bukspottkörtelcancer och cancer i gallvägarna utanför lever har nu införts där Stockholm och Göteborg har uppdraget att behandla dessa patienter. En nationell MDK-konferens tillsammans med Göteborg genomförs varje vecka via videokonferens.

3:1:4 Fortsätta stödja, utveckla och implementera nationella vårdprogram samt regionala anpassningar
Ett nytt nationellt vårdprogram för cancer i gallvägar och gallblåsa har antagits i september 2019 och kommer att implementeras i regionen. I vårdprogrammet finns nu en tydlig rekommendation att erbjuda patienter som genomgått kurativt syftande kirurgi adjuvant onkologisk behandling. De två regionala vårdprogramgrupperna för magsäck/matstrupscancer respektive cancer inom galla, lever och bukspottkörtel arbetar med den regionala implementeringen av vårdprogram och uppföljning av standardiserade vårdförlopp.

3:3:3 Stödja utvecklingsarbete och forskning inom medicin, omvårdnad, rehabilitering, integrativ cancervård, palliativ vård, patient-och närståendesamverkan, digital hälsa och vård samt jämlik vård
Ett projekt har startats för att erbjuda min vårdplan även i digital form för patienterna inom diagnosområdet.

4:1:3 Bidra till kvalitetssäkring av palliativ cancervård och öka tillgänglighet för patienter och närstående i hela vårdkedjan, genom information, utbildning och samverkan
Ett förbättrat akut omhändertagande av patienterna har införts då en bedömningsenhet öppnats under 2018 på Karolinska Huddinge. Detta ökar tillgängligheten till högspecialiserad vård för både nydiagnostiserade patienter, patienter under behandling och palliativa patienter.

4:2:2 Förbättra samverkan kring det socioekonomiska- och psykosociala stödet till patienter, t ex genom att etablera en mötesplats för patienter, närstående och samhällsaktörer.
Ett aktivt arbete pågår mellan professionen och patientföreningen Palema. En serie av öppna föreläsningar riktade till patienter och anhöriga pågår.

4:3:1 Fortsätta att stödja utvecklingen av kunskapsteam Cancer i primärvården ”CaPrim”
Samarbetet med CaPrim fortgår för att uppdatera och strukturera information till primärvårdsläkarna kring processens diagnoser.

4:6:1 Fortsatt stödja samverkan mellan olika vårdformer genom implementering av Aktiva överlämningar och Min vårdplan i hela regionen
Arbetet med att implementera kontaktsjuksköterskor på alla sjukhus fortgår för att förbättra möjligheten till aktiva överlämningar av patienterna inom regionen.

 

Mats Lindblad

överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset

 

Berit Sunde

sjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset