Cancerplan 2020 njure

I regionen insjuknar cirka 270 personer i njurcancer varje år. Drygt 85 procent av nydiagnostiserade njurcancerpatienter opereras i botande syfte. Olika operationstekniker används. Cirka 20 procent får senare återfall lokalt och/eller med metastaser. Cirka 15 procent har spridd sjukdom vid diagnos. Hos många av dessa opererar man bort tumören i njuren.

Operationer av njurcancer i regionen utförs på Karolinska sjukhuset i Huddinge, Södersjukhuset AB, Danderyds sjukhus, S:t Görans sjukhus och Visby lasarett. Målet är att endast sjukhus som opererar minst 50 patienter med njurcancer per år ska utföra dessa operationer. Den onkologiska behandlingen är centrerad till Karolinska universitetssjukhuset Solna, med cirka 55 nybesök per år. Onkologisk medicinsk behandling ges även på Gotland.

I landet och regionen råder en stor brist på specialister inom urologi och onkologi. Behov finns även av fler kontakt sjuksköterskor. Bristen av specialistutbildade läkare och sjuksköterskor inom urologi och onkologi är en bidragande orsak till långa väntetider till nybesök och start av behandling.

De nya onkologiska medicinska behandlingarna kräver stor kompetens hos behandlande läkare och sjuksköterskor för att nå bästa möjliga behandlingsresultat. Kunskap och erfarenhet är avgörande för bedömning av vilken behandling som ska sättas in och när. Det är därför nödvändigt att utbildning och bemanning av fler specialistläkare och specialistsjuksköterskor måste öka för att även på sikt kunna ge nya behandlingar på ett effektivt sätt.

Hittills har njurcancerprocessen Stockholm-Gotland slutfört eller startat:

  • Ett kontinuerligt arbete pågår för att öka kvalitén på data till SVF register och nationella kvalitetsregiste.
  • Uppföljning av patienter efter operation har nationellt gjorts med enkätundersökning, PROM. PROM planeras också för onkologiska patienter kopplat till nationellt register, Patientöversikt Njurcancer.
  • Patientförening bildades 2015 med stöd av RCC. Föreningen har representant i styrgruppen för Nationella Vårdprogrammet och Nationella Njurcancerregistret.

2020 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

3:1:1 Fortsätta arbetet med analys och uppföljning kring jämlikhet, jämställdhet och mångfald och anpassa riktade åtgärder.
Snabb diagnostik, kortare väntetider SVF uppföljning. Se 3.2.1.

Fortsatt arbete med förbättring av struktur för MDK. Hålls i nuläget en gång i veckan med representanter, läkare och kontaktsjuksköterskor, från respektive urologiska kliniker (se ovan) samt från uroonkologi NKS.

3:1:2 Fortsätta stödja, utveckla och utvärdera nivåstrukturering regionalt och nationellt.
Regional nivåstrukturering av njurcancer/njurtumörer har ännu ej implementerats. En arbetsgrupp utarbetade 2017 ett beslutsunderlag som regionen ännu inte beslutat om.

3:1:3 Fortsätta arbeta för förbättrad inrapportering, lättillgängliga och behovsanpassade utdata i cancerregistret, i de cancerspecifika kvalitetsregistren och patientöversikterna.
Interaktiv rapport i kvalitetsregistret för njurcancer möjliggör kontinuerlig uppföljning av inrapportering.

Intensifierat arbete med Patientöversikt njurcancer planeras under året. Under ett nationellt projekt har det tillkommit en extern resurs för att förbättra inrapportering och uppföljning. Denna extra resurs gäller ett år.

Planering för att PROM ska läggas till befintlig patientöversikt.

3:1:4 Fortsätta stödja, utveckla och implementera nationella vårdprogram samt regionala anpassningar.
Regelbundna regionala vårdprogramsmöten två gånger per termin med representanter, läkare och sjuksköterskor, från respektive urologiska kliniker (se ovan) samt från uroonkologi NKS.

3:2:1 Fortsätta arbetet med implementering och utvärdering av SVF för att nå de nationellt uppsatta målen.
Kontinuerliga möten och samverkan med regional grupp (koordinatorer, SVF-ansvariga läkare, SVF-INCA ansvarig från RCC och processledare), med syfte att nå en gemensam och ökad förståelse av SVF-förloppet.

3:3:2 Öka deltagandet i kliniska prövningar och övrig forskning inom cancerområdet genom riktade informations- och utbildningssatsningar.
Deltar/arbetar i nationella grupper för att öka deltagandet i studier.

3:3:4 Fortsätta arbeta för förbättrad inrapportering, lättillgängliga och behovsanpassade utdata i registret för cancerläkemedel
Se ovan om patientöversikt. Läkemedel ska registreras i denna vilket ersätter registrering i specifikt läkemedelsregister.

Rapporter finns utvecklade för utdata från patientöversikten.

3:4:1 Stödja utveckling, införande och utvärdering av nya arbetssätt för optimalt nyttjande av kompetens och resurser
I ett försök att förbättra tillgängligheten för patienterna, men även för en förbättring av arbetsmiljön pågår/planeras ett arbete att utveckla sjuksköterskedispensär (kontaktsjuksköterskeledd uppföljningsmottagning med stöd av läkare) i uppföljningen av patienter efter avslutad behandling. Arbetet utgår ifrån rekommendation kring uppföljning i nationella vårdprogrammet för njurcancer.

4:1:1 Underlätta och möjliggöra egenvårdsaktiviteter och andra former av rehabilitering genom forskning, utveckling, information och utbildning.
Utveckling och revidering av den nationella patientinformationen om njurcancer, som del av Min vårdplan.

4:1:2 Öka kunskapen hos hälso-och sjukvårdspersonal och personal inom kommunal omsorg om egenvård och delaktighet genom riktade utbildnings- och stödinsatser.

4:1:4 Vidareutveckla modellen för patient- och närståendesamverkan och därigenom stärka möjligheten till samverkan med tydliga uppdrag och ansvar.
Regionalt har vi regelbunden kontakt med patientföreningen och deltar/föreläser även vid deras utbildningstillfällen.

4:2:1 Implementera och kontinuerlig uppföljning av arbetssättet hälsoskattning.

4:2:2 Förbättra samverkan kring det socioekonomiska- och psykosociala stödet till patienter, t ex genom att etablera en mötesplats för patienter, närstående och samhällsaktörer.
Se punkt 4:1:4.

4:6:1 Fortsatt stödja samverkan mellan olika vårdformer genom implementering av Aktiva överlämningar och Min vårdplan i hela regionen.
En nationell patientinformation för njurcancer finns sedan nov. 2016. Målet är att uppdatera informationsmaterialet för att sedan i regionen påbörja implementering av en sammanhållen patientinformation i Min vårdplan som e-lösning.

I pågående arbete med att implementera och utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen ingår att förbättra möjligheten till aktiva överlämningar av patienterna inom regionen.

4:6:2 Öka tillgängligheten till rehabilitering som ger alla patienter samma rättigheter till exempel genom att medverka i utformandet av vårdavtal.