Cancerplan 2020 Min vårdplan

RCC i Samverkan fattade 2020 beslut om att ta fram och förvalta nationell patientinformation till Min vårdplan och vara utgivare för nationell Min vårdplan via 1177 vårdguiden. En organisation för framtagande av nationell patientinformation och Min vårdplan via 1177 vårdguiden har etablerats och flera deltagare från Stockholm Gotland är drivande i arbetet.

RCC Stockholm Gotland har under flera år arbetat med att ta fram regional patientinformation till Min vårdplan per diagnos eller diagnosgrupp. Det finns regionala pärm för de flesta cancerdiagnoserna. Under 2018 påbörjades arbetet med att implementera digital Min vårdplan, Min vårdplan via 1177 vårdguiden, lokalt och regionalt i plattformen Stöd och behandling. Hittills är 17 enheter anslutna och över 5500 patienter har fått Min vårdplan via 1177 vårdguiden. RCC Stockholm Gotland har varit ett administrativt stöd, stöttat implementeringen i verksamheterna, designat i Stöd och behandling och förvaltat patientinformationen i både pärmar och digitalt.

RCC Samverkan fattade 2020 beslut om att ta fram och förvalta nationell patientinformation till Min vårdplan och vara utgivare för nationell Min vårdplan via 1177 vårdguiden. En organisation för framtagande av nationell patientinformation och Min vårdplan via 1177 vårdguiden har etablerats och flera deltagare från Stockholm Gotland är drivande i arbetet.

Implementeringen av att alla verksamheter ska använda Min vårdplan och att aktiva överlämningar ska ske pågår fortsatt. Processledare inom respektive diagnos eller diagnosgrupp leder det arbetet.

På grund av Covid-19 pandemin har en del arbete med att ta fram patientinformation, både regionalt och nationellt försenats. Även viss uppdatering och uppföljning har fått avvakta på grund av pandemin.

2022 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

4.1.1 Underlätta och möjliggöra egenvårdsaktiviteter och andra former av rehabilitering genom forskning, utveckling, information och utbildning.
Ett stort arbete har gjorts för att ta fram generell patientinformation som kan vara användbar vid många cancerdiagnoser. I denna information ingår information om egenvårdsråd. I och med att de finns nationellt framtagna blir det lättare för verksamheterna att kunna tillgängliggöra individanpassade egenvårdsråd. Egenvårdsråden kan även användas till patienter där det ännu inte finns nationell diagnosspecifik patientinformation.

4:2:1 Implementera och kontinuerlig uppföljning av arbetssättet hälsoskattning
Det finns möjlighet att använda Hälsoskattning som bedömning av cancerrehabiliteringsbehov i Min vårdplan via 1177 vårdguiden. Vid implementering av nationell Min vårdplan ser verksamheterna över arbetssätten kring Min vårdplan och i det ingår även att hitta ett arbetssätt för bedömning av rehabiliteringsbehov som fungerar tillsammans med Min vårdplan.

4.6.1 Fortsatt stödja samverkan mellan olika vårdformer genom implementering av Aktiva överlämningar och Min vårdplan i hela regionen.
Min vårdplan via 1177 vårdguiden möjliggör att patienten kan ha samma Min vårdplan vid vårdövergångar mellan olika enheter. När nationell Min vårdplan är implementerad kan även överlämning ske mellan olika regioner. För att det ska fungera på ett bra sätt krävs samverkan för att hitta bra arbetssätt och en aktiv överlämning är en förutsättning för en fungerande process.

För diagnoser eller diagnosgrupper där det inte finns framtagen nationell patientinformation fortsätter RCC Stockholm Gotland att uppdatera och förvalta den regionala informationen i både pappersformat och digitalt.

Implementerade nationella Min vårdplan 

  • Bröstcancer - Alla bröstcancerenheterna har implementerat nationella patientinformationen, både digitalt och i pappersformat.
  • Tjock- och ändtarmscancer – Kirurgen, Södersjukhuset, Lasarettet Visby och kirurgen Danderyds sjukhus har implementerat nationella patientinformationen, både digitalt och i pappersformat.
  • Tumörer i CNS – Karolinska Solna och Visby Lasarett har implementerat nationella patientinformationen, både digitalt och i pappersformat.

Implementering av nationell Min vårdplan under 2022

  • Peniscancer – Peniscancer är en nivåstrukturerad diagnos och Stockholm Gotland samarbetar med Örebro.
  • Tjock- och ändtarmscancer – Karolinska Solna, onkologen Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Ersta planeras att vara klara med en implementering under året av nationella patientinformationen, både digitalt och i pappersformat.
  • Prostatacancer – Planering för implementering är påbörjad på Södersjukhuset och Karolinska Solna.
  • Gynekologisk cancer – I dagsläget är det gemensam Min vårdplan för alla gynekologiska cancerdiagnoserna regionalt. Nationell Min vårdplan för äggstockscancer är klar. Verksamheten har valt att behålla sin regionala Min vårdplan tills fler gynekologiska cancerdiagnoser är klara nationellt. Planering för övergång bör göras under året.
  • Urinblåsecancer – Planering är påbörjad.
  • Huvud- och halscancer - Nationell Min vårdplan planeras klar under året och då görs en övergång från regionala till nationella.
  • Barncancer - Nationell Min vårdplan planeras klar under året och plan för implementering ska göras.

Det finns nationella arbetsgrupper startade för livmoderhalscancer, ALL barn, myelom, skelett- och mjukdelssarkom, CUP, lungcancer, hudcancer, buksspottskörtelcancer, ärftlig cancer och njurcancer. Några av dem planerar att bli klara under 2022 och då påbörjas planeringen för implementering.