Lärandeprocessen

Stödprocessen för lärande syftar till att underlätta lärande och delaktighet för patienter inom cancervården. Det sker främst genom att öka den pedagogiska kompetensen hos hälso- och sjukvårdspersonalen.

I Cancerplanen 2013–2019 och Patientlagen 2015 betonas betydelsen av att patienten är välinformerad och delaktig i sin vård och behandling för att uppnå en jämlik vård med hög kvalitet. Trots samhällets och vårdens mångåriga intentioner att öka patienters delaktighet har studier visat på fortsatt otillfredsställelse med både delaktighet och information. Att få information är inte detsamma som att förstå den. För att underlätta patienters förståelse av sin situation krävs pedagogisk kompetens hos hälso- och sjukvårdspersonalen.

Sedan 2014 har olika resurser utvecklats för att underlätta lärande och delaktighet för patienter och öka den pedagogiska kompetensen hos hälso- och sjukvårdspersonal inom cancervården. Resurserna baseras på forskning om patienters lärande och delaktighet. För patienter och närstående har en webbsida utvecklats som förberedelse för deras delaktighet i utveckling av vård och forskning inom cancer, det har också hållits ett flertal workshops för patient- och närståenderepresentanter. En stor satsning som gjorts för vårdpersonal är utbildningspaketet Delaktighet, aktiv egenvård och jämlik cancervård som erbjöds till vårdteam inom cancervården. Utbildningen utvecklades av processledarna för Lärande, Egenvård, Jämlik cancervård och genomfördes i samarbete med processledaren för Palliativ vård och samordnande kontaktsjuksköterskor. Utbildningen har genomförts för cirka 145 deltagare vid åtta olika vårdenheter inom cancervården.

Regionala prioriteringar i cancerplanen som processen arbetar med eller har avslutat:

3:1:4 Fortsätta stödja, utveckla och implementera nationella vårdprogram samt regionala anpassningar

  • En text till regionala palliativa cancervårdprogrammet är framtagen och publiceras våren 2021.

4:1:1 Underlätta och möjliggöra egenvårdsaktiviteter och andra former av rehabilitering genom forskning, utveckling, information och utbildning

  • Utveckla utbildning till patienter och närstående om delaktighet, lärande och egenvård.

4:1:2 Öka kunskapen hos hälso-och sjukvårdspersonal och personal inom kommunal omsorg om egenvård och delaktighet genom riktade utbildnings- och stödinsatser

  • Fortsätta erbjuda utbildningspaketet om delaktighet, aktiv egenvård och jämlik cancervård till personal i cancervården med särskild inriktning mot primärvården och i samarbete med Caprim och stödprocesserna Egenvård, Jämlik vård och Palliativ vård. På grund av pandemin har ingen utbildning kunnat genomföras som planerat under 2020. Processledarna för lärande och egenvård har istället utvecklat en digital version av samma utbildning i samverkan med processledarna för jämlik cancervård och palliativ cancervård. Utbildningen planeras vara klar och kunna erbjudas personal i cancervården våren/hösten 2021.
  • Fortsätta erbjuda pedagogisk kompetensutveckling för vårdpersonal och studenter inom cancervården för att de ska kunna underlätta patienters lärande och delaktighet. Pedagogisk kompetensutveckling för vårdpersonal har inte kunnat erbjudas 2020 p g a pandemin. Under 2020 har däremot pedagogisk kompetensutveckling kunnat genomföras som planerat för studenter inom sjuksköterskeprogrammen på grund- och avancerad nivå och kommer att fortsätta under 2021.