Till regionspecifikt innehåll

Läkemedel

Introduktionen av nya läkemedel för behandling av cancer sker på samma sätt som för övriga läkemedel nationellt och inom regionen i nära samverkan mellan en rad aktörer. Nya läkemedel introduceras enligt en fastställd införandeprocess som är nationell för vissa läkemedel och regional för andra läkemedel.

Vid båda alternativen sker introduktionen i samverkan mellan RCC, vårdprogramgrupper och expertgruppen för cancersjukdomar inom Region Stockholms läkemedelskommitté. I expertgruppen ingår representanter för onkologiska och hematologiska enheterna på Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Capio Sankt Görans sjukhus, samt avdelningen för klinisk farmakologi på Karolinska Universitetssjukhuset och processledaren för läkemedel inom RCC Stockholm Gotland. Dessutom är RCC Stockholm Gotland representerad i den nationella läkemedelsgrupp (NAC-gruppen) som har sammanhållande funktion i det nationella arbetet med cancerläkemedel.

Hittills har läkemedelsprocessen Stockholm Gotland slutfört eller startat följande:

  • Initierat ett regionalt register för uppföljning av vissa läkemedel och som nu har omarbetats till att vara det nationella registret för cancerläkemedel i syfte att analysera hur nya cancerläkemedel används.
  • Verkat för att regionens kliniker registrerar behandlingar i det nya läkemedelsregistret.
  • Medverkat i kunskapsspridning om processer för introduktion och uppföljning av nya behandlingar till patientorganisationer och andra samhällsintressenter.
  • Kontinuerligt analyserat och utvärderat regionens användning av introducerade läkemedels-behandlingar.

2020 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:


3:1:1 Fortsätta arbetet med analys och uppföljning kring jämlikhet, jämställdhet och mångfald och anpassa riktade åtgärder vid användning av läkemedel

3:1:3 Fortsätta arbeta för förbättrad inrapportering, lättillgängliga och behovsanpassade utdata i registret för cancerläkemedel, de cancerspecifika kvalitetsregistren och patientöversikterna

 

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst