Cancerplan 2020 kompetensförsörjning

På RCC Stockholm Gotland arbetar en processledare heltid med kompetensförsörjning. I uppdraget ingår bland annat att samverka med onkologiska verksamheter och fungera som en länk för kompetensutbyte mellan vårdverksamheter. I rollen ingår också att medverka till kreativa lösningar och arbetssätt som säkrar tillgång på kunskap och kompetens som skapar värde för patienten i cancervården.

Hittills har kompetensförsörjningsprocessen Stockholm Gotland slutfört eller startat:

  • En årlig kompetenskartläggning inom cancervården i Stockholm och på Gotland.
  • I samarbete med Sophiahemmet erbjuds högskoleutbildningen Kontaktsjuksköterskor i cancervård 7,5hp. Andra utbildningar för professionen är Förändringsarbete genom team, Affektfokuserad cancerrehabilitering och De nödvändiga samtalen. Utbildning bidrar till ökad kompetens inom cancervården men kan också gynna samverkan mellan vårdgivare.
  • För att underlätta introduktionen av nya medarbetare i cancervården ges Kurs i grundläggande cancervård i samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum och Palliativt kunskapscentrum. Även den webbaserade utbildningen Cytostatikakörkort erbjuds löpande under året för att nyanställda snabbt ska få kunskap om säker hantering av cytostatika. 17 kursomgångar har redan genomförts.
  • Inom strålbehandling har bristen på specialistutbildade sjuksköterskor varit uttalad en längre tid vilket bland annat påverkat tillgänglighet och arbetsmiljö. Regionalt arbete pågår i nära samverkan med vårdgivare avseende strategier för kompetensförsörjning.
  • Tillsammans med akutsjukhusen och regionledningen arbetar RCC SG för att säkra kompetensförsörjning av framtidens onkologer.
  • Film är ett av flera alternativ på kunskapsstöd som finns för patienter, närstående och allmänhet. I samarbetet med RCC Väst har filmer gjorts som handlar om: strålbehandling vid bröstcancer, fysisk aktivitet i samband med cancerbehandling och information om extern strålbehandlning. Filmerna finns balnd annat tillgängliga via Min Vårdplan, 1177 och RCC:s webb.

2020 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

3:4:1 Regional prioritering: Stödja utveckling, införande och utvärdering av nya arbetssätt för optimalt nyttjande av kompetens och resurser
Fortsatt stödja pågående kompetensförsörjningsprojekt inom bland annat strålbehandling och lungcancerprocessen. Följa upp projekten och sprida lärdomar i andra verksamheter.

3:4:2 Regional prioritering: Fortsätta arbetet med etablering av kompetensnätverk inom bland annat patologi och radiologi

3:4:3 Regional prioritering: Fortsätta testa och utveckla nya områden för uppgiftsväxling (task-shifting) inom bland annat screening, radiologi och strålbehandling

3:4:4 Regional prioritering: Implementera funktionen dysplasibarnmorska inom screeningprogrammet för livmoderhalscancer i Region Stockholm
Delta i utvärdering och implementering av funktionen på regional nivå.