Rehabilitering

Cancerrehabilitering är aktuell för alla patienter med cancer i hela sjukdomsprocessen från diagnos, under och efter behandlingar samt i den palliativa fasen. Den ska påbörjas så tidigt som möjligt under sjukdomsförloppet och vara en integrerad del av patientens övriga behandling och kontakter med hälso- och sjukvården.

Målsättningen är att alla patienter med cancer ska få rehabiliteringsinsatser utifrån sina individuella behov. Hänsyn skall tas till att dessa behov kan komma att förändras under sjukdomsförloppet. Patientens behov av cancerrehabilitering ska identifieras och bedömas återkommande, på ett systematiskt sätt, vilket är utgångspunkten för att rätt åtgärder sätts in i rätt tid. Insatser ska erbjudas i syfte att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av sjukdomen och dess behandling. Cancerrehabilitering innebär att se hela människan i sitt livssammanhang. Målet är att uppnå en så god livskvalitet som möjligt för patienten och de närstående. Cancerrehabilitering ska ingå i patientens skriftliga individuella vårdplan. Den grundläggande cancerrehabiliteringen på sjukhus och kliniker ska tillgodoses av sjukvårdsteamet. Vid mer avancerade behov ska patienten erbjudas insatser från professioner med specialkompetens inom rehabilitering.

Hittills har processen för cancerrehabilitering Stockholm-Gotland slutfört eller startat följande:

  • Påbörjat implementeringen av nationella vårdprogrammet i cancerrehabilitering
  • Implementeringsarbetet har inledningsvis fokuserat på systematiska bedömningar av rehabiliteringsbehov med hjälp av självskattningsformuläret Hälsoskattning för cancerrehabilitering
  • Påbörjat bildandet av en regional arbetsgrupp i cancerrehabilitering (så kallad RAG) med formellt mandat att driva rehabiliteringsfrågor i Regionen
  • Utbildat cirka 200 kontaktsjuksköterskor i region Stockholm Gotland i psykosocialt stöd till cancerberörda. Utbildningen var en tvådagarsutbildning och hette ”Affektfokuserad cancerrehabilitering”
  • Påbörjat utbildningssatsning i psykosocialt stöd till läkare som arbetar i cancervården. Utbildningen är pågående och heter ”De nödvändiga samtalen”
  • Genomfört temadagar i cancerrehabilitering för både profession, patienter och anhöriga
  • Fortsatt stötta uppbyggnaden av centrum för cancerrehabilitering
  • Stöttat starten av en högskoleutbildning i lymfödemterapi (7,5 högskolepoäng) som från och med hösten 2020 kommer ges som uppdragsutbildning från Lunds universitet
  • En nationell arbetsgrupp bestående av regionala projektledare har tillsatts för att arbeta strategiskt med bäckencancerrehabilitering. Regionala projektledare har i uppdrag att utveckla och främja kunskapsuppbyggnad och omhändertagande av besvär i lilla bäckenet som följd av cancersjukdom och behandling samt insatser för behandling, omvårdnad och rehabilitering. En vägledning för rehabilitering av bäckencancer har publicerats

2020 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

3:1:4 Fortsätta stödja, utveckla och implementera nationella vårdprogram samt regionala anpassningar
Fortsatt arbete med implementering av nationella vårdprogrammet i cancerrehabilitering.

Fortsätta bildandet av en regional arbetsgrupp i cancerrehabilitering (så kallad RAG).

4:1:1 Underlätta och möjliggöra egenvårdsaktiviteter och andra former av rehabilitering genom forskning, utveckling, information och utbildning
Fortsätta arbetet med att etablera en högskoleutbildning i lymfterapi.

Påbörja arbetet med en multidisciplinär högskoleutbildning i cancerrehabilitering.

4:2:1 Implementera och kontinuerlig uppföljning av arbetssättet Hälsoskattning
Utvärdera den kliniska implementeringen av självskattningsformuläret Hälsoskattning för cancerrehabilitering.

Sammanställa regionala data gällande rehabiliteringsbehov för respektive diagnos, baserat på Hälsoskattning för cancerrehabilitering.

Arbeta för målsättningen att alla cancerpatienter i regionen ska ha en skriftlig rehabiliteringsplan i sin journal med dokumenterade åtgärder och plan för uppföljning år 2023.

4:3:1 Fortsätta att stödja utvecklingen av kunskapsteam Cancer i primärvården ”CaPrim
Planera utbildningssatsning gällande cancerrehabilitering för primärvården.

4:6:1 Fortsatt stödja samverkan mellan olika vårdformer genom implementering av Aktiva överlämningar och Min vårdplan i hela regionen
Fortsätta arbeta för aktiva överlämningar mellan rehabiliteringsrådgivare med målsättningen sömlösa övergångar.

4:6:2 Öka tillgängligheten till rehabilitering som ger alla patienter samma rättigheter till exempel genom att medverka i utformandet av vårdavtal
Arbeta för att avtalen blir mer tydliga gällande vårdnivå cancerrehabilitering.

Arbeta för att det i avtalen specificeras vem som är ansvarig för patientens rehabilitering, för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan rehabiliteringsaktörer.

Fortsätta stödja Centrum för cancerrehabilitering.