Bröstcancer

Regionala prioriteringar i cancerplanen som processen arbetar med eller har avslutat:

2:3:1 Stödja initiativ som ökar kunskapen om genetik och cancer i de regionala cancerspecifika patientprocesserna.
För att stärka kunskapen om onkogenetik och onkogenetisk testning har vi fortsatt delta i Stockholms ÄBC (Ärftlig Bröstcancer) månatliga MDK verksamhet och fått igenom att alla Stockholms bröstcentrum nu är representerade inom både kirurgi och onkologi. Ärftlig cancer har fått en egen processledare vilket vi varit med i påverkansarbetet kring. Snabbspår för onkogenetisk testning är implementerat på Stockholms tre bröstcentrum + Visby. Många kvinnor oroar sig i samband med bröstcancersjukdom för det andra, friska bröstet och önskar det bortopererat. För att regionen skall ge så jämlik vård som möjligt diskuteras många av dessa fall på Stockholms ÄBC och processledarna har deltagit i arbetet att ta fram patientinformationen “Det andra bröstet” i samråd med patientorganisationen Amazona.

3:1:1 Fortsätta arbetet med analys och uppföljning kring jämlikhet, jämställdhet och mångfald och anpassa riktade åtgärder
Historiskt har deltagandet i mammografiscreeningen i region Stockholm varit lågt, kring 70%. Under 2021 skapades ett gemensamt system för bröstradiologi i Stockholm och genom detta har dels deltagandet i screeningen ökat till en bit över 70%. Det nya systemet möjliggör kallelser via SMS vilket kan bidraga till en positiv utveckling.

Verka för att en ny enhet ska öppnas i den norra delen av regionen eftersom deltagandet i mammografiscreening har minskat t.ex. i Norrtälje.

Verka lokalt som processledare tillsammans med bröstcancerföreningen Amazona insatser i specifika områden med låg deltagarfrekvens.

3:1:2 Fortsätta stödja, utveckla och utvärdera nivåstrukturering regionalt och nationellt
Följa upp och åtgärda de brister som utvärderingen av 3 Bröstcentrum identifierade, t.ex. otrygga övergångar för patienterna samt för långa väntetider i delar av processen. RCC har fokuserat på övergångar i vården genom föreläsningar. Ledtidsstatistik redovisas av processledarna på vårdprogramgruppsmötena och fördelning av operationsfall har skett mellan Stockholms tre bröstcentrum för att ge mer jämlik vård.

3:1:3 Fortsätta arbeta för förbättrad inrapportering, lättillgängliga och behovsanpassade utdata i cancerregistret, i de cancerspecifika kvalitetsregistren och patientöversikterna
Vi har fortsatt att regelbundet inhämta och analysera statistik från NKBC (Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer), SVF och VAL-databaserna och har återrapporterat det på vårdprogramgruppens 6 möten under året. En ökad kunskap om våra resultat och kvalitetsmått hos alla i vårdkedjan ökar sannolikt kvaliteten i inrapporteringen.

ePROM infördes 2020 på Stockholms tre bröstcentrum och data gällande svarsfrekvens har återkopplats på regional vårdprogramgrupp och nätverksträff för kontaktsjuksköterskor. Under 2020-2021 skickades totalt 2 384 baslinjeenkäter ut i Stockholm med en svarsfrekvens på 31% (S:t Göran 604 enkäter, 188 svar; KS 936, 361 svar; SÖS 843 enkäter, 185 svar).

Genomisk testning med PAM50 infördes under 2020 inom regionen och utförs efter beslut på MDK i enlighet med regionsgemensam terapisynopsis. Under perioden 200901 - 210901 genomfördes 215 undersökningar med normal indikation, dvs postmenopausala kvinnor, Her2-negativ, nodenegativ, i Stockholm.

3:1:4 Fortsätta stödja, utveckla och implementera nationella vårdprogram samt regionala anpassningar
Använda den regionala vårdprogramgruppen som forum för informationsspridning till de olika bröstcentra.

Verka för jämlik vård mellan de olika bröstcentrumen.

3:2:1 Fortsätta arbetet med implementering och utvärdering av SVF för att nå de nationellt uppsatta målen
Vi har haft regelbundna möten med både SVF-processledaren samt med SVF-koordinatorerna och chefer på respektive bröstcentrum.

Fortsatt arbete med uppdatering av gemensamma tolkningsriktlinjer med SVF-koordinatorerna i regionen.

Kommande aktivitet är att verka för en nationell nedre åldersgräns.

Bröstcancerflödena i sjukvårdsområdet fyller väl inklusionsmålet (70%), med 85% av fallen registrerade i SVF (Stockholm 86%, Gotland 75%). Ledtidsmålet (80% skall få första behandling inom 28 dagar) uppfylls inte i sjukvårdsområdet 2021 där bara 56% av fallen får sin första behandling inom utsatt tid (Stockholm 56%, Gotland 70%). Motsvarande siffra var 2020 61% och 2019 25%.

Samarbete med ansvariga för SVF bröstcancer nationellt för att kunna jämföra statistiken på ett korrekt sätt.

3:3:3 Stödja utvecklingsarbete och forskning inom medicin, omvårdnad, rehabilitering, integrativ cancervård, palliativ vård, patient-och närståendesamverkan, digital hälsa och vård samt jämlik vård
Som processledare fortsätter vi att medverka på regionala möten med representanter för alla enheter inom bröstcancervården. I dessa forum finns det undergrupper som arbetar med olika specifika frågor regionalt. Vi som processledare fortsätter att aktivt förmedla vikten av utveckling av kvalitetssäkring av diagnostik, öka deltagandet av klinisk forskning och utvecklingsarbete inom alla olika delar av bröstcancerprocessen. Fokus är individualiserad behandling och jämlik vård på alla Bröstcentrum i regionen. Processledarna verkar som en knutpunkt för ett nätverk kring bröstcancervården i regionen dit de olika vårdgivarna och patientorganisationen kan vända sig för att påkalla uppmärksamhet och behov av aktioner för att förbättra vården.

3:4:1 Stödja utveckling, införande och utvärdering av nya arbetssätt för optimalt nyttjande av kompetens och resurser
Vara sammankallande i en grupp av förstalinjechefer samt för kontaktsjuksköterskorna i regionen för att gemensamt arbeta fram likvärdiga arbetsrutiner. T.ex. att lyfta goda exempel från en mottagning där de arbetar med gemensamma patientbesök mellan läkare och kontaktsjuksköterska vid t.ex. diagnosbesked och/eller recidivbesked.

4 :1:4 Vidareutveckla modellen för patient- och närståendesamverkan och därigenom stärka möjligheten till samverkan med tydliga uppdrag och ansvar
Patient och närståendesamverkan: Processledarna har regelbundna träffar med lokala representanter från patientföreningen Amazona vilket gynnat båda parter. Processledarna har tagit emot och arbetat med flera av de synpunkter som Amazona ansett viktiga. Likaså informeras patientföreträdarna löpande om vad som är på gång inom bröstcancervården i regionen. Processledarna avser sprida det goda samarbetet till sjukhusen och övriga processer inom cancervården.

På SÖS och KS har regelbundna träffar med lokala representanter från Amazona hållits.

4:1:5 Främja dialogen mellan patienter, närstående och hälso- och sjukvårdspersonal om komplementär och integrativ medicin (KIM) genom information och utbildningsinsatser
Processledare har vidarebefordrat information om kurser i KIM som arrangeras av RCC.

4:2:1 Implementera och kontinuerlig uppföljning av arbetssättet hälsoskattning
Hälsoskattning för cancerrehabilitering har under 2020/2021 införts på Stockholms tre bröstcentrum och på Gotland.

4:2:2 Förbättra samverkan kring det socioekonomiska- och psykosociala stödet till patienter, t.ex. genom att etablera en mötesplats för patienter, närstående och samhällsaktörer
Arbeta för ett utökat samarbetet mellan kontaktsjuksköterskor på bröstcentrum och stödpersoner från bröstcancerföreningen Amazona. Genom att processledarna hospiterar på de olika bröstcentrumen inhämtas erfarenheter och goda exempel som kan implementeras på de andra verksamheterna.

4:2:3 Öka kunskapen om sexuell hälsa och fertilitet i samband med cancer genom information och utbildning av bland annat kontaktsjuksköterskor och personal i primärvården
Detta är ett ämne för framtida utbildningsaktivitet som processledarna vill arbete vidare med.

4:3:1 Fortsätta att stödja utvecklingen av kunskapsteam Cancer i primärvården ”CaPrim”
Fortsatta samverkan med CaPrim angående utbildningsinsatser till primärvården om t.ex. biverkningar och egenvårdsråd vid endokrin behandling av bröstcancer.

4:5:1 Delmål: Förbättra möjligheten till ”Ny medicinsk bedömning” för cancerpatienter
Verka för att sprida kunskap om rättigheten till "Ny medicinsk bedömning" för patienter med allvarlig sjukdom.

4:6:1 Fortsatt stödja samverkan mellan olika vårdformer genom implementering av Aktiva överlämningar och Min vårdplan i hela regionen.
Den nationella versionen av Min vårdplan bröstcancer har implementerats på samtliga tre bröstcentrum i Stockholm och på Gotland under 2021. En första revidering av Min vårdplan påbörjades 2021 och kommer att publiceras juni 2022. Den nya versionen kommer att innehålla nya avsnitt om spridd bröstcancer. Hanna Rafstedt är ordförande för den nationella arbetsgruppen.

Arbete med att individualisera och personcentrera arbetssättet med MVP på samtliga bröstcentrum pågår.

Aktiva överlämningar har belysts på alla tre bröstcentrum bl.a. i samband med att Hälsoskattningen införts. Arbete pågår och rutiner kommer att förändras. Processledare är aktiv i detta förändringsarbete tillsammans med framförallt kontaktsjuksköterskor. Även arbetet med individanpassad och personcentrerad MVP, kommer att förändra och förbättra arbetssättet med aktiva överlämningar.