Cancerplan 2020 bröst

Under pandemiåret 2020 sågs stora förändringar inom bröstcancervården i regionen där man under helåret 2020 diagnosticerade 350 färre bröstcancerfall jämfört med 2019 motsvarande 16% minskning.

Ta del  statistik över diagnosticerade bröstcancerfall under pandemiåret här.

Mammografiscreeningen var stängd i regionen i 9 veckor mellan mars och juni 2020 för kvinnor 40-74 år och i 25 veckor för de över 70 års ålder vilket troligen är den enskilt största anledningen till incidensminskningen. Andelen screeningupptäckta fall minskade från 59% år 2019 till 48% år 2020. Ännu opublicerade data indikerar att de fall som diagnosticerats under 2020 har ett mer avancerat tumörstadium med större tumörer, mer ofta metastaserade till lymfkörtlar jämfört med 2019.

Processledarna för bröst har varit en resurs för RCC i besluten om nedstängning och öppning av screeningverksamheten under pandemins första fas, bla framtagande av statistik och kommunikation med bröstcentrum. Regionala avsteg från vårdprogrammet för bröstcancer genomfördes under pandemins första och andra våg (mars och nov 2020). Dessa förändringar har sammanställts och författats av processledare bröst.

Regionens SVF-ledtidsmål nåddes för 61% av patienterna under 2020 jämfört med 25% under 2019.
Ta del av statistiken här

Regionala prioriteringar i cancerplanen som processen arbetar med eller har avslutat:

2:3:1 Stödja initiativ som ökar kunskapen om genetik och cancer i de regionala cancerspecifika patientprocesserna.

 • För att stärka kunskapen om onkogenetik och onkogenetisk testning har vi fortsatt delta i Stockholms ÄBC (Ärftlig Bröstcancer) månatliga MDK verksamhet och fått igenom att alla Stockholms bröstcentrum nu är representerade inom både kirurgi och onkologi. Ärftlig cancer har fått en egen processledare vilket vi varit med i påverkansarbetet kring. Snabbspår för onkogenetisk testning är implementerat på Stockholms tre bröstcentrum + Visby.

3:1:1 Fortsätta arbetet med analys och uppföljning kring jämlikhet, jämställdhet och mångfald och anpassa riktade åtgärder

 • Målet att öka deltagande i mammografiscreening genom införande av påminnelser och riktade insatser i geografiska områden där deltagandet är lågt har varit extra utmanande detta år med kraftig nedstängning av screeningverksamheten. En processledare bröst blev intervjuad i TVs morgonnyheter i oktober 2020 för att uppmana stockholmskvinnorna att hörsamma screening och inte glömma att undersöka sina bröst. Bröstcentrum Karolinska hade en dag med öppen mottagning för patienter som känt knölar i brösten den 14 oktober 2020.
 • Verka för att en ny enhet ska öppnas i den norra delen av regionen eftersom deltagandet i mammografiscreening har minskat t.ex. i Norrtälje
 • Verka lokalt som processledare tillsammans med bröstcancerföreningen Amazonas insatser i specifika områden som i t.ex. Järvaområdet. Målet är att öka andelen screeningupptäckt bröstcancer i regionen från dagens 54% till 60% genom att öka hörsamheten till screening.

3:1:2 Fortsätta stödja, utveckla och utvärdera nivåstrukturering regionalt och nationellt
Följa upp och åtgärda de brister som utvärderingen av 3 Bröstcentrum identifierade, t.ex. otrygga övergångar för patienterna samt för långa väntetider i delar av processen. Utvärderingen konstaterar även att de analyserade ledtiderna skiljer sig åt mellan Bröstcentrumen vilket indikerar en ojämlik bröstcancervård i Stockholm.

3:1:3 Fortsätta arbeta för förbättrad inrapportering, lättillgängliga och behovsanpassade utdata i cancerregistret, i de cancerspecifika kvalitetsregistren och patientöversikterna

 • Vi har fortsatt att regelbundet inhämta och analysera statistik från NKBC (Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer), SVF och VAL-databaserna och har återrapporterat det på vårdprogramgruppens 6 möten under året. En ökad kunskap om våra resultat och kvalitetsmått hos alla i vårdkedjan ökar sannolikt kvaliteten i inrapporteringen.
 • ePROM är infört på Stockholms tre bröstcentrum och data gällande svarsfrekvens har återkopplats på regional vårdprogramgrupp
 • I syfte att bättre selektera fram individer i behov av cytostatika har genomisk testning med PAM50 implementerats inom regionen under 2020 och utförs efter beslut på MDK i enlighet med regionsgemensam terapisynopsis.

3:1:4 Fortsätta stödja, utveckla och implementera nationella vårdprogram samt regionala anpassningar

 • Använda den regionala vårdprogramgruppen som forum för informationsspridning till de olika bröstcentra.
 • Verka för jämlik vård mellan de olika bröstcentrumen.

3:2:1 Fortsätta arbetet med implementering och utvärdering av SVF för att nå de nationellt uppsatta målen

 • Arbetet med SVF har till viss mån fått nedprioriteras under 2020 till förmån för pandemin. Vi har dock fortsatt haft regelbundna möten med både SVF-processledaren samt med SVF-koordinatorerna och chefer på respektive bröstcentrum. Arbetet intensifieras under 2021 med att 1) verka för en nationell nedre åldersgräns och 2) förtydligande angående avslut av SVF på grund av medicinska skäl. Mycket glädjande har ledtiden mellan välgrundad misstanke om bröstcancer till första behandling förkortats i regionen trots pandemin och en ansträngd situation i verksamheterna. Första behandling gavs inom ledtiden 28 dagar i 61% av fallen under 2020 jämfört med 25% under 2019.
 • Samarbete med ansvariga för SVF bröstcancer nationellt för att kunna jämföra statistiken på ett korrekt sätt.

3:3:3 Stödja utvecklingsarbete och forskning inom medicin, omvårdnad, rehabilitering, integrativ cancervård, palliativ vård, patient-och närståendesamverkan, digital hälsa och vård samt jämlik vård
Som processledare fortsätter vi att medverka på regionala möten med representanter för alla enheter inom bröstcancervården. I dessa forum finns det undergrupper som arbetar med olika specifika frågor regionalt. Vi som processledare fortsätter att aktivt förmedla vikten av utveckling av kvalitetssäkring av diagnostik, öka deltagandet av klinisk forskning och utvecklingsarbete inom alla olika delar av bröstcancerprocessen. Fokus är individualiserad behandling och jämlik vård på alla Bröstcentrum i regionen.

3:4:1 Stödja utveckling, införande och utvärdering av nya arbetssätt för optimalt nyttjande av kompetens och resurser
Vara sammankallande i en grupp av förstalinjechefer för mottagningarna för att gemensamt arbeta fram likvärdiga arbetsrutiner. T.ex. att lyfta goda exempel från en mottagning där de arbetar med gemensamma patientbesök mellan läkare och kontaktsjuksköterska vid t.ex. diagnosbesked och/eller recidivbesked.

4 :1:1 Underlätta och möjliggöra egenvårdsaktiviteter och andra former av rehabilitering genom forskning, utveckling, information och utbildning
Fortsätta arbetet med konkreta egenvårdsåtgärder utifrån patienternas individuella behov på alla tre bröstcentrum.

4 :1:4 Vidareutveckla modellen för patient- och närståendesamverkan och därigenom stärka möjligheten till samverkan med tydliga uppdrag och ansvar

 • På SÖS och KS har regelbundna träffar med lokala representanter från Amazona hållits.
 • Ett utökat samarbete via patientföreningen planeras i form av lokala insatser ute i regionen för att möjliggöra ökat deltagande i screeningprogrammet.

4:1:5 Främja dialogen mellan patienter, närstående och hälso- och sjukvårdspersonal om komplementär och integrativ medicin (KIM) genom information och utbildningsinsatser
Verka för att riktade utbildningsinsatser når patienter, närstående samt hälso- och sjukvårdspersonal som träffar patienter/närstående med bröstcancer. Processledare kan uppmärksamma ämnet i olika forum på de tre bröstcentrumen.

4:2:1 Implementera och kontinuerlig uppföljning av arbetssättet hälsoskattning
Hälsoskattning för cancerrehabilitering har under 2020 införts på Stockholms tre bröstcentrum.

4:2:2 Förbättra samverkan kring det socioekonomiska- och psykosociala stödet till patienter, t ex genom att etablera en mötesplats för patienter, närstående och samhällsaktörer
Arbeta för ett utökat samarbetet mellan kontaktsjuksköterskor på bröstcentrum och stödpersoner från bröstcancerföreningen.

4:2:3 Öka kunskapen om sexuell hälsa och fertilitet i samband med cancer genom information och utbildning av bland annat kontaktsjuksköterskor och personal i primärvården
En planerad utbildningsinsats för att öka kunskapen om sexuell hälsa i samband med bröstcancerbehandling var planerad i april 2020 men fick ställas in. Förhoppningsvis kan den bli av 2021.

4:3:1 Fortsätta att stödja utvecklingen av kunskapsteam Cancer i primärvården ”CaPrim”
Fortsatta samverkan med CaPrim angående utbildningsinsatser till primärvården om t.ex. biverkningar och egenvårdsråd vid endokrin behandling av bröstcancer.

4:5:1 Delmål: Förbättra möjligheten till ”Ny medicinsk bedömning” för cancerpatienter
Verka för att tillsammans med andra processledare informera om att patienter inte behöver teckna dyra försäkringar för att få kunna ta del av "Ny medicinsk bedömning".

4:6:1 Fortsatt stödja samverkan mellan olika vårdformer genom implementering av Aktiva överlämningar och Min vårdplan i hela regionen.

 • Processledare omvårdnad har under 2020 varit delaktig i framtagandet av nationella texter till Min Vårdplan.
 • Capio S:t Görans sjukhus kommer under våren 2021 implementera digital MVP vilket innebär att samtliga bröstcancerpatienter då erbjuds digital MVP.
 • Arbete med att individualisera och personcentrera arbetssättet med MVP på samtliga bröstcentrum pågår.
 • Aktiva överlämningar har belysts på alla tre bröstcentrum bl.a. i samband med att Hälsoskattningen införts. Arbete pågår och rutiner kommer att förändras. Processledare är aktiv i detta förändringsarbete tillsammans med framförallt kontaktsjuksköterskor. Även arbetet med individanpassad och personcentrerad MVP, kommer att förändra och förbättra arbetssättet med aktiva överlämningar.