Allvarliga ospecifika symtom

Hos ungefär hälften av patienterna med de vanligaste cancersjukdomarna debuterar cancersjukdomen med allmänsymtom eller allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer. Patienter med allvarliga ospecifika symtom kan inte remitteras till en sjukdomsspecifik vårdprocess, eftersom det saknas misstanke om en specifik sjukdom i ett specifikt organ.

För att erbjuda effektiv utredning av patienter med dessa symtom har Diagnostiskt centrum (DC) införts. 2014 startade regionens första diagnostiska centrum på Södertälje sjukhus och 2017 startade nästa på Danderyds sjukhus. Dessa utreder patienter enligt SVF AOS och SVF CUP. På Gotland finns en mottagning som utreder enligt CUP.

Hittills har Diagnostiskt centrum Stockholm Gotland slutfört eller startat följande:

  • Bemanningen har utökats och vi har etablerat samarbete mellan enheterna med gemensamma MDK.
  • Sedan starten har fler än 1670 patienter diagnosticerats på våra Diagnostiska centra och av patienter som utreds enligt AOS har 20 % diagnosticeras med tumörsjukdom.
  • Vi har etablerat kontakt med ett flertal samarbetspartners för att utredningen ska bli effektiv. Genom nära kontakt med dessa har återbudstider kunnat tas tillvara för att inte orsaka undanträngningseffekter, och totalt sett lett till mer effektivt utnyttjande av våra gemensamma resurser. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter av att utreda patienter med svårtolkade symtom och vi har öppen telefon för kollegor som vill föra en dialog kring dessa patienter. Allt för att verka för en effektiv vård.

2020 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

3:2:1 Fortsätta arbetet med implementering och utvärdering av SVF för att nå de nationellt uppsatta målen.

3:2:2 Stödja forskning och utveckling som stärker förutsättningarna för tidig upptäckt av cancer.
Fortsätta bedriva aktiv forskning på våra diagnostiska centra

3:3:1 Stödja utveckling och kvalitetssäkring av diagnostik som ökar förutsättningarna för individualiserad behandling.
Knyta kontakt med andra diagnostiska centra i landet för att lära av varandra och effektivisera utredningarna. Se över möjligheten till att införa ett webbaserat verktyg för presentation av svårdiagnosticerade fall för att med samlad erfarenhet kunna lösa även dessa.