Mer jämlik cancervård med ökad kvalitet

Den senaste perioden har flera goda resultat visat sig. Vi har fått väl godkänt vid Socialstyrelsens årliga utvärdering av arbetet med införandet av den nationella cancerstrategin och den regionala Cancerplanen med fokus på nivåstrukturering. SLL och Region Gotland har tilldelats 47,5 miljoner kronor i stimulansmedel under våren 2017 för arbetet med SVF. Ledtiderna har kortats rejält inom patologin och flera projekt med syftet att öka jämlikheten och patientfokus startas och drivs.

Utmaningar och ljuspunkter

 Vi ser idag onekligen stora utmaningar inom cancervården, precis som i övriga delar av vården, med otillräckligt antal funktionella vårdplatser och obesatta tjänster. Detta är en orsak till att vi, trots stora insatser, fortfarande ser betydande och omotiverade skillnader i vården mellan olika socioekonomiska grupper och var Du som medborgare lever Ditt liv.

I dagsläget föreligger en utmaning för alla ansvariga att kunna erbjuda optimala arbetsförhållanden för alla medarbetare. Goda arbetsförhållanden inom hela vården är en förutsättning för att behålla kompetent personal, vilket har stor betydelse för att bidra till en bättre vård.

Den ojämlika vården har många orsaker, därför behövs fortsatt gemensamma insatser från många delar av samhället för att nå målet om en god och bra vård för alla behövande. Oavsett position i samhället. 

Just vilken inriktning som besluten medför är avgörande för de som behöver omtanke mest. Inriktningen är ett mått på hur vi vill att vårt demokratiska samhälle ska se ut. Då blir det också politik som vi alla faktiskt är en del av.

Mitt i allt detta kan vi ändå se flera ljuspunkter inom cancervården inom Region Gotland och SLL. I figuren nedan ser vi att överlevnaden fortsätter att öka för alla tumörsjukdomar.

Satsning på prevention och screening

Stockholm och Gotland har under många år satsat stora resurser på prevention och screening. Förbättringarna i överlevnad kan också hänföras till att vår region var tidigt ute med avgiftsfri screening för mammografi och livmoderhalsscreening. Vi är fortfarande den enda region som följer Socialstyrelsens och internationella rekommendationer om screening för att tidigt upptäcka tarmcancer.

I detta arbete vill jag också uppmärksamma den stora satsning som RCC Stockholm - Gotland genomfört tillsammans med bland annat Botkyrka kommun för att informera om cancerprevention bland invånare där screeningdeltagandet är lägre och där vi har svårt att nå ut med hälsoinformation. Detta arbetssätt sprids nu även till andra delar av regionen.

Väl godkänt vid Socialstyrelsens årliga utvärdering

Jag är även glad att RCC Stockholm Gotland har fått väl godkänt vid Socialstyrelsens årliga utvärdering av arbetet med den nationella cancerstrategin och den regionala Cancerplanen med bland annat fokus på nivåstrukturering. Flera intressenter lyfter fram att RCC har bidragit stort till breda dialoger över både organisations- och professionsgränser och det stärka patientperspektivet - genom hela vårdkedjan. Man poängterade även att RCC:s centrala plats i beslutsorganisationen har varit lyckad.

47,5 miljoner i stimulansmedel för satsning på kortare väntetider

SLL och Region Gotland har tilldelats 47,5 miljoner kronor i stimulansmedel under våren 2017 för arbetet med att tidigt upptäcka cancer och korta väntetiderna. Se mer om statens och landstingens stora satsning på standardiserade vårdförlopp (SVF)

Jag vill tacka alla som bidrar i arbetet med de standardiserade vårdförloppen som nu finns på många platser inom cancervården! Det är ett omfattande och många gånger krävande arbete utöver allt annat som genomförs av vårdpersonal i regionen och medarbetare på RCC. Det är oerhört viktigt att vi fortsätter det framgångsrika arbetet med att korta väntetiderna och minska skillnaderna mellan olika grupper. En modell som även andra områden inom vården borde överväga. Här vill jag också uppmärksamma det positiva stöd som vi har från våra beslutsfattare i regionen och nationellt.

Glad sommar och varma tankar till er alla och speciellt ni som i sommar bidrar i en pressad vårdverklighet. 

/ Roger Henriksson, chef Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland

Kom idag att tänka på att snöflingor är ett av naturens bräckligaste ting, men tänkbara vad de kan åstadkomma när de håller ihop…