Första halvåret med Cancerplan 2016-2019

Det första halvåret med Cancerplan 2016-2019 har varit intensivt. Just nu pågår ett arbete med att starta ett 80-tal projekt kopplade till den nya cancerplanen. Ett exempel är utvärderingen av satsningen på Diagnostiskt Centrum i Södertälje, där alla förefaller nöjda och frågan har väckts om att det behövs åtminstone ytterligare ett Diagnostiskt Centrum i SLL. En modifierad version av Diagnostiskt centrum diskuteras även på Gotland. Egenvård och lärande är även två spännande områden i cancerplanen med ett starkt patientperspektiv som vi börjat arbeta med och där vi nu tillsätter processledare.

Uppföljning bröstcentrum

De nya bröstcentrumen har öppnats och för RCC pågår arbetet med att etablera en uppföljningsmodell, som utgör ett komplement till den avtalsuppföljning som hälso- och sjukvårdsförvaltningen gör, där både patientrelaterade och -patientrapporterade mått får stor plats. 

Den nya organisationen med bröstcentrum (infördes årsskiftet 2015/2016) har inte införts utan komplikationer – initialt har framför allt Karolinska men även till viss del Södersjukhuset inte klarat av de volymer för klinisk mammografi och screening som estimerats. Detta har Capio S:t Görans Sjukhus lyckats med. Ett intensivt arbete pågår just nu för att komma ikapp när det gäller mammografiundersökningar.

Utredning om strålbehandling i regionen

En annan viktig del i arbetet med cancerplanen är utredningen som initierats för att bedöma behoven av strålbehandling det närmaste decenniet och föreslå en organisation för verksamheten i hela regionen som också tar hänsyn till de nya onkologiska uppdragen vid Capio S:t Görans Sjukhus och Södersjukhuset. Utredningen pågår och ska vara klar senast den 30 september 2016.

Ett 50-tal experter, bland annat anställda och chefer inom alla aktiva yrkesgrupper, har intervjuats och studiebesök har genomförts vid strålbehandlingsverksamheter i bland annat Amsterdam, Helsingfors och Oslo. Tidigare utredningar samt internationella rekommendationer och riktlinjer beaktas i arbetet. Nu pågår arbete med så kallade scenarioanalyser av olika organisationsförslag. Därefter kommer företrädare från verksamheterna och patientorganisationer samt nationella experter få lämna synpunkter på de aktuella förslagen. En workshop kommer även att anordnas.

Nytt från ASCO

Jag kom nyligen hem från ASCOen stor cancerkonferens där cirka 30 000 personer inom cancerprofessionen från hela världen möts årligen. Bland alla intressanta presentationer kan nämnas att man kan se en bättre överlevnad av kombinationsbehandlingar med cytostatika och strålterapi efter kirurgi hos patienter drabbade av elakartade hjärntumörer (högmaligna gliom), oavsett ålder. Nytt var även bättre överlevnad vid pankreascancer med två cytostatika kurer i stället för en och givetvis som förväntat många nya hoppingivande data runt immunoterapi. Den stora utmaningen är hur vi ska ge rätt och rättvis behandling till alla i behov av immunoterapi?  Vi måste inse att alla inte har nytta av denna typ av behandling som vi även ser för äldre terapier. 

Detta har blivit än tydligare för oss på RCC när vi arbetat med det så kallade Botkyrkaprojektet som är en del av vår stora satsning på jämlik vård. I detta sammanhang kan jag inte låta bli att ta upp frågan om hur vi ska se på värdet av en förbättrad överlevnad. 

Är en överlevnadsvinst med medianöverlevnad på 2 månader lika mycket värd för en kvinnlig lungcancerpatient där medianöverlevnaden är mindre än 1 år att jämföra med en bröstcancerpatient där 90 procent av patienterna lever efter 5 år? Borde vi kanske satsa mer på att titta enbart på långtidsöverlevnad? Läs mer om RCC:s arbete med läkemedel.

Den stora utmaningen är hur vi ska ge rätt och rättvis behandling till alla. Vi måste inse att alla inte har nytta av den innovativa nya behandling som vi får tillgång till idag, något som vi även ser för äldre terapier. En individualiserad behandling gäller hela omhändertagandet. Inte isolerat till läkemedel utan även strålbehandling, kirurgi och insatser runt omvårdnad. 

Som tidigare år kommer ett post-ASCO möte att arrangeras den 26 augusti. Där presenteras de väsentligaste bidragen inom olika områden. Läs mer här.

Beslut om nivåstrukturering

I maj blev det klart att landstingsstyrelsen i Stockholm beslutade att godkänna och tillämpa Regionala cancercentrum i samverkans rekommendation om nationell och regional nivåstrukturering. Det gläder mig att arbetet för att erbjuda högkvalitativ vård i Sverige och Stockholms län kontinuerligt ses över och utvecklas. Region Gotland kommer även att diskutera detta. Här kan ni läsa mer om var de olika behandlingarna kommer att utföras med start januari, 2017

Seminarium om jämlik cancervård i socialutskottet

Arja Leppänen, processledare för jämlik vård, och jag blev inbjudna till ett öppet seminarium om cancervårdens utmaningar och möjligheter arrangerad av riksdagens socialutskott i maj. Syftet var att öka kunskapen om nya fokusområden, bland annat cancervårdens kostnader och prioriteringar. Där fick vi berätta om vårt arbete för att öka jämlikheten i cancervården och fick stort gehör för de satsningar som behöver göras för att öka jämlikheten i vår region. Seminariet finns tillgängligt på via webb-tv på riksdagens webb

Att leda med kunskap

Efter sex års arbete med cancerstrategin har nu RCC samlat erfarenheter
 och lärdomar i skriften, Att leda med kunskap. Med syftet att inleda en diskussion som involverar staten, landstingen, regioner, sjukvårdsregioner, RCC och SKL så att en fortsättning på den gemensamma strategin för dagens och morgondagens utmaningar inom cancervården kan mejslas fram. Läs och ladda ned skriften här.

Glad sommar!

Roger Henriksson