IT-satsning för att effektivisera processen för Ny Medicinsk Bedömning

Sidan publicerades 28 januari 2021

Sedan hösten 2019 arbetar RCC Stockholm Gotland på uppdrag av RCC Samverkan med att effektivisera processen för Ny Medicinsk Bedömning (NMB). Bland annat handlar det om att ta fram nya arbetssätt samt ett IT-stöd som beräknas sättas i provdrift under senhösten 2021.

En studie från Stockholm har tidigare visat att endast 10 procent av patienterna med cancer blir informerade om den lagstadgade möjligheten till NMB.

- Vanligtvis saknas en tydlig process för och information till patienter och vårdpersonal om NMB vilket sannolikt bidrar till detta. En annan sak är att patienter drar sig från att efterfråga en NMB för att de upplever att det eventuellt skulle kunna skada relationen till läkaren. Utöver en förbättrad effektivitet kan en standardiserad process och arbetssätt för NMB även bidra till att minska dessa känsligmässiga obehag - för alla parter, säger Ralf Segersvärd, överläkare och verksamhetsutvecklare på RCC Stockholm Gotland.

Andra utmaningar är att lätt överföra journalhandlingar och provresultat till andra regioner samt att få snabb återkoppling på om den nya bedömningen kan göras inom rimlig tid. Ett IT-system som stöder NMB-processen tas nu fram inom ett pilotprojekt som drivs av RCC Stockholm Gotland. Kontaktsjuksköterskor samt medicinska sekreterare från olika regioner har utvärderat funktionaliteten och användarvänligheten i prototypen av IT-stödet som utvecklas i nära samarbete med cancervården och patientföreträdare. I pågående projektfas förbereds en provdrift som planeras att sjösättas senhösten 2021. Målet är NMB-processen och IT-stödet ska finnas tillgängligt i alla regioner och omfatta alla cancerformer.

- I framtiden skulle IT-stödet även kunna innehålla andra typer av remissförfarande utanför cancerområdet exempelvis inom nationell högspecialiserad vård vilket kan bidra till ett lättare samarbete mellan regionerna, säger Ralf Segersvärd.

Ny medicinsk bedömning