Säkerhet och effekt av komplementärmedicinska metoder fokus på fullsatt konferens

Sidan publicerades 10 oktober 2019

För andra året i rad arrangerade RCC Stockholm Gotland och Cancerakademi Norr konferensen Svenskt Forum för Integrativ Cancervård den 9-10 oktober. Intresset för forskning om så kallad komplementär och alternativmedicin (KAM) och integrativ medicin ökar bland professionen i takt med cancerpatienters växande behov av en kunskapsbaserad dialog.

Foto: Torsten Sundberg 
Från vänster Miek Jong, Roger Henriksson, Eran Ben-Arye, Jenny-Ann Danell, Lena Sharp, Johanna Hök Nordberg, Gary Deng och Kathrin Wode.
Foto: Torsten Sundberg

På konferensen deltog främst de olika professionerna som arbetar inom onkologin och palliativa vården, men även patientföreträdare, medarbetare från olika regionala cancercentrum, svenska och internationella forskare samt Socialstyrelsen för att ta del av aktuell forskning och praxis inom cancervården.

Behov av kompetensutveckling

En nyligen genomfört kartläggning visar på att minst en av fyra cancerpatienter i Sverige använder sig av olika metoder som komplement till den kliniska cancerbehandlingen, främst i syfte att må bättre psykiskt och fysiskt. För att dämpa smärta, illamående eller ångest kan det exempelvis handla om massage, yoga, musikterapi, akupunktur, meditation eller kosttillskott. Och ännu fler efterfrågar informerade samtal med sjukvårdspersonalen kring egenvård och komplementära metoder. Några patientföreningar uppmanar aktivt hälso- och sjukvården att beakta KAM.

Men även professionen har intresse för ökad kompetens om det vetenskapliga underlaget bakom komplement till den onkologiska terapin då man är väl medveten om en utbredd användning – oftast utan insyn från vården. Nästan sju av tio läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter på universitetssjukhus vill veta mer om KAM och nästan tre av tio kan tänka sig medverka vid KAM-forskning .

– Vi ser en växande efterfrågan på kompetensutveckling på området för att kunna bemöta behovet från patienterna. Det handlar mycket om att vi i hälso- och sjukvården måste ta initiativet och aktivt våga fråga patienten om de använder någon komplementär metod. För att kunna göra det måste vi känna oss trygga med att kunna ge välinformerade råd. Syftet med konferensen är att ge professionen konkreta stöd som underlättar den kliniska vardagen och kommunikationen med cancerpatienterna, säger Lena Sharp, tillförordnad verksamhetschef RCC Stockholm Gotland.

– Utan ett kunskapsbaserat stöd från hälso- och sjukvården riskerar patienter att fara illa genom att själv söka på nätet och prova metoder som kanske i värsta fall innebär en fara för patientsäkerheten. Men det handlar inte bara om att avråda från användning generellt utan vi behöver vara pålästa och specifika i våra råd, exempelvis kring risker för interaktioner, säger Roger Henriksson, professor, överläkare, Umeå universitet.

KAM och integrativ medicin på nationella agendor

KAM och integrativ medicin på nationella agendor
Integrativ vård har pekats ut som framtidsområde av WHO. Sverige har undertecknat intentionen och regeringens utredning ”Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog”, som lämnade ett delbetänkande i mars 2019, föreslog bland annat att utbildning om KAM införs på
vårdutbildningarna för läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, farmaceuter, psykologer och dietister.

I andra industriländer görs stora nationella satsningar på forskning, utbildning och kommunikation kring KAM och integrativ medicin. Bland annat har de flesta av USA:s ledande cancercentrum infört integrativa koncept .

Fokus på säkerhet, effekt och patientkommunikation

Årets tema för konferensen handlade om befintlig forskning kring effekt, biverkningar och interaktioner samt kommunikation med patienter.

Det finns flera databaser med vetenskapliga sammanställningar kring naturpreparat anpassade för både hälso- och sjukvårdspersonal och allmänheten. På konferensen fick deltagarna möjlighet att träna på att söka och värdera informationen. En av databaserna är About Herbs som är tillgänglig både på webben och som mobilapp. Apotekare och botaniska experter tillsammans med experter på integrativ medicin kontrollerar och uppdaterar kontinuerligt informationen om testad användning, interaktioner, effekter och biverkningar.

– De patienter som använder KAM har ofta en stark önskan att bidra med något själva under och efter sin cancerbehandling. Detta är ju något väldigt positivt och något vi vill ta vara på. Men det finns också risker associerade med KAM och vår erfarenhet är att många patienter både behöver, uppskattar och har fördel av råd och stöd från hälso- och sjukvården i dessa frågor säger, Gary Deng, M.D. Memorial Sloan Kettering Cancer Center, USA, en av initiativtagarna till sökfunktionen About Herbs.
 
– Deltagarna har under mötet fått öva på att identifiera skillnaden mellan olika naturpreparat på marknaden, exempelvis vad som skiljer ett läkemedel från ett kosttillskott och vilken betydelse det har för visad kvalitet, säkerhet och effekt. Vidare har vi övat på att söka information i vetenskapliga databaser och diskuterat hur vi hanterar denna information i det direkta mötet med patienten, säger Johanna Hök Nordberg, leg. apotekare, PhD, RCC Stockholm Gotland och Karolinska Institutet som höll i ett av workshoppassen under konferensen.

Konferensen – den enda av sitt slag i Sverige – var fullbokad redan i augusti och planeringen för nästa års konferens är i startgroparna. Det finns en ambition att så småningom göra detta till ett nordiskt forum för KAM och integrativ medicin.
 
– Det finns ett ökat fokus på egenvård, både hos vården och hos patienten själv. Samtidigt som vården ställer större krav på patientens delaktighet behöver vården kunna bemöta patientens kunskaper och frågor utifrån rådande evidens. Det är vårt uppdrag – och skyldighet mot patienten att kunna besvara och vara pålästa om komplementära metoder, säger Åsa Alm, deltagare på konferensen och specialistsjuksköterska inom onkologi och strålbehandling på SÖS.

Definitioner

Komplementär- och alternativmedicin (KAM): Ett samlingsnamn för ett stort antal olika metoder som oftast inte finns tillgängliga inom ramen för den vanliga hälso- och sjukvården. Det kan vara kropp-själ-terapier, naturpreparat eller livsstilsförändringar från olika traditioner.

Alternativmedicin är behandling som används istället för konventionell hälso- och sjukvård.

Komplementärmedicin är behandling som sker parallellt med konventionell hälso- och sjukvård,

Integrativ medicin är behandling där vissa evidensbaserade KAM kombineras med konventionell hälso- och sjukvård.

Integrativ cancervård: Patientcentrerat, evidensinformerat område inom cancervård som bygger på metoder som involverar kropp och själ, naturliga produkter och/eller livsstilsförändringar från olika traditioner vid sidan om konventionella cancerbehandlingar. Det syftar till att optimera hälsa, livskvalitet och kliniska utfall inom hela cancervården och möjliggöra för människor att förebygga cancer och bli aktiva före, under och efter cancerbehandlingen.

Referenser

Wode et al. (2019), Cancer patients’ use of complementary and alternative medicine in Sweden: a cross sectional study. BMC complementary and alternative medicine, 19(1), 62.

Livet däremellan - 14 konkreta idéförslag från cancerpatienter och deras närstående på hur vi tillsammans kan skapa ännu bättre hälsa, sjukvård och omsorg. Lungcancerföreningen, Cancerföreningen PALEMA, Svenska Hjärntumörföreningen (2018)

Bjersa K, Stener Victorin E, Fagevik Olsen M. Knowledge about complementary, alternative and integrative medicine (CAM) among registered health care providers in Swedish surgical care: a national survey among university hospitals. BMC Complement Altern Med 2012;12:4

Hyeongjun Yun, Lingyun Sun, Jun J. Mao (2017), Growth of Integrative Medicine at Leading Cancer Centers Between 2009 and 2016: A Systematic Analysis of NCI-Designated Comprehensive Cancer Center Websites