Minst var fjärde patient använder komplementära metoder

Sidan publicerades 24 maj 2019

En forskargrupp från Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland har gjort en stor enkätstudie kring användning av komplementära och alternativa metoder hos patienter med cancer i Stockholm.

Av 1 297 tillfrågade patienter med cancer, från alla tre onkologkliniker i Stockholm, svarade 755 patienter på en mängd olika frågor i en enkät om komplementär- och alternativ medicin, KAM.

Enkätstudien visar att 34 % av de som svarade på enkäten har använt KAM någon gång och 26 % uppgav att de använt KAM efter sin cancerdiagnos. Minst varannan patient med cancer säger också att sjukhusen ska kunna ge svar på frågor som handlar om komplementära och alternativa metoder och de vill också få erbjudande om vissa terapier av sjukvården på plats.  

–Från studien vet vi att minst vart fjärde patient använder komplementära metoder. Av dessa är det var tredje person som har någon form av dialog kring användning med sin onkolog eller kontaktsjuksköterska, säger Kathrin Wode, onkolog och verksamhetsutvecklare på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Hon säger också att användning av KAM är vanligare bland yngre högutbildade kvinnor och att viktigaste informationskällan framför allt är familjen, vänner och media.

–Vi såg också att 87 % är mycket eller ganska nöjda med användningen av komplementära och alternativa metoder. De metoder som framför allt används, för att påverka sitt fysiska och psykiska välmående, är kosttillskott, växtbaserade läkemedel, avslappningsövningar, yoga och förändrade matvanor utöver de som rekommenderats på onkologkliniken.

Johanna Hök Nordberg är leg. apotekare och medförfattare till studien. Hon betonar att artikeln ger viktig information också då det finns flera risker med att använda KAM. Som exempel kan det finnas direkta negativa effekter av olika gifter i naturpreparat. Dessutom kan metoderna och preparaten ha biverkningar och negativa samverkanseffekter med cancerläkemedel. En annan risk är också att patienten inte vågar ta upp sin användning av KAM vilket är ett förtroendeproblem.

–Sjukvården behöver få denna viktiga information för att kunna tolka eventuella symtom, biverkningar och labbvärden rätt så att man inte drar fel slutsatser som skulle kunna påverka behandlingsresultatet. Det är väldigt viktigt att ha en dialog och våga lyfta frågan med vårdprofessionen för att avgöra vad som är lämpligt i enskilda situationer.

Läs mer om integrativ cancervård här

Läs hela studien här

Fakta

  • KAM är ett samlingsnamn för ett stort antal olika metoder som oftast inte finns tillgängliga inom den vanliga hälso- och sjukvården.
  • KAM kan delas in i tre olika behandlingsområden:
  • Kropp- och själterapier, så kallade mind-bodymetoder. Det kan handla om beröring i olika former till exempel massage, och terapier vars verkningsmekanismer man tänker påverkar både kropp och själ, som till exempel meditation.
  • Naturpreparat innefattar både godkända växtbaserade läkemedel innehållande växter eller extrakt av växter och kosttillskott som kan innehålla vitaminer, mineraler eller växter.
  • Övriga är metoder som inte ryms i de båda föregående kategorierna som exempelvis traditionell kinesisk medicin eller Ayurveda.

Vad är skillnaden mellan alternativ-, komplementär-och integrativmedicin?

  • Alternativmedicin är när personer som får en diagnos tackar nej till erbjuden behandling och gör egna behandlingsval utanför hälso- och sjukvården. Det är få personer med cancersjukdom som väljer en sådan väg.
  • Komplementärmedicin är däremot väldigt vanligt, närmare bestämt var fjärde person med cancer i Sverige använder någon form av komplementär behandling. Patienter tar emot erbjuden behandling men kompletterar med egna metoder på annat håll som hen anser sig behöva för att må bra, till exempel yoga, avslappning eller naturpreparat i olika former.
  • Integrativ medicin är när det erbjuds vissa komplementära metoder inom sjukhusets väggar som har tillräckligt bra evidens avseende effekter och risker. Man ger även råd och har en diskussion kring kombination med vissa KAM-metoder. Detta är en internationell trend under senaste decenniet där cancervården är ledande.