Nytt kunskapsteam inom cancer i primärvården

Sidan publicerades 12 september 2018

Att hitta en cancerpatient i det dagliga arbetet på en vårdcentral är ovanligt. Men desto viktigare är det att de hittas. Hela 70 procent av dem som får en cancerdiagnos har börjat sin utredning i primärvården. Och ju tidigare en cancer upptäcks, desto godare är prognosen.

Den nationella satsningen på standardiserade vårdförlopp, SVF, var efterlängtad. Nu skulle väntetiderna äntligen kortas, från misstanke till start av cancerbehandling. Men först behövde dialogen mellan primärvård och sekundärvård förbättras. Lösningen blev ett nytt kunskapsteam inom cancer i primärvården.

Tanken med standardiserade vårdförlopp är att förkorta utredningstiden från välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. Men till en början fick inte satsningen önskat genomslag i primärvården, och få patienter remitterades från primärvården enligt SVF.

– Om en patient skulle utredas för tjock- och ändtarmscancer hände det ibland att remissen skickades tillbaka. Den som skulle utföra endoskopin hade helt enkelt inte förstått att det rörde sig om en välgrundad misstanke, eftersom det inte gick att markera i remissen, säger Eliya Syed, allmänläkare och vårdutvecklingsledare på Akademiskt primärvårdscentrum.

CaPrim, cancer i primärvården

För att implementera arbetssättet bestämde sig RCC för att sätta ihop ett nytt kunskapsteam. Till teamet CaPrim, som står för cancer i primärvården, rekryterades fyra läkare och tre distriktssköterskor. Till en början handlade uppdraget om att informera primärvården om användningen av SVF.

 – Ganska snart insåg vi att det även handlar om att behovs- och probleminventera. Därför har vi hela tiden aktivt frågat personalen i primärvården och dokumenterat de problem som har framkommit, säger Elinor Nemlander, som tillsammans med Eliya Syed är koordinator och vårdutvecklingsledare för CaPrim.

Om samma problem har återkommit på flera vårdcentraler har CaPrim-teamet kontaktat RCC:s processledare för det berörda förloppet.

– Låta säga att primärvården har upplevt att det är svårt att remittera till urolog. Då har vi anordnat ett samverkansmöte för att se hur vi ska adressera problemet, säger Eliya Syed.

Samverkan skapar strukturer för kunskapsspridning

Genom att samverka med aktörer inom cancervården och primärvården har CaPrim lyckats skapa strukturer för kunskapsspridning. Teamet har bland annat anordnat nätverksträffar med representanter för olika SVF-förlopp.

 – Genom CaPrim får vi insikt i flera cancersjukdomar samtidigt. Vi försöker lyfta in bra idéer från olika SVF-förlopp och jobbar för att processerna ska bli enhetliga, säger Elinor Nemlander.

Man har också arbetat med att förbättra remisshanteringen och tagit fram en särskild SVF-remiss, där läkaren direkt kan fylla i kriterier för välgrundad misstanke.

CaPrim har även tillhandahållit stöd och information till alla vårdcentraler inom Stockholms läns landsting och Region Gotland. En viktig del har varit informationsträffar om SVF och de regionala vårdprogrammen på Viss.

– Under seminarierna har vi bland annat presenterat cancerincidensdata från VAL-databasen. Där har läkare och distriktssköterskor kunnat se hur många av deras patienter på vårdcentralen som under det senaste året har insjuknat i de tre vanligaste cancersjukdomarna. På så vis kan de räkna ut hur många patienter de borde skicka enligt SVF varje år, säger Elinor Nemlander.

Heldagsutbildningar om cancer i primärvården

Förutom att informera om SVF har teamet haft heldagsutbildningar om cancer för läkare och distriktssköterskor i primärvården. Utvärderingar har visat att dessa varit relevanta och mycket uppskattade. Utbildningarna har också streamats, så att kollegor på Gotland ska kunna delta via länk.

– Primärvårdspersonal tycker att det är skönt att få reda på vad som ska väcka misstanke, när det ska göras en specifik utredning och hur den ska bedömas. Distriktsläkarna är väldigt måna om sina patienter. Tack vare SVF kan de känna sig trygga med att om de misstänker cancer kommer deras patienter att tas omhand – och då går det fort!

CaPrim – kunskapsteam inom cancer i primärvården

Kunskapsteamet inom cancer i primärvården är ett samarbete mellan RCC Stockholm-Gotland och Akademiskt primärvårdscentrum (APC), som organiserar de åtta akademiska vårdcentralerna. Till teamet rekryterade man vårdutvecklingsledare, allmänläkare och distriktssköterskor – en för varje APC-område. Motsvarande roller finns på Gotland.

Teamet växer

CaPrim har varit igång i lite drygt ett år. Redan nu har man utökat verksamheten till att även inkludera cancerrehabilitering. Flera andra kompetenser, såsom sjukgymnast och kurator, ingår nu i teamet och man har påbörjat arbetet med att kartlägga rehabiliteringsresurser runt om i regionen.